Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kerhoja Toivakassa

Toivakassa toimii Harrastamisen Suomen mallin rahoituksella tällä hetkellä kerhoja ja niitä on alkamassa myös lisää syysloman jälkeen. Harrastustoimintaa järjestävät Gaija circus, Parkour Akatemia ja Toivakan-Joutsan 4H-yhdistys ry.

4H-yhdistyksen käynnissä olevia kerhoja ovat Safkasankarit ja Ukraina-Suomi-kerho. Molemmat kerhot on mukavasti saatu täyteen!

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Osallistujia mahtuu vielä joihinkin kerhoihin mukaan.

 

Lisätiedot, kysymykset ja ilmoittautumiset:

Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteerin sijainen Katriina Markkanen

p. 040 55 31 456

katriina.markkanen@toivakka.fi

Harrastamisen Suomen mallista lisää tietoa täällä.

 

Artikkelikuva: Parkour Akatemia

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvaluonnos nähtäville

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän tähtäimen suunnitelma alueen yhdyskuntarakenteesta, viherrakenteesta ja liikennejärjestelmästä. Työn tavoitteena on ohjata seudun väestönkasvua, uutta maankäyttöä ja liikennejärjestelmän kehittämistä kestävällä tavalla. Kehityskuvaluonnos on nyt valmistunut ja se on nähtävänä mielipiteiden saamiseksi 7.10.-11.11.2022.

Kehityskuvatyössä on tarkasteltu seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen ajankohtaisia haasteita kuten väestön ikääntymistä, ilmastonmuutoksen hillintää, joukkoliikenteen asemaa, yhtenäisen viherrakenteen turvaamista sekä seudun sisäistä ja ulkoista saavutettavuutta.

Kehityskuvan keskeisenä tavoitteena on ohjata uusi asuinrakentaminen pääosin olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen – täydentyviin ja tiivistyviin taajamiin hyvien kävely-, pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksien varsille ja palvelujen läheisyyteen. Erityyppiselle asumiselle on tunnistettu otollisia sijainteja. Esimerkiksi ikääntyville sopivaa asumista kohdistetaan erityisesti keskusten ytimiin lähelle palveluja. Maaseutualueiden kehittämisessä painopiste on kylissä, millä tuetaan kylien elinvoimaisuutta. Työpaikkarakentamista ohjataan niin ikään täydentyviin ja tiivistyviin taajamiin ja erityisesti kaupunki- ja kuntakeskuksiin. Raskasta liikennettä tuottaville ja paljon tilaa vaativille teollisuus- ja logistiikkapainotteisille työpaikka-alueille on tunnistettu sijainteja hyvien liikenneyhteyksien varsilla.

Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta sekä lisätä työpaikkojen ja palvelujen saavutettavuutta. Kehityskuvatyössä on määritelty tärkeimmät liikenneverkon kehittämiskohteet sekä seudullinen pyöräilyn tavoiteverkko.

Kehityskuvaprosessissa on tunnistettu myös seudullisen viherrakenteen muoto ja merkitys alueen vetovoimalle, asukkaiden hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle. Lähtökohtana on yhtenäisen ja kytkeytyneen viherrakenteen säilyttäminen maankäytön suunnittelussa yli kuntarajojen. Kehityskuvatyö sisältää myös ehdotuksia lähivuosien keskeisiksi kärkitoimenpiteiksi sekä seurantaindikaattoreiksi.

Kehityskuvaluonnos on laadittu yhteistyössä seudun kuntien (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski), Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Keski-Suomen liiton kanssa. Asiantuntijakonsulttina prosessissa on toiminut Ubigu Oy ja Lundén Architechture.  Kehityskuva etenee kunnanvaltuustojen hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 loppuun mennessä.

MAL-kehityskuvatyö on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä viemällä ne kartalle. Kehityskuva ei ole maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Se täydentää lakisääteistä kaavasuunnittelua ja nostaa esille periaatteet ja tavoitteet, joiden pohjalta seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittäminen etenee.


