Lapsen isyys, huolto ja tapaaminen sekä elatus

Isyyden vahvistaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen isyys voidaan tunnustaa ennakkoon äitiysneuvolassa. Samalla voidaan tehdä sopimus lapsen yhteishuollosta. Tämän jälkeen asia siirtyy kunnan lastenvalvojalle odottamaan lapsen syntymää. Määräajan jälkeen lastenvalvoja lähettää tunnustusasiakirjan maistraattiin, jossa lapsen isyys vahvistetaan. Lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen tämän jälkeen.

Mikäli isyydentunnistusta ei tehdä ennakkoon neuvolassa, se tehdään lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Lapsen huolto, tapaaminen ja elatus

Vanhempien erotessa heidän tulee ratkaista lapsen huoltajuus, pääasiallinen asuinpaikka ja tapaamisoikeus toiseen vanhempaan lapsen edun mukaisesti. Vanhemmat voivat sopia yhteishuoltajuuden jatkumisesta eron jälkeen tai huoltajuuden siirtymisestä yksin toiselle vanhemmalle. Lapsella on oikeus tavata erillään asuvaa vanhempaansa ja pitää häneen yhteyttä.

Huollosta, asumisesta sekä tapaamisesta tehdään sopimus lastenvalvojan luona.

Lapsella on oikeus saada elatusta kummaltakin vanhemmaltaan heidän elatuskykynsä mukaisesti. Lapselle vahvistetaan elatussopimus, jos vanhempi ei muulla tavalla huolehdi lapsen elatuksesta tai lapsi ei asu vanhempansa luona. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä. Elatusavun määrä arvioidaan vanhempien tulojen ja menojen perusteella tehtävällä laskelmalla. Lapsella on oikeus saada elatusta vanhemmiltaan siihen saakka, kunnes hän täyttää 18vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18vuotta, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Vanhempi voi hakea elatustukea Kelalta, mikäli toinen vanhemmista ei pysty maksamaan elatusapua alhaisten tulojensa vuoksi. Elatussopimus tarkistetaan ensin lastenvalvojan luona.

Laki lapsen elatuksesta 704/1975
Ohje elatusavun suuruuden arvioimiseksi, oikeusministeriön julkaisu 2007:2
https://www.kela.fi/elatustuki

Isyysasiat ja niihin liittyvät huoltosopimukset

Huolto- tapaamis- ja elatussopimukset

Hanne Malinen

Sosiaalityöntekijä

050 551 6473

Tuula Kotimäki

perusturvajohtaja

0400 393 009