Toivakka-neulepuseron ohje neulonnan ystäville!

”Mitä hienoja juttuja löytyy Toivakasta? Universumin ehkä huikeimmat kirkkomaalaukset,
vähintäänkin Suomen suurin mänty, vatsanpohjaa karmivat rallipomput ja kaikkea muutakin
kaunista ja jännää. Nyt neulepuseron kuvioiksi heitettynä. Ja koska jokainen toivakkalainen näkee
kunnan ihan omasta näkökulmastaan, on puseron kuvioissakin valinnan varaa.” -Marjukka Vuorisalo

Ruuhimäkeläinen Puulan seutuopiston opettaja Marjukka Vuorisalo (tekstiilitaiteilija ja taiteen tohtori) on suunnitellut uniikin ja äärimmäisen tyylikkään Toivakka-neulepuseron kaavioineen ja ohjeineen. Tutustu ohjeeseen TÄSTÄ!

Marjukan ohjeistusta noudattaen: ”Kaikenlainen tämän mallin tekstin, ohjeen tai kaavioiden hyödyntäminen kaupalliseen
käyttöön on kielletty. Omaksi iloksi ja ystävien riesaksi saa neuloa just niin monta puseroa kuin jaksaa ja haluaa.”

 

Esimerkki kuva Toivakka-neulepuserosta (Kuva: Marjukka Vuorisalo)
Kuva: Marjukka Vuorisalo

 

Kuntaympäristölautakunnassa käsiteltiin muun muassa vesihuoltolaitoksen maksuja sekä rakennustarkastusta koskeva yhteistyösopimus

Kuntaympäristölautakunta päätti keskiviikon 29.11. kokouksessaan muun muassa vesihuoltolaitoksen maksuista vuodelle 2024 sekä rakennustarkastusta koskevasta määräaikaisesta sopimuksesta Joutsan kunnan ja Toivakan kunnan välillä. 

Vesihuoltolaitoksen maksut vuonna 2024

Esityslistan liitteenä on päivitetty hinnasto, jossa Toivakan kunnan vesihuollon hintoihin esitetään korotus vain perusmaksuihin.

Liittymismaksut, käyttömaksut ja muut palvelumaksut ehdotetaan pidettävän nykyisellään.

Maksuluokan 1 osalta, mikä edustaa tyypillistä omakotitaloasiakasta Toivakassa, nyt ehdotettu perusmaksujen korotus on arvonlisäverollisena noin viisi euroa kuukaudessa.

Ehdotettu perusmaksujen korotus noudattaa kunnanvaltuuston 30.9.2019 päättämää maksujen vuosittaisen korottamisen periaatetta. Perusmaksua ehdotetaan korotettavan 14%.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan kuntaympäristölautakunta päättää palvelualueensa maksuista ja taksoista.

Maksujen korotusten lisäksi vesihuoltolaitoksessa on tarkoitus aloittaa  toiminta-alueiden rajausten tarkempi tarkastelu ensi vuoden aikana.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se hyväksyy vesihuoltolaitoksen käyttö-, perus-, liittymis- ja palvelumaksut liitteenä olevan Vesihuoltolaitoksen hinnasto 2024 mukaisesti. Maksut tulevat voimaan 1.1.2024 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

 

Rakennustarkastusta koskeva määräaikainen sopimus Joutsan kunnan ja Toivakan kunnan välillä

Laukaan ja Joutsan kunnille on lähetetty tiedustelu rakennusvalvonnan rakennustarkastustehtävien mahdollisesta ostamisesta tilapäisesti Toivakan kunnalle.

Joutsan ja Toivakan kunta ovat käyneet asiasta viranhaltijaneuvotteluja mahdollisen rakennustarkastajan palveluiden järjestämisestä lähes samalla tavalla, kuin Joutsa on tehnyt Luhangan kunnan kanssa vuoden 2023 aikana.

Laukaan kunnassa asia ei ole vielä ehtinyt päätettäväksi, mutta Joutsan kunnanhallitus on asian käsitellyt kokouksessaan 27.11.2023. Joutsan kunta on hyväksynyt sopimuksen rakennustarkastajan tehtävien myymisestä Toivakan kunnalle ensi vuoden 2024 loppuun saakka.