Anna palautetta MAL-kehityskuvasta

MAL-kehityskuva on nähtävänä mielipiteiden saamiseksi 7.10.-11.11.2022. Kehityskuvasta voi antaa palautetta karttapohjaisella palautekyselyllä. Esittely- ja keskustelutilaisuus seudun asukkaille, yhdistyksille ja sidosryhmille järjestetään Teamsin välityksellä torstaina 13.10.2022 klo 18.

-MAL-kehityskuvassa käsitellään teemoja, jotka vaikuttavat asukkaiden arjen sujuvuuteen, hyvän elinympäristön elementteihin sekä seudun elinvoimaisuuteen. Kannustamme niin asukkaita kuin eri toimijoita eri puolilta seutua antamaan palautetta, toivoo Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin.

Kehityskuva-aineisto, linkki palautekyselyyn ja esittelytilaisuuteen löytyvät osoitteesta: www.jyvaskylanseutu.fi/mal/kehityskuva

 

Lisätietoja:
Anna Isopoussu, projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki p. 040 566 2639, anna.isopoussu(a)jyvaskyla.fi
Jouni Mäkäräinen, yleiskaavasuunnittelija, Jyväskylän kaupunki p. 040 186 5093, jouni.makarainen(a)jyvaskyla.fi

 

Kuntosaliohjausta nyt myös koulukeskuksen senioreiden kuntosalivuoroilla

Kuntosaliohjausta nyt myös koulukeskuksen senioreiden kuntosalivuoroilla!

Timo Suomalainen ohjaa vapaaehtoistyönä senioreiden kuntosalivuoroja perjantaisin ajalla 7.10.2022 – 31.12.2023.

Oikeaoppinen tekniikka voimaharjoittelussa lisää turvallisuutta treenaamiseen.

Senioreiden kuntosalivuorot koulukeskuksen kuntosalissa  perjantaiaamuisin. 1. ryhmä alkaa klo 8.00 ja 2. ryhmä klo 9.00.

Voimaharjoittelu lisää mukavasti liikkuvuutta arkeen.

Tervetuloa mukaan uudet ja vanhat kävijät!

Kunnanhallituksen 10.10. kokouksen esityslistan asioita

Kunnanhallituksen maanantaina 10.10. pidettävän kokouksen esityslistalla ovat muun muassa Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomus lainanlyhennyksistä vuonna 2022, Toivakan kunnan ja Maahanmuuttoviraston välisen majoituspalvelusopimuksen jatkaminen maaliskuun loppuun saakka sekä Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen puitesopimuksen hyväksyminen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi. 

Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomus lainanlyhennyksistä vapauttamisesta 2022  

Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomusta lainanlyhennyksistä käsiteltiin kunnanhallituksessa jo keväällä, mutta tuolloin kunnanhallitus palautti asian jatkovalmisteluun pyytäen tarkentavia tietoja yhtiöltä. Yhtiö on toimittanut kunnanhallitukselle tasapainotussuunnitelman, kuntoraportin sekä ajantasaiset toteumat.  

Toivakan kunta on vuokrannut yhtiöltä loppukesän ja syksyn aikana yhteensä kahdeksan asuntoa ukrainalaisten majoituspalveluita varten majoitussopimuksen mukaisesti, mikä on vaikuttanut positiivisesti yhtiön vuokrausasteeseen sekä tulovirtaan. Kunta laskuttaa kertyneet majoituspäivän vastaanottokeskukselta. 

Kuitenkin yleinen kustannustason nousu sekä esimerkiksi sähkönhinnan radikaali kasvu ovat heikentäneet vuokrausasteen nousun tuomia hyötyjä yhtiön talouden näkökulmasta. 

