Toivakan vesihuoltolaitos

Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Haja-asutusalue

  • tällä hetkellä toimii Kankaisten vesiosuuskunta alueellaan
    • vesiosuuskunta vastaa toiminnasta, kunta toimittaa veden ja ottaa vastaan jätevedet

Jari Lämsä

Kuntaympäristöjohtaja

040 630 4035

Pekka Koivunen, Olli Manninen ja Pertti Paananen

Vesihuoltolaitoksen hoitajat

040 660 4004 (Pekka), 040 6555 411 (Olli), 040 734 85 03 (Pertti)

Liittymiset ja rakentamiset  kunnan toiminta-alueilla sovitaan kuntaympäristöjohtajan kanssa.


Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesihuoltolaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi.

Vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksyminen

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen kuuluu kunnan viranomaistehtäviin. Alueella toimiva vesihuoltolaitos (esimerkiksi vesiosuuskunta) tekee kunnalle esityksen laitoksen toiminta-alueesta. Kunta hankkii asiasta lausunnot valvontaviranomaisilta ja varaa alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun alue on vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

Linkki vesihuoltolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Käsittelyssä olevat toiminta-alueet

Ei käsittelyssä olevia.