Koska kysymyksessä on määräaikainen sopimus, jatkuu pysyvämmän lupa- ja viranomaistoiminnan järjestämisen suunnittelu edelleen. Selvitys lupa- ja viranomaistehtävien järjestämisestä eri vaihtoehtoja vertaillen laaditaan ensi vuoden aikana. Laukaan kuntaa on pyydetty käsittelemään asiaa mahdollisesta Joutsan kunnan kanssa tehtävästä sopimuksesta huolimatta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n mukaan Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla rakennustarkastaja. Jos tehtävien hoitamisen kannalta on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen rakennustarkastaja. Kunta voi myös antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.

Toivakan kunnanhallitus päätti yt-neuvottelujen päättymisen yhteydessä 20.11.2023 § 252, että rakennustarkastajan tehtävää ei täytetä, joten sopimuksen hyväksyminen on linjassa tämän päätöksen kanssa.

Toivakan kunnan hallintosäännön perusteella kuntaympäristölautakunnan tehtävänä on järjestää rakennusvalvonta Toivakan kunnassa.

Kuntaympäristölautakunta päätti, että se hyväksyy rakennustarkastusta koskevan sopimuksen Joutsan kunnan ja Toivakan kunnan välillä ja valtuuttaa kuntaympäristöjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Lisätiedot:

Esittelijä kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.

 

Kunnanhallituksen esityslistalla 4.12. kokoukseen muun muassa Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026

Toivakan kunnanhallituksen esityslistalla maanantain 4.12. kokoukseen ovat muun muassa Toivakan hyvinvointikertomuksen vuosiraportti vuodelta 2022 sekä Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026.

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä

Kuntalaki (410/2015, 1 §) edellyttää kunnilta asukkaidensa hyvinvoinnin edistämistä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021, 6 §) määrittelee, että kunnan on edistettävä asukkaidensa hyvinvointia ja terveyttä. Kunnalla on ensisijainen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä siltä osin kuin tämä tehtävä kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja määriteltävä tavoitteita tukevat toimenpiteet sekä otettava päätöksenteossaan huomioon päätöstensä arvioidut vaikutukset väestöryhmittäin ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kunnan eri palvelualueiden on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Lisäksi jokaisen kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Kuntien on vuodesta 2023 alkaen toimittava hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja tuettava sitä asiantuntemuksellaan. Lisäksi kunnan on tehtävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä yhteistyötä kunnassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä tekevien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa

Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, jolla lain velvoittama hyvinvointikertomus voidaan tehdä valmista pohjamallia käyttäen. Hyvinvointikertomus on eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä koottu asiakirja, joka toimii ennen kaikkea johtamisen työvälineenä, poliittisen päätöksenteon tukena sekä strategiatyön ja suunnittelun ja sen toimeenpanon perustana.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään kaikilla kunnan palvelualueilla. Kunta seuraa, asettaa tavoitteita ja koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä. Kunnan eri palvelualueilla ja eri luottamuselimissä on tarpeen käsitellä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Vuoden 2022 hyvinvointiraportti kertoo toivakkalaisten hyvinvointitilanteesta ja sen kehityksestä. Raportti on laadittu hyvinvointisuunnittelijan koordinoimana, yhteistyössä hyvinvointityöryhmän kanssa.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy hyvinvointikertomuksen vuosiraportin vuodelta 2022 ja merkitsee tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittämän ponnen siitä, että Toivakan kunnassa kiinnitetään erityistä huomiota lasten ja nuorten osallisuuden ja liikunnallisen elämäntavan edistämiseen.

 

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat sekä tuloarviot, ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvion valmistelu vuodelle 2024 oli hyvin haasteellista kunnan taseessa olevan kumulatiivisen alijäämän takia. Vuoden 2024 loppuun mennessä olisi kunnan katettava 1,6 miljoonan euron alijäämä.

Vuosi 2024 muuttaa Toivakan kuntaa, niin talouden kuin myös toiminnan osalta. Muutoksen taustalla on etenkin hyvinvointialueuudistus, ja sen rahoitusmalli sekä toimintaympäristössä tapahtuvat useat samanaikaiset muutokset. Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitusmalli rakennettiin leikkaamalla vain kuntien veroja ja valtionosuuksia hyvinvointialueelle. Koska valtionosuusjärjestelmää ei ole uudistettu vastaamaan tarkoitustaan, se kohtelee eri kuntia ja alueita hyvin eriarvoisesti. Keski-Suomen kunnat kärsivät hyvinvointialueuudistuksen rahoitusmallista erityisen paljon, valtionosuudet laskevat Keski-Suomessa lähes 30 prosenttia.

