Toivakan vesihuoltolaitos

Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Haja-asutusalue

  • tällä hetkellä toimii Kankaisten vesiosuuskunta alueellaan
    • vesiosuuskunta vastaa toiminnasta, kunta toimittaa veden ja ottaa vastaan jätevedet

Jukka Paalanen

tekninen johtaja

040 640 2034

Liittymiset ja rakentamiset  kunnan toiminta-alueilla sovitaan teknisen johtajan kanssa.


Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesihuoltolaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi.

Vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksyminen

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen kuuluu kunnan viranomaistehtäviin. Alueella toimiva vesihuoltolaitos (esimerkiksi vesiosuuskunta) tekee kunnalle esityksen laitoksen toiminta-alueesta. Kunta hankkii asiasta lausunnot valvontaviranomaisilta ja varaa alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun alue on vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

Linkki vesihuoltolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Käsittelyssä olevat toiminta-alueet

Satulakiven vesiosuuskunta, tekninen lautakunta 22.4.2021 (kunnanvaltuuston hyväksymisen jälkeen Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen Satulakiven toiminta-alue)

Nähtävillä 29.4. – 31.5.2021

Kunnanvaltuustolle esitetään nähtäville asetettavan vesihuollon toiminta-alueen hyväksymistä. Toiminta-alueen hyväksyminen tehdään vesihuoltolain 8 §:n mukaisesti. Ennen toiminta-alueen hyväksymistä tai muuttamista asiasta on tiedotettava riittävässä laajuudessa sekä varattava valvontaviranomaisille mahdollisuus antaa lausunto ja alueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille tilaisuus tulla kuulluiksi. Vesihuollon toiminta-alue asetetaan nähtäville Toivakkatalon ilmoitustaululle sekä osoitteessa www.toivakka.fi ajalle 29.4.- 31.5.2021, jolloin siihen voi tehdä muistutuksen.

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun alue on vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

Nähtävilläoloajan jälkeen tehdään vesihuollon toiminta-alueen hyväksymispäätös, johon voi hakea muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea, kunnalla, valvontaviranomaisella sekä asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Muistutukset voi tehdä 31.5.2021 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@toivakka.fi tai postitse osoitteeseen: Toivakan kunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka. Sähköpostin otsikkokenttään sekä kirjeeseen tulee laittaa merkintä ” