Ikäihmisten palvelut

Palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja mielekästä arkea. Kunnan vanhuspalveluihin kuuluvat kotihoito ja sen tukipalvelut, tehostettu palveluasuminen sekä omaishoidon palvelut ja perhehoito. Lisäksi kunnassa on tarjolla hyvinvointia tukevat kotikäynnit.

Annukka Niemi

Vanhuspalveluvastaava

040 839 3489, soittoaika klo 9-11.30

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Vanhuspalvelulain § 25 velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, mikäli on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Ilmoituksen voi tehdä salssapitosäännösten estämättä ja se on tehtävä viipymättä. Myös muu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Veteraanipalvelut

Yhteyshenkilönä toimii vanhuspalveluvastaava:
Annukka Niemi 040 839 3489

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on kuntalain mukaan vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto ei ole kunnan virallinen toimielin vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanava. Vanhus- ja vammaisneuvosto voi ottaa kantaa mm. ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja tarvittaviin palveluihin.

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto:

Toivakkaan perustettiin vanhus- ja vammaisneuvosto keväällä 2013, jolloin yhdistettiin aikaisemmin erillisinä toimineet vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvoston tarkoituksena on ajaa vanhusten ja vammaisten asioita Toivakassa, tehdä ehdotuksia ja yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa.

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvostoon kuuluu vuosina 2020-2021:

 

Jäsenet
Elina Sarlund
Tuulikki Viinikainen (varalla Sirkka Ketonen)
Kaarina Waldén
Minna Huovilainen (varalla Aila Ikonen)
Veikko Ripatti