Kunnanhallituksen esityslistalla muun muassa kunnanjohtajan virkahaku, omistajapolitiikan hyväksyminen sekä kunnanhallituksen jäsenten vaali

Toivakan kunnanhallituksen 27.3.2023 pidettävän kokouksen esityslistalla ovat muun muassa kunnanjohtajan viran täyttäminen, Toivakan kunnan viestintäsuunnitelman hyväksyminen, Toivakan kunnan omistajapoliittiset linjaukset sekä omistajastrategiat konserniyhtiöille, kunnanhallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 1.6.2023–31.5.2025, rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimikkeen muutos sekä talouskatsaus 2/2023.

Kunnanjohtajan virkahaku alkaa näillä näkymin huhtikuussa

Toivakan kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen on valittu Viitasaaren kaupunginjohtajaksi Viitasaaren valtuuston kokouksessa 6.3.2023. Viranhaltijan irtisanoessa virkasuhteensa irtisanomisaika on vähintään kaksi kuukautta, jos viranhaltijan ottaminen kuuluu valtuustolle. Irtisanomisaika alkaa kulua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona irtisanominen on annettu tai saatettu tiedoksi. Työntekijän tai viranhaltijan pyynnöstä tai suostumuksella voidaan noudattaa lyhyempää irtisanomisaikaa. (Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (11.4.2003/304) 40 § Irtisanomisaika).

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen on toimittanut irtisanomisilmoituksen 21.3.2023. Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen viimeinen virassaolopäivä on 31.5.2023 ja vuosilomalla hän on 28.4.-31.5.2023.

Kuntalain 7 luvun 41 §:n mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Kunnanjohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa kuntaan. Määräajan pituudesta ei ole laissa määräyksiä, vaan asia on kunnan harkinnassa. Hakuilmoituksessa mainitaan, täytetäänkö virka toistaiseksi vai määräajaksi ja määräaika mainitaan myös. Kuntalain 38 §:n mukaan kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kuntalaki ei määrittele kunnanjohtajan kelpoisuusehtoja koskevia määräyksiä, joten kunnan tulee erikseen määritellä viranhaltijalta vaadittava kelpoisuus.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää 1. merkitä tiedoksi kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen irtisanoutumisen sekä saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanvaltuustolle; 2. kunnanjohtajan virkasuhteen muoto on vakinainen, toistaiseksi voimassa oleva; 3. kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kunnallishallinnon johtotehtävistä; 4. soveltuvuutta arvioitaessa arvostetaan – valmiutta sitoutua Toivakan kunnanjohtajan virkaan – kykyä strategiseen ajatteluun, johtamiseen ja kehittämiseen – kykyä asioiden, ihmisten ja verkostojen johtamiseen sekä erittäin hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja – hyvää elinkeinoelämän ja maaseutuympäristön tuntemusta sekä markkinointi- ja yrittäjähenkisyyttä; – laaja-alaisia verkostoja yhteiskunnan eri osa-alueilta – perehtyneisyyttä kunnallishallintoon ja – talouteen; 5. virka täytetään 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan; 6. viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa; 7. virka laitetaan haettavaksi ajalla 4.4.-2.5.2023; 8. hakuilmoitus julkaistaan kunnan verkkosivuilla, Kuntalehdessä, Keskisuomalaisessa ja Kuntarekryssä; 9. kunnanjohtajan haastatteluryhmään kuuluvat kunnanhallitus kokonaisuudessaan ja valtuuston puheenjohtajat; 10. valintaprosessissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa; 11. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan päättämään mahdollisesta hakuajan jatkamisesta; 12. virkaan voidaan valita suostumuksen antaja.

Omistajapoliittiset linjaukset ja omistajastrategiat konserniyhtiöille

Kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan. Kunta tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin. Kunnan tytäryhteisö on yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta.

Valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Hallitus vastaa kunnan toiminnan omistajaohjauksesta. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa konserniohjauksesta eli omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä valtuuston päätösten mukaisesti. Konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset.

Omistajapolitiikka on osa valtuuston hyväksymää kuntastrategiaa, joka on kunnan keskeinen johtamisen väline. Omistajapolitiikalla linjataan muun muassa missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana ja mitä kunta omistajuudeltaan tavoittelee.

