Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa paljon apua tarvitsevan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuva hoito. Omaishoidon tuki tarkoittaa hoitopalkkiota, joka maksetaan vanhusta, vammaista tai sairasta hoitavalle henkilölle. Omaishoidon tuki voi myös sisältää palveluja, joiden avulla tuetaan hoitajan jaksamista ja kotihoidon onnistumista.

Omaishoitajana voi toimia hoidettavan sukulainen tai muu läheinen, täysi-ikäinen henkilö, joka soveltuu tähän tehtävään terveytensä ja toimintakykynsä puolesta.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen etuus, joka myönnetään talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Omaishoidon tuen määrä riippuu hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta. Niitä arvioidaan jokaiselle hoidettavalle laadittavassa yksilöllisessä hoito- ja palvelusuunnitelmassa sekä toimintakykymittareilla. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan myös omaishoitoa tukevista palveluista ja muista hoitoon liittyvistä asioista, kuten hoitajan vapaan järjestämisestä. Omaishoidon tuki maksetaan hoitajalle kuukausittain ja se on veronalaista tuloa. Alle 68-vuotiaat omaishoitajat kuuluvat eläketurvan piiriin. Omaishoitaja on tapaturmavakuutettu hoitotyössä.

Omaishoidon tuen hakemuksen löydät Keski-Suomen hyvinvointialueen sivulta: https://hyvaks.fi/asiakkaana/lomakkeet 

Alle 65 – vuotiaiden omaishoidon tuki

Emilia Lampi-Mäkelä (ma-to 9-15)

Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut

040 558 2549

Yli 65 – vuotiaiden omaishoidon tuki