Konsernin rooli korostuu kunnan taloudessa 1.1.2023 alkaen, kun kunnan talouden rakenne muuttuu hyvinvointialueuudistuksen myötä. Puheenjohtajisto on 3.10.2022 evästänyt kunnanjohtajaa huomioimaan talousarvion 2023 suunnittelussa emon toimenpiteet yhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Kunnanhallitukselle esitetyssä pohjaehdotuksessa kunnanjohtaja esittää omistajaohjausta yhtiölle uudesta yhtiön hallitusjäsenestä, vapautusta vuoden 2022 lainanlyhennyksistä sekä asiantuntijatuen hankkimisesta yhtiön pitkän aikavälin taloudelliseen ja strategiseen suunnitteluun. Tämän pohjalta esitettävät toimenpiteet ja emon rooli niissä, huomioitaisiin myös nyt valmistelussa olevassa talousarviossa vuodelle 2023.  

 

Toivakan kunnan ja Maahanmuuttoviraston välisen majoituspalvelusopimuksen jatkaminen maaliskuun loppuun saakka 

Toivakan kunta on solminut majoituspalvelusopimuksen Maahanmuuttoviraston kanssa koskien majoituspalveluita. Sopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun. Rajaliikenne on kuitenkin jälleen vilkastunut ja Suomeen saapuvien ukrainalaisten määrä lähtenyt kasvuun. Maahanmuuttovirasto on lähestynyt kuntia uusilla asuntotarpeilla.  

Majoituspalvelusopimuksia Maahanmuuttovirasto on jatkamassa maaliskuun 2023 loppuun, joka edellyttää uutta päätöstä myös Toivakan kunnanvaltuustolta. 

Toivakan kunta on tällä hetkellä vuokrannut kahdeksan asuntoa tytäryhtiö Kiinteistö Oy Toivakanhakalta majoitusta varten. Saapuneita henkilöitä on tällä hetkellä vajaa 30. Toivakan perusopetus on aloittanut valmistavan opetuksen tarjoamisen, Puulan seutuopisto on käynnistämässä suomen kielen opetusta ja saapuneiden ukrainalaisten työllistymistä alueella edistetään. 

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se jatkaa kuntamallin sopimusta vastaanottokeskuksen kanssa 31.3.2023 saakka. 

 

Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi 

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on yhteiset asukkaat ja paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita. Kunta ja hyvinvointialue ovat keskenään tasavertaisia juridisia toimijoita. Sosiaali- ja -terveyspalveluiden ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueille, kuntien suora yhteys palveluiden järjestämiseen ja rahoittamiseen poistuu. Tämä muuttaa asetelman kuntasektorin sisäisestä ohjausjärjestelmästä kunnan ja hyvinvointialueen väliseksi yhteistyöksi. 

Lainsäädännössä on säädetty yhteistyövelvoite kuntien ja hyvinvointialueen välille, jonka vuoksi keväällä 2022 aloitettiin yhteistyösopimuksen valmistelu. Valmisteluun koottiin pienimuotoinen valmisteluryhmä, johon on kuulunut kunnan- ja kaupunginjohtajia, hyvinvointialueen projektijohtaja ja ohjelmapäällikkö sekä Jyväskylän kaupungin kansliapäällikkö.  

Aluekehittämisen lainsäädännössä ja muussa erityislainsäädännössä on paljon yhteistyövelvoitteita, minkä johdosta, ja muutoinkin luontevana sopimusosapuolena, kesän aikana valmisteluun tuli mukaan myös Keski-Suomen liitto. Sopimusosapuolilla on yhteiset asukkaat sekä paljon asukas- ja asiakaskohtaisesti toteutettaviin palveluihin liittyviä yhteistyötarpeita.   

Puitesopimuksella sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet. 

Valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli sopimusta 13.9.2022. Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle sopimuksen hyväksymistä, jonka lisäksi se ehdottaa Keski-Suomen liitolle ja Keski-Suomen kunnille puitesopimuksen hyväksymistä. 

Pohjaehdotuksena on, että kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.  

Lisätiedot: 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen 

p. 040 52 31633

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen 

p. 050307 6114

Esityslista kokonaisuudessaan luettavissa täällä. 