Toivakan kunnanvaltuusto on käsitellyt omistajapoliittisten linjausten ja konserniyhtiöiden omistajastrategioiden laadintaa iltakouluissa kevään 2023 aikana. Omistajastrategioiden laadinta on asetettu yhdeksi talousarviotavoitteista jo vuonna 2022, mutta se laaditaan vasta nyt, jotta se kytkeytyy myös paremmin päivitettyyn kuntastrategiaan.

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Toivakan kunnan omistajapoliittiset linjaukset sekä omistajastrategiat konserniyhtiöille.

Kunnanhallituksen jäsenten vaali lähestyy

Toivakan kunnan 1.3.2022 voimaan tulevan hallintosäännön 8 §:n mukaan Toivakan kunnanhallituksessa on seitsemän (7) jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet pyritään valitsemaan valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Lisäksi valinnoissa on huomioitava, mitä on sanottu kuntalain §:ssä 73 vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen sekä Tasa-arvoL 609/1986 §:ssä 4 a, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja 40 % miehiä. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Merkitään, että 7-jäsenisessä toimielimessä naisia tai miehiä tulee olla vähintään kolme.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto; 1) valitsee kunnanhallitukseen 7 jäsentä ja näille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025, 2) valitsee jäsenten keskuudesta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viestintäsuunnitelma ajan tasalle vastaamaan nykyisiä tarpeita

Toivakan kunnan hallintosäännön 6 §:n mukaan: Kunnan virallista viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta johtaa kunnanhallitus. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista. Viestinnän toteuttamista johtaa kunnanjohtaja ja koordinoi viestintä- ja markkinointisuunnittelija. Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. (Kuntalaki 410/2015, 29 §)

Toivakan kunnan viestintäsuunnitelma 2023 on päivitetty vastaamaan ajankohtaisia viestintätarpeita. Viestintäsuunnitelma on johdettu Toivakan kunnan viestintäohjeesta. Viestintäsuunnitelman tavoite on luoda pohja kunnan yhtenäisemmälle, monipuolisemmalle ja aktiivisemmalle viestinnälle. Viestintäsuunnitelman tarkoituksena on määrittää viestinnän tavoitteet ja periaatteet, selkiyttää roolit ja vastuut sekä kuvata viestinnän kanavat ja kohderyhmät.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää hyväksyä Toivakan kunnan viestintäsuunnitelman 2023.

Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimikkeen päivittäminen

Rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimike on tarkoituksenmukaista päivittää vastaamaan nykyisiä virkatehtäviä, jotka jakautuvat sekä rakennusvalvonnan että ympäristönsuojelun lupa- ja valvontaviranomaistehtäviin. Virkanimikkeen muutos ei laajenna tehtävänkuvaa, eikä sillä ole vaikutusta tehtäväkohtaiseen palkkaan. Uudeksi virkanimikkeeksi esitetään rakennus- ja ympäristötarkastajaa.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää muuttaa rakennustarkastaja-ympäristösihteerin virkanimikkeen rakennus- ja ympäristötarkastajaksi 1.5.2023 alkaen.

Helmikuu toteutunut hyvin talousarvioon verrattuna

Toivakan kunnan talousarviossa vuodelle 2023 on hallinto- ja talouspalveluiden yhdeksi tavoitteeksi linjattu ajantasaisen talousraportoinnin kehittäminen ja talousseurannan tuominen vakiopykälänä kunnanhallituksen kokouksiin.

Helmikuu on toteutunut hyvin talousarvioon verrattuna. Tammikuussa tilitetyt verotulot näkyvät toteumassa vielä hyvin positiivisesti. Henkilöstökulut ovat varsin hyvin budjetin mukaiset, mutta sijaisten palkkojen kehitykseen on kiinnitettävä huomiota. ICT-palvelujen kuluissa tulee huomioida, että alkuvuonna maksetaan koko vuoden järjestelmäkuluja.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus merkitsee talouskatsauksen 2/2023 tiedokseen.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

 

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Yrittäjä – ilmoittaudu rastipitäjäksi 4H-yhdistyksen järjestämään Ysien bisneskisaan

Mikä on bisneskisa?

Bisneskisassa ysiluokkalaiset jalkautuvat yhtenä iltapäivänä ryhmissä kiertämään Toivakan taajaman yrityksissä, kunnan toimipisteissä ja muilla rastipaikoilla. Ajatuksena on tutustuttaa nuoret yrittäjyyteen, yritteliäisyyteen ja työelämään.