Talousarvion 2024 tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta, jonka tarkoituksena on ohjata koko kunnan toimintaa ja kehittämistyötä. Visiomme yhdessä toimivasta Toivakasta, joka tuntuu kodilta, ohjaa ajatteluamme. Kunnan talouden sopeuttaminen vastaamaan talouden kantokykyä ja kunnan toiminnan uudistaminen vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä ovat edellytykset Toivakan kuntastrategian toteuttamiselle. Tämä on myös edellytys uuden kasvun ohjelmalle, jolla kasvamme ja kehitymme elinvoimaisena ja omaleimaisena kehyskuntana, jossa yhdistyvät turvallinen ja hyvä arki sekä luonnonläheisyys. Uusi kasvu ei synny pelkästään kunnantalolla, onnistumme siinä yritysten, seurakuntien, järjestöjen, seurojen muodostaman yhteistyön ja yhteisöllisyyden avulla. Tässä työssä jokaisen kuntalaisen näkemyksillä, ideoilla ja ajatuksilla on merkitystä ja kasvuvoimaa.

Tarkalla budjetoinnilla ja tehdyillä toimenpiteillä (yt-menettely ja veroprosenttien nosto) vuoden 2024 talousarvion arvioitu ylijäämä on yli 900 000 euroa. Vuoden 2025 arvioitu ylijäämän on arvioitu olevan noin 850 000 euroa. Vuosikate on vahva vuosina 2024-2026 – yli miljoona euroa jokaisena vuotena. Toivakan kunta ei tule saamaan kertynyttä alijäämää katettua määräajassa. Kattamatta jää noin 400 000 euroa, mutta kunta pystyy osoittamaan suunnitelmavuotena 2025, että alijäämä tulee katettua.

Kunnanhallitus on velvoittanut kokouksessaan 20.11.2023 § 252 lautakunnat ja viranhaltijat valmistelemaan yhteistoimintaneuvotteluissa kirjatut, työnantajan esityksen mukaiset henkilöstösäästöjä koskevat toimenpiteet kunnan talousarvioesitykseen 2024 ja taloussuunnitelmaesitykseen 2025-2026.

Päätösehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2024 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2025-2026 sekä investointiohjelman 2024-2026.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, p. 040 51 69 332

Koko esityslista on luettavissa täällä.

Itsenäisyyspäivä Toivakassa

Itsenäisyyspäivä Toivakassa 6.12.2023 Klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Toivakan kirkossa ja seppeleen lasku sankarimuistomerkillä klo 11.15 Kirkkokahvit seurakuntakodilla, musiikkia esittämässä Veijo Heinonen Klo 16 Partiolaisten perinteinen soihtukulkue Vanhasta Pappilasta seurakuntakodille

Kuvassa suomen lippu

Itsenäisyyspäivä Toivakassa 6.12.2023

Klo 10 Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus Toivakan kirkossa ja seppeleen lasku sankarimuistomerkillä

Klo 11.15 Kirkkokahvit seurakuntakodilla, musiikkia esittämässä Veijo Heinonen

Klo 16 Partiolaisten perinteinen soihtukulkue Vanhasta Pappilasta seurakuntakodille

Ehdota vuoden 2023 liikuntatekoa!

Jätä ehdotuksesi perusteluineen Toivakan vuoden 2023 Liikuntateko-palkinnon saajista! Kyse voi olla valmentajasta, ohjaajasta, urheiluseurasta tai muusta toimijasta.

Taustalla on Keski-Suomen Liikunta ry:n kunnille esittämä toive kuntien vuoden 2023 liikuntateon valitsemisesta. Keski-Suomen Liikunta valitsee ja palkitsee vuoden 2023 keskisuomalaisen urheilijan ja muita urheilun sekä liikunnan sektorilla kunnostautuneita henkilöitä ja urheiluseuroja ensi vuoden tammikuussa Jyväskylässä järjestettävässä Keski-Suomen Urheilugaalassa.

Jätäthän ehdotuksesi 4.12. mennessä vastauslomakkeen kautta (linkki)

tai suoraan sähköpostitse: kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija susanna.liljander@toivakka.fi.

Sivistyslautakunta valitsee ehdotusten pohjalta palkittavan  ja ilmoittaa sen edelleen Keski-Suomen Liikunta ry:lle.

