Ikäihmisten palvelut

Ikääntyneiden palveluista vastaa Keski-Suomen hyvinvointialue 1.1.2023 alkaen.

Ikääntyneiden palvelut Keski-Suomen hyvinvointialueella (linkki)

Palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja mielekästä arkea. Kunnan vanhuspalveluihin kuuluvat kotihoito ja sen tukipalvelut, tehostettu palveluasuminen sekä omaishoidon palvelut ja perhehoito. Lisäksi kunnassa on tarjolla hyvinvointia tukevat kotikäynnit.

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Vanhuspalvelulain § 25 velvoittaa terveydenhuollon ammattihenkilön, kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa olevan ilmoittamaan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle, mikäli on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Ilmoituksen voi tehdä salassapitosäännösten estämättä ja se on tehtävä viipymättä. Myös muu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

Veteraanipalvelut

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto

Vanhus- ja vammaisneuvoston tarkoituksena on kuntalain mukaan vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan. Neuvosto ei ole kunnan virallinen toimielin vaan kuulemis- ja vaikuttamiskanava. Vanhus- ja vammaisneuvosto voi ottaa kantaa mm. ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja tarvittaviin palveluihin.

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto:

Toivakkaan perustettiin vanhus- ja vammaisneuvosto keväällä 2013, jolloin yhdistettiin aikaisemmin erillisinä toimineet vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Neuvoston tarkoituksena on ajaa vanhusten ja vammaisten asioita Toivakassa, tehdä ehdotuksia ja yhteistyötä kunnan työntekijöiden kanssa.

Toivakan vanhus- ja vammaisneuvosto 2022:

Jäsenet
Markus Tattari
Elina Sarlund
Sirkka Ketonen
Minna Huovilainen
Simo Laulajainen

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Mikko Kuustie
Tuulikki Viinikainen.