Soivakan kuntosalin senioreitten kuntosalivuorot käynnistyvät pe 7.10.22

Nyt reippaasti kuntoilemaan vanhat ja uudet harrastajat! Entä jos houkuttelisit ystävän mukaan?

Soivakan kuntosalin senioreitten kuntosalivuorot käynnistyvät pe 7.10.22 klo 13. Osoite on Jussilantie 13. Kulku pääovesta.

Senioreitten kuntosalivuoro on perjantaisin klo 13. Käyttöön otetaan myös klo 14 alkava vuoro, mikäli ensimmäisellä tunnilla on tungosta.

Jouni Korhonen toimii vahtimestarina ja kuntosalivalvojana marraskuun lopulle saakka.

Soivakan pääaulan WC:tä voi käyttää pukuhuoneena. Huolehditaan henkilökohtaisesta hygieniasta. Maskeja ei kuntosalilla tarvitse käyttää.

Perjantaina 21.10. kunnan fysioterapeutti Katri tulee opastamaan laitteiden käytössä. Silloin on oiva tilaisuus uusienkin kävijöiden saada asianmukaisia neuvoja treenaamiseen ja päästä turvallisesti lihaskuntoa ylläpitävän ja kehittävän lajin pariin!

 

Lisätiedot:

Kati Markkanen

Kulttuuri- ja vapaa-aikasihteeri

p. 040 5531 456

katriina.markkanen@toivakka.fi

Kunnanhallituksen 26.9.2022 kokouksen päätöksiä

Kunnanhallitus käsitteli 26.9.2022 kokouksessaan muun muassa kunnan henkilöstön lomarahojen maksamisen ajankohtaa, hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön paikallisten sopimusten irtisanomista, hallintopalveluiden investointimäärärahan käyttötarkoituksen muutosta digitalisaation edistämiseen liittyen sekä kunnan suorassa omistuksessa olevien asuinhuoneistojen vuokrien tarkistamista. 

 

Henkilöstön lomarahojen maksaminen siirtyy elokuun palkanmaksun yhteyteen kassatilanteen turvaamiseksi sekä kunta-alan työehtosopimusten linjan mukaisesti

Kunnanhallitus päätti, että Toivakan kunnan henkilöstön lomarahat maksetaan vuodesta 2023 alkaen elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Toivakan kunnanhallitus on 19.5.2003 §:ssä 123 päättänyt, että Toivakan kunnan henkilöstön lomarahat maksetaan vuosittain kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Kesäkuussa myös kunnan suurimmat lainaerät erääntyvät vuosittain.

Kunnan rahoitustilanne muuttuu merkittävästi vuoden 2023 alussa, kun hyvinvointiuudistus vaikuttaa kuntien tulorahoituksen määrään. Kassan riittävyyden turvaamiseksi olisi tarkoituksenmukaista siirtää lomarahan maksamiset elokuulle, kuten kunta-alan työehtosopimukset linjaavat. Tämä käytäntö on voimassa valtaosassa kuntia ja kaupunkeja.

Asiaa käsiteltiin YT-toimielimessä 21.9.2022 ja YT-toimikunta päätti esittää asian kunnanhallitukselle.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaisesti kunnanhallituksella on yleistoimivalta henkilöstöasioissa (§ 37).

 

Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevien paikallisten sopimusten irtisanominen

Laissa Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtymisestä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Laissa määritellyt toiminnan ja henkilöstön siirrot toteutetaan liikkeen luovutuksina 31.12.2022 lopusta lukien. Liikkeenluovutuksen yhteydessä luovuttavat organisaatiot irtisanovat kaikki/osan henkilöstöään koskevista paikallisista sopimuksista.