Toivakan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Tiedote 22.11.2023 

Toivakan kunnan yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

Toivakan kunnanhallitus päätti maanantaina 20.11.2023 kokouksessaan, että Toivakan kunnan yt-neuvottelut ovat päättyneet. Kunnanhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että

1. Toivakan kuntaa koskevat yhteistoimintaneuvottelut, jotka aloitettiin 10.10.2023 ja joiden viimeinen neuvottelukerta oli 10.11.2023 ovat päättyneet.

2. se velvoittaa lautakunnat ja viranhaltijat valmistelemaan yhteistoimintaneuvotteluissa kirjatut, työnantajan esityksen mukaiset henkilöstösäästöjä koskevat toimenpiteet kunnan talousarvioesitykseen 2024 ja taloussuunnitelmaesitykseen 2025-2026.

3. se hyväksyy lomauttamisen periaatteet liitteen mukaisena.

Kunnanhallitus päätti 2.10.2023 § 208 käynnistää taloudellisin ja tuotannollisin perustein työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain (449/2007) mukaiset, koko kunnan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseksi vuosina 2024-2026 Toivakan kunnassa.

Vuoden 2024 osalta säästötavoite henkilöstökuluissa oli 160.000 euroa. Neuvotteluissa tavoiteltiin sekä pysyviä että niitä tukevia kertaluonteisia säästöjä.

Työnantajan ja työntekijäjärjestöjen edustajat kokoontuivat neuvottelukokouksiin yhteensä neljä kertaa.

Neuvotteluaikataulu oli sovitettu talousarviovalmisteluun siten, että se huomioi lautakuntien talousarviokäsittelyt sekä edelleen talousarvion valmistelun etenemisen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Yt-neuvottelujen tuloksena Toivakan kunta irtisanoo kaksi henkilöä sekä osa-aikaistaa yhden henkilön.

Lisäksi säästöjä pyritään saamaan kuntayhteistyön kautta.

Osa säästötavoitteista pystytään saavuttamaan lomautusten kautta. Osa työntekijöistä voi valita vapaaehtoiset toimet (suositusvapaat tai lomarahojen vaihto vapaaksi) lomautuksen sijaan. Lomautuksen kesto on 5-12 päivää riippuen työehtosopimuksesta.  Lomautukset eivät kohdistu varhaiskasvatuksen lastenhoitajiin / opettajiin.

Neuvottelut päättyivät erimielisinä, sillä henkilöstöjärjestöt eivät hyväksyneet työnantajan esitystä lomautuksista eivätkä toisen henkilön irtisanomista.

Lisätietoja:

Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, touko.aalto@toivakka.fi, p. 040 5169 332

Toivakka-ralli ajetaan 17.2.2024

Toivakka-ralli tuo autourheiluviihdettä Toivakkaan lauantaina 17.2.2024! 

Yellow Racing Team järjestää harrasterallisarjan kilpailun Toivakan alueella. Kilpailuun on etsinnässä vielä yritysyhteistyökumppaneita mukaan. Tutustu yhteistyökumppanuuden materiaaliin tästä.

Yhteistyökumppanuuden yhteyshenkilönä toimii Marko Pekkarinen, marko.pekkarinen@gmail.com, p. 040 524 6224.

Toivakka-ralli 17.2.2024. Kuvassa rallikuski ja kartturi. "Keski-Suomen ajettavilla ralliteillä 5 erikoiskoetta - 55EK KM. Tule mukaan Toivakkaan! Lisätiedot: Ajaksi.fi. 
Facebook.com/yellowracingteam" Logoja: Yellow Racing Team, Anaika Wood, Toivakan kunta ja Grafiteam

Lisätiedot:

ajaksi.fi 

Yellow Racing Team Facebook-sivu: https://www.facebook.com/yellowracingteamry/?locale=fi_FI

 

Luistimet esiin – tekojääkaukalon käyttövuorot päivitetty

Tekojääkaukalon vuorolista on päivitetty perjantaina 17.11.2023 ja se löytyy tästä linkistä >>>

Akkakiekko ja lonkerokerho -vuorot ovat asukkaiden yhteisöjen höntsävuoroja.

Muutokset käyttövuorolistaan mahdollisia.

 

Tekojäälle voi hakea vuoroja ja kysyä lisätietoja:

Kulttuuri- ja vapaa-aikasuunnittelija Susanna Liljander, p. 040 553 1456
susanna.liljander@toivakka.fi