Yritykset pääsevät puolestaan kohtaamaan tulevaisuuden asiakkaita ja työntekijöitä. Kisapäivänä rastipisteillä on yrityksen toiminnan lyhyen esittelyn jälkeen nuorille purtavaksi yritykseen tai työelämään liittyvä tehtävä, josta ryhmät saavat suorituksensa mukaan pisteitä.

Voit suunnitella tehtävärastin sisällön vapaasti oman yrityksesi toimintaan ja työtehtäviin liittyen. Kisan päätteeksi on tärkeää, että pystyt asettamaan omalla rastipisteelläsi käyneet ryhmät keskenään paremmuusjärjestykseen ja pisteyttämään ryhmien toiminnan, sillä paras ryhmä palkitaan rahasummalla.

Tehtäväesimerkkejä:  

Tuotteen valokuvaus

Pieni markkinatutkimus

Käytännön tehtävä esim. renkaan vaihto tai kahvitarjoilun hoitaminen

Mainoksen tekeminen

Uuden tuotteen kehittely

Nuorten näkökulma tuotteeseen tai palveluun

Markkinointitehtävä

Lyhyen videon toteuttaminen

 

Milloin?

Perjantaina 19.5.2023 klo 12.00-15.00

klo 11.30 kisaohjeistus oppilaille koululla:

12.00 tehtävä 1 alkaa

12.30 tehtävä 2 alkaa

13.00 tehtävä 3 alkaa

13.30 tehtävä 4 alkaa

14.00 tehtävä 5 alkaa

14.30 yhteinen tehtävä koululla alkaa

Samaan aikaan voi olla tekemässä maksimissaan kaksi ryhmää, jos tehtäväpisteellä on riittävästi tilaa.

Tehtäväpiste kestää n 20 min/ryhmä. Ensin siinä on oman yrityksen esittely ja sen jälkeen tehtävän ohjeistus, vastaanotto ja pisteytys. Ryhmän koko voi olla 4-5 hlö. Maksimipistemäärä on 20 (10 pistettä suoriutumisesta, 5 pistettä asenteesta/tsempistä, 5 pistettä käyttäytymisestä)

Ilmoittaudu rastin pitäjäksi huhtikuun puoliväliin mennessä.

 

YSIT TÖIHIN  -TOIMINNASTA TIETOA

Anna ysille kesätyö!
Yritys, yrittäjä tai organisaatio, tue yhdeksäsluokkalaisia nuoria työelämän alkumetreillä tarjoamalla kesätöitä vähintään kahden viikon ajaksi. Varmistetaan yhdessä, ettei yksikään nuori jää ilman arvokasta työkokemusta. Nuoren voi työllistää joko suoraan itse tai tilaamalla nuoren töihin paikallisen 4H-yhdistyksen kautta.

https://toivakka-joutsa.4h.fi/kesatyot-2022/tyontilaajille/

Lisätiedot:

Kirsi Ilmonen
Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry
p. 040 5118491
www.toivakka-joutsa.4h.fi

Siistiii! -kampanjan aloitustapahtumassa yli 160 kävijää

Siistiii! -kampanjan aloitustapahtuma keräsi yli 160 kävijää Toivakan koulukeskukselle perjantaina 17.3.2023.

Tapahtuman juonsi Toivakan nuorisovaltuusto, paikalla kuultiin puheita ja kerrottiin kampanjan lähtökohdista sekä tavoitteista. Tilaisuudessa avattiin kampanjan jatkoa: Nuoret pääsevät Pojun erikoiskeikalle ensi syksynä K-Market Perälän sponsoroimana, mikäli hyvään käyttäytymiseen ja käytöstapoihin sitoudutaan.

Kampanjan pääideoija ja pääsponsori K-kauppias Kerttu Vesterinen kertoi lisäksi tilaisuudessa, että kampanjaan sitoutuvien nuorten kesken arvotaan myös SUP-lauta kevätlukukauden päättyessä.

Aloitustapahtumassa arvottiin tuotekasseja ja lahjakortteja, vietettiin elokuvailtaa auditoriossa ja syötiin Lettukeisarin paistamia lettuja. Lisäksi Toivakan-Joutsan 4H -yhdistyksen popcorn-kone kävi varsinaisella täysteholla ja MLL Toivakan yhdistys toteutti kasvomaalauksia pisteellään halukkaille.