Toivakan kunnassa voimassa olevat paikalliset sopimukset, jotka koskevat siirtyvää henkilöstöä ovat:

-Paikallinen sopimus hälytysrahan maksamisesta 10.12.2020;

-Paikallissopimus luottamusmiesten lukumäärästä ja ajankäytöstä sekä toimintaedellytyksistä 4.5.2020

YT-toimikunta käsitteli paikallisten sopimusten irtisanomista 21.9.2022 ja päätti esittää kunnanhallitukselle, että se irtisanoo oheiset paikalliset sopimukset päättymään 31.12.2022 ja vie asian tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityksen yksimielisesti.

 

Digitalisaatiota edistetään hallintopalveluissa

Kunnanhallituksen päätös oli yksimielisesti hyväksyä, että kunnan hallintopalveluiden vuoden 2022 talousarvioon varatusta 56 000 euron investointimäärärahasta 13 550 euroa käytetään sähköisten palveluiden ja toimintatapojen kehittämiseen.

Toivakan kuntastrategian arvoina ovat muun muassa oppiva ja kehittyvä sekä avoin ja rohkea. Hallintopalvelut pyrkii lisäksi vastaamaan valtion digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteisiin, joiden tavoitteena on, että Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen.

Hallintopalvelut on vuoden 2022 aikana kehittänyt toimintatapoja, jotka tehostavat ja helpottavat niin henkilöstön työn tekemistä kuin kuntalaisen arkea. Tällaisia ovat esimerkiksi sähköisesti allekirjoitettavien lomakkeiden käyttöönotto, verkkokauppa ja verkkomaksaminen sekä koontityökalu talousarvio- ja tilinpäätösasiakirjojen sekä osavuosikatsauksen kokoamiseen.

 

Kunnan vuokra-asuntojen vuokriin maltillisia korotuksia

Kunnanhallitus päätti korottaa kunnan vuokra-asuntojen vuokria 1.1.2023 alkaen teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Korotusten myötä vuokran määräytyminen on 8,50 – 9,00 €/m2. Prosentuaalisesti korotukset ovat noin 5 – 8 %.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

 

 

Seututerveyskeskus esittelee sähköisen asioinnin palvelujaan kuntalaisille

Seututerveyskeskus esittelee sähköisen asioinnin palvelujaan kuntalaisille

Seututerveyskeskuksen alueella on käytössä monia asiakkaiden asiointia helpottavia sähköisen asioinnin palveluja. Kuntalaisten käytettävissä on mm. Omaolon oirearviot, hyvinvointivalmennukset ja terveystarkastus, sähköinen ajanvaraus ja ajan peruminen, suun terveydenhuollon ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen chat sekä Omakanta-palvelu.

Jos nämä palvelut eivät ole vielä tuttuja, tervetuloa tutustumaan ja kyselemään niistä tarkemmin!

Sovellusasiantuntija esittelee sähköisen asioinnin palveluja tiistaina 25.10. klo 9–12 Toivakan terveysasemalla. 

Mahdollisista muista esittelytilaisuuksista ilmoitetaan myöhemmin erikseen.

Seuraavat esittelyt on jo pidetty:

  • Ke 7.9.22 klo 8–11.30 Petäjäveden terveysasema
  • Pe 9.9 klo 9–12 Keuruun terveysasema
  • Ma 19.9. klo 8–11 Laukaan terveysasema
  • Pe 23.9. klo 9–12 Joutsan terveysasema
  • Ma 26.9 klo 8–11 Toivakan terveysasema
  • Ma 26.9 klo 15–18 Laukaan kirjasto

Esittelytilaisuuksissa pääset vapaasti kyselemään sähköisen asioinnin palveluista ja testaamaan niitä sovellusasiantuntijamme opastuksella.

Sähköiseen asiointiin kotona tarvitset vain tietokoneen tai mobiililaitteen, joka on yhteydessä tietoverkkoon. Verkkosivuiltamme löydät tarvittavat linkit ja opastukset, jotka ohjaavat eteenpäin. Sähköinen asiointi sopii hyvin asioiden hoitoon myös terveysaseman palveluaikojen ulkopuolella ja se voi korvata jopa terveysasemalla asioinnin ja puhelinkontaktin tarpeen.

Lue lisää: www.seututk.fi/sahkoinenasiointi

Lisätietoja:
Sovellusasiantuntija Suvi Kumpulainen, 014 269 0093, suvi.kumpulainen@seututk.fi

Gradia: Valmistu lähihoitajan ammattiin kotipaikkakunnallasi

Asutko kaukana oppilaitoksesta?

Valmistu lähihoitajan ammattiin kotipaikkakunnallasi.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuuden työllistyä monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin. Tämä koulutus soveltuu sinulle, joka haluat opiskella lähihoitajaksi pääsääntöisesti etänä.

Koulutus on tarkoitettu ilman ammatillista perustutkintoa oleville sekä uuden ammatin hankkimista tai alan vaihtamista suunnitteleville. Tässä koulutuksessa suuntaudut ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen tai sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisaloihin. Tavoitteena on, että saat valmiudet toimia ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen ammattilaisena.

Opiskeluja varten tarvitset tietokoneen ja toimivan nettiyhteyden, mutta tietoteknisiä osaamisvaatimuksia ei ole. Sinulla on vapaata koulujen loma-aikoina. Halutessasi kesälomalla on mahdollista tehdä työssäoppimista tai joitakin verkkokursseja.

Koulutus sisältää tutkinnon osittain etäopiskelua arkisin, muutamia lähipäiviä koululla Jyväskylässä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista omalla paikkakunnallasi.

Hakuaika koulutukseen on 14.10.-14.12.2022. Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon hakeville järjestetään pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä tarvittaessa kielikoe. Hae koulutukseen

https://www.gradia.fi/lahihoitaja-etamonimuotototeutus/l22474

Koulutus alkaa 9.2.2023.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp). Teemme sinulle henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jossa otamme huomioon aikaisemman ammattitaitosi ja työkokemuksesi. Opiskelujen kesto määritellään tässä yhteydessä.

Lisätiedot:

Gradia Hakupalvelut
040 341 6193
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia

www.gradia.fi

 

Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 käsiteltyjä asioita

Teknisen lautakunnan kokouksessa 21.9.2022 käsiteltiin muun muassa talousarviovalmistelun jatkamista, kunnan suorassa omistuksessa olevien asuntojen vuokrankorotuksia sekä kiinteistöohjelman laatimista.

 

Teknisen toimen talousarviovalmistelu jatkuu

Tekninen lautakunta tutustui alustavasti teknisen toimen käyttötalousosan talousarvioon. Yleinen kustannustason nousu tekee talousarvion laatimisesta haastavaa ja talousarviovalmistelua jatketaan.

Suoraan kunnan omistuksessa on yhä neljä asuntoa, joiden vuokrankorotuksista tehtiin päätös. Vuokrankorotukset perustuvat kustannusten yleiseen nousuun ja siihen, että kyseisten asuinhuoneistojen vuokria ei ole pitkään aikaan tarkistettu.

Lautakunnalle tuotiin tiedoksi teknisen johtajan viranhaltijapäätökset ulkokuntosalilaitteiden hankinnasta sekä jätevesiverkoston etävalvontalaitteistojen hankinnasta, jotka ovat lisäyksiä nykyiseen järjestelmään.

 

Lautakunta käynnisti kiinteistöohjelman laatimisen

Kiinteistöjohtamisen ja rakennusten suunnitelmallisen ylläpidon tueksi tarvitaan ohjelma, jonka perusteella suunnitellaan kiinteistöjen elinkaaren mukaiset ylläpitotoimet ja tehdään oikeasuhtaisia valintoja uudisrakentamisen, peruskorjausten ja vuokratilojen välillä omassa palvelutuotannossa.

Kiinteistöohjelmaan sisällytetään myös tarpeettomista rakennuksista luopumisen suunnittelu ja aikataulutus tai nyt vailla käyttöä olevien rakennusten mahdollinen kehittäminen.