Lisäksi porkkanana kampanjassa on mukana myös konkreettinen nuorille suunnattu 5 000 euron käyttöbudjetti heidän itse suunnittelemaansa käyttökohteeseen. Budjetti on esillä Toivakan koulukeskuksella. Nuoret saavat itse päättää, mihin toimintaan käyttöbudjetti suunnataan. Nuoria osallistava 5 000 euron budjetti pienenee sitä mukaa, mikäli korjattavaa ja siistittävää ilkivallan, väärien valintojen ja häiriökäyttäytymisen jäljiltä tulee. Syksyllä 2023 budjetti tarkistetaan ja todetaan lopullinen summa.

Siistiii! –kampanja pyrkii lisäämään nuorten hyvinvointia ja osallistamaan nuoria käyttäytymään fiksusti. Kampanja herättelee ajattelemaan oman käyttäytymisen merkitystä koko kuntayhteisöä ajatellen.

Kampanja toteutetaan yhteistyössä K-Market Perälän, Pojun, Toivakan kunnan, Toivakan seurakunnan, Toivakan nuorisovaltuuston sekä alueen yhdistysten toimesta.

 

Lisätiedot:

Rehtori-sivistysjohtaja Sirpa Orell-Pohjola

p. 050 475 1051

sirpa.orell-pohjola@toivakka.fi

Kauppias Kerttu Vesterinen, K-Market Perälä

p. 040 301 18 00

kerttu.vesterinen@k-market.com

 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 22.3.

Yleinen ennakkoäänestyspaikka Toivakkatalo (kunnanvirasto), Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

Aukioloajat
22.3. – 24.3.  10-18
25.3. – 26.3.  10-13
27.3. – 28.3.  10-19

 

Vaalipäivän 2.4.2023 äänestyspaikka Toivakkatalo (kunnanvirasto), Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka.

Aukioloaika 9-20.

Osallistuvan budjetoinnin kuntalaisäänestys alkaa!

Saimme yhteensä 29 hienoa osallistuvan budjetoinnin ideaa. Kiitämme kaikkia ideoita antaneita kuntalaisia!

Useampi ideoista käsitteli kuntosalin kehitystoimia. Kuntosalin siirtämisestä / laajentamisesta on tehty valtuustoaloite, joka etenee teknisen lautakunnan kautta. Tästä syystä kuntosalin kehittämistoimet eivät valikoituneet osallistuvan budjetoinnin kohteiksi. Myös esimerkiksi frisbeegolfradan laajentaminen on jo mukana kunnan investoinneissa.

Useampi idea käsitteli myös ulkokuntosalia. Ulkokuntosalilaitteisto on jo hankittu ja se asennetaan kevään aikana Paikkalanvuoren ulkoilualueelle.

Toteuttamiskelpoisimmiksi ideoiksi osallistuvan budjetin kautta kunnan raati valitsi:

Uimalan kehittämisen, keskusta-alueen viihtyisyyden lisäämisen sekä virallisen maastopyöräreitin toteuttamisen.  Kolmen äänestettävän idean valintaan vaikutti idean tuottama hyöty mahdollisimman monelle kuntalaiselle ja käyttäjäryhmälle.

Näistä ideoista järjestetään kuntalaisäänestys, jonka pohjalta idea viedään toteutukseen. Pääset äänestämään tästä linkistä! >>>

Äänensä voi jättää myös Toivakan kirjastolla.  Äänestysaikaa on maaliskuun 2023 loppuun saakka.

 

Tutustu osallistuvan budjetoinnin ideaan tarkemmin tästä.

 

Toivakan kunta huutokauppaa kaksi omarantaista määräalaa Nisulan kylän alueelta

Rakenna unelmiesi koti tai loma-asunto Päijänteen upeisiin rantamaisemiin!

Toivakan kunta myy Päijänteen rannalla olevat kaksi rakennuspaikkaa (AO 1 ja AO 2). Määräalat myydään omarantaisina huutokaupalla korkeimman tarjouksen perusteella.

Lähtöhinta kummassakin määräalassa on 50 000 euroa. AO 1 on suuruudeltaan noin 3900 m²  ja AO 2 on noin 3100 m².

Huutoaikaa on 16.4. saakka.

Lue lisää määräaloista Huutokaupat.com -sivuilta:

AO 1 määräalan sivulle pääsee tästä

AO 2 määräalan pääsee tästä

Luovutusehdot luettavissa tästä linkistä.