Kiinteistöohjelma on samalla työkalu, jolla on tarkoitus helpottaa päätöksentekoa kunnan kiinteistöomaisuuden suhteen.

Kiinteistöohjelman yhteydessä tullaan rakennuksilla tekemään tarvittavia selvityksiä ja kuntotutkimuksia. Kunnassa otetaan samalla käyttöön uusi kiinteistöjen, ulkoalueiden ja liikunta-alueiden tekninen huoltokirja- ja ylläpitoympäristö, jonka tarkoituksena on kiinteistöjen ylläpidon jatkuva kehittäminen.

Kiinteistöohjelman yhteydessä ratkaistaan myös jatkossa kansalaisopiston tilakysymykset. Kansalaisopisto siirtyy opistorakennuksesta tilapäisesti väistötiloihin kunnan sisäilmatyöryhmän aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:

Tekninen johtaja Jari Lämsä

p. 040 630 4035

 

Kansalaisopiston kutomolle tilapäiset väistötilat kirjaston saliin

Toivakan kunnan johtoryhmä käsitteli 21.9.2022 kansalaisopiston kutomon väistötilojen eri tilavaihtoehtoja ja päätti, että käsitöille ja kutomoryhmälle osoitetaan tilapäisesti väistötilat kirjaston valtuustosalista. Kuvataidekoululle järjestetään opetustiloja koulukeskuksesta.

Väistöaika on lukuvuoden 2022-2023, mutta tilanne pyritään ratkaisemaan jopa vielä nopeammin kuin lukuvuoden päätyttyä. Tänä aikana arvioidaan kirjaston salin soveltuvuutta tähän toimintaan joko sellaisenaan tai mahdollisin muutoksin. Kutomo saa salin käyttöönsä maanantaista 3.10.2022 alkaen. Jo tehdyt kirjaston salin varaukset peruutetaan. Kirjaston salissa oleva taide suojataan asianmukaisesti, eikä se vahingoitu toiminnan tilapäissiirrosta johtuen.

Kirjaston salin kokoukset ja eri tilaisuudet siirretään Toivakkatalolle, koulukeskukselle tai yksityisiltä vuokrattaviin tiloihin aina kulloisenkin kokouksen tarpeiden, osallistujamäärän, julkisuuden tai kokouksen ajankohdan perusteella. Valtuusto kokoontuu sovittuihin kokouksiinsa muissa tiloissa, jotka ilmenevät aina kokouskutsusta. 

Nyt päätetyllä ratkaisulla pyritään hyödyntämään ensisijaisesti kunnan omia tiloja mahdollisimman kustannustehokkaasti ja saamaan opiston toiminta käyntiin mahdollisimman nopealla aikataululla.

 

Kangaspuut puhdistetaan ennen siirtoa

Kangaspuut puretaan opistorakennuksessa siten, että myös vanhat loimet poistetaan. Kangaspuut tuodaan erikseen sovittavana ajankohtana kirjaston piha-alueelle perustettavaan siivouspisteeseen, jossa puuosat pyyhitään kauttaaltaan desinfioivaan pesunesteeseen kostutetuilla pyyhkeillä.

Puhdistuspisteeseen pystytetään kunnan toimesta telttakatos, jonka pohjalle levitetään puhdas pressu sujuvan puhdistuksen varmistamiseksi tässä paikassa. Pintojen pyyhkimisen jälkeen kangaspuut tuodaan kirjaston saliin koottavaksi. Desinfioivan käsittelyn tarkoituksena on vähentää riskiä mahdollisten epäpuhtauksien siirtymiselle opistorakennuksesta kirjastolle.

Puulan seutuopisto vastaa asiasta tiedottamisesta opiskelijoilleen.

Tiedotetta päivitetty 26.9.2022

Lisätietoja:

Tekninen johtaja Jari Lämsä

p.040 630 4035

jari.lamsa@toivakka.fi