 

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

p. 040 630 4035

Edunvalvonnan tavoitteet ja elinvoima esillä Jyväskylän kaupunkiseudun seutufoorumissa

Toista kertaa järjestetty seutufoorumi kokosi 7.3.2023 Paviljonkiin Jyväskylän seudun kuntien luottamushenkilöitä, kunnanjohtajia ja muita viranhaltijoita sekä seututoimijoita Keski-Suomen ELY-keskuksesta ja Keski-Suomen liitosta. Tänä vuonna seutufoorumin keskiössä olivat seudun edunvalvonnan tavoitteet seuraavaan MAL-sopimukseen ja hallitusohjelmaan vuosille 2023-2027.

– Seudun ensimmäinen MAL-sopimuskausi 2021-2023 on ollut tuloksekas etenkin seutuyhteistyön vahvistajana. Kunnissa on tehty kauaskantoisia päätöksiä seudun Linkki-joukkoliikennealueen laajentamisesta, useita pitkään odotettuja jalankulun ja pyöräilyn hankkeita on viety eteenpäin ja seudun MAL-kehityskuva on hyväksytty vastikään kuntien valtuustoissa. MAL-sopimusmenettelyn kehittämisessä ja seudun saavutettavuuden edistämisessä on kuitenkin vielä paljon tehtävää, summasi avauspuheenvuoron pitänyt Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto.

MAL-sopimusta tarkistetaan rullaavasti eduskuntavaalikausittain. Seudun kuntien yhteiset edunvalvonnan tavoitteet seuraavaan MAL-sopimukseen ja seudun saavutettavuuden kehittämiseksi on kiteytetty seuraavasti:

  1. MAL-sopimusmenettelyä tulee jatkaa ja kehittää seuraavalla hallituskaudella yhteistyössä valtion kanssa ja huolehtia siitä, että MAL-sopimusmenettelyyn ei synny ns. kahdenkerroksen järjestelmää neljän vanhan ja kolmen uuden MAL-kaupunkiseudun välillä.
  2. MAL-sopimukseen kytkettyjä rahoitusinstrumentteja tulee kehittää seutujen tarpeita vastaavaksi. MAL-sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uskottavaa ja ennakoitavaa tukea valtiolta niin liikennejärjestelmän kuin asumisen kehittämiseksi.
  3. Raideliikenteen edunvalvonnan tavoitteena on Jyväskylä-Tampere välin investointirahoituksen saaminen Väylän investointiohjelmaan ja valtion talousarvioon hankesuunnittelun valmistuttua.
  4. Maantieliikenteen edunvalvonnan keskiössä on TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan valtatie 4 palvelutason parantaminen. Tärkeimmät ja vaikuttavimmat maantieosuudet, joiden suunnittelua ja toteutusta tulee edistää, ovat valtatien 4 hankkeet Vaajakosken kohdalla, Jyväskylän kohdalla, Palokan kohdalla ja välillä Vehniä-Äänekoski.

Jyväskylän seudun asema Euroopan laajuisen TEN-T-ydinverkon kaupunkisolmukohtana voi tuoda uusia mahdollisuuksia seudun saavutettavuuden kehittämiseen. EU-komission uudessa ehdotuksessa kaupunkisolmukohdille tulisi asetuksen pohjalta kestävään matkustaja- ja tavaraliikenteeseen liittyviä velvollisuuksia, mutta myös uudenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää valtiolta ja seudulta aktiivisuutta, korosti seutufoorumissa alustuspuheenvuoron pitänyt europarlamentaarikko Henna Virkkunen.
Tarve seudulliselle profiloitumiselle

Jyväskylän kaupunkiseudun elinvoiman tilannekuva ja potentiaalit olivat esillä WSP Oy:n laatimassa analyysissä, jonka tuloksia seutufoorumissa esitteli WSP Oy:n kestävyys- ja vastuullisuusjohtaja Terhi Tikkanen-Lindström. Kaupunkiseudun sijainti koko Suomeen nähden yhdistettynä hyvin yhdistävään tieverkkoon on potentiaalinen erityisesti kuljetusintensiivisen liikenteen ja logistiikan toimijoille. Kansallisen biotalouden ohjelman kasvutavoite, kiertotalouden ohjelma, materiaaliteknologioiden kehittyminen, matkailun kasvu, kaivannaisraaka-aineiden kysyntä ja ruokahuollon varmistaminen lisäävät potentiaalisesti kysyntää liikenneverkolle ja mahdollisuuksia elinkeinoille.

Hyvät liikenneyhteydet ja vireä elinkeinoelämä ovat välttämättömiä, mutta eivät yksinään takaa elinvoimaista kehitystä. Asukkaiden sujuvan arjen elementit kuten toimiva asuntopolitiikka ja laadukas asuinympäristö ovat niin ikään tärkeitä. Monipuoliset asumismahdollisuudet ja toimiva joukkoliikenne edistävät seudun vetovoimaa, summaa Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen.

– Seudun elinvoima- ja potentiaalianalyysissä yhtenä kehittämisen paikkana nousi esille tarve seudulliselle profiloitumiselle. Esimerkiksi Jyväskylän liikuntapääkaupunkistrategiassa ja arkiliikkumisen olosuhteiden kehittämisessä on tunnistettu ainesta myös seudulliseen profiloitumiseen, kertoo Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

Lisätietoa Jyväskylän kaupunkiseudun seutufoorumista:

https://www.jyvaskylanseutu.fi/jyvaskylanseutu/tulevaisuuden-kaupunkiseutu/seutufoorumi

Lisätietoja:

– Jaakko Selin, Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 0400 778 779

– Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, Jyväskylän kaupunki, p. 050 3362 819
– Linda Leinonen, kunnanjohtaja, Laukaan kunta, p. 040 188 0566

Asiointikuljetus 7.3.2023 alkaen

Asiointikyyti kulkee samaa tuttua reittiä: Huikontie – Hautajärventie – Hohontie – Lievestuoreentie – Kivinavetantie –  Leppälahdenväylä.

Aikataulu:

Kankainen      n. klo 9.30

Ruuhimäki      n. klo 9.45

Huikko           n. klo 10.00

Leppälahdenväylä (tarpeen mukaan) n. klo 10.10

Perillä kirkonkylässä kuljetus on n. 10.20.

Takaisinpäin kuljetus lähtee viimeistään klo 12.15. Aikaisemmasta takaisinlähtöajasta voivat kyytiläiset ja liikennöitsijä yhdessä sopia toisin. Asiointikuljetus liikkuu meno-paluuajon kerran päivässä tiistaisin.

Kuljetuksen hinta on 5,50 €/suunta (alv 0 % 30.4.2023 saakka). Maksu suoritetaan suoraan liikennöitsijälle matkan alkaessa käteisellä. Matkojen laskutus on sovittavissa liikennöitsijän kanssa.

Kyytitilaukset on tehtävä etukäteen, mielellään viimeistään edeltävänä maanantaina klo 14 mennessä numeroon 040 4100 135.

Asiointikuljetus liikkuu myös kesällä tiistaisin ja on avointa palveluliikennettä kaikille.

 

Lisätietoja:

Henna Breilin, 040 5908 235

 

Varhaiskasvatukseen hakeminen toimintakaudelle 2023-2024

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea ympäri vuoden. Lakisääteinen oikeus hoitopaikkaan edellyttää, että hakemus on jätetty neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Varhaiskasvatuspaikasta ilmoitetaan perheille viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkamista. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsen vanhemmat voivat valita:

  • Yksityisen varhaiskasvatuksen, jota tuetaan kuntakohtaisesti joko Kelalta haettavalla yksityisen hoidon tuella tai kunnalta haettavalla varhaiskasvatuksen palvelusetelillä
  • Kotihoidon tuen, kun nuorin lapsi on alle 3-vuotias.

Toivakan kunnan asukkailla on mahdollista hakea lasten varhaiskasvatuspaikkaa yli kuntarajojen Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän kaupungin, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Petäjäveden ja Uuraisten kunnista. Varhaiskasvatuspaikka toisesta kunnasta myönnetään kuntien sopimien periaatteiden mukaan.

Varhaiskasvatukseen, kerhotoimintaan 1pv/vko ja esiopetuksen aamu/iltapäiväkerhoon haetaan kunnan nettisivujen kautta. 

 

Toimintakaudella 2023 – 24 varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevien hakemukset pyydetään täyttämään keskitetysti 31.3.2023 mennessä.

 

Lisätiedot:

Varhaiskasvatusjohtaja Neija Lepistö

p.0400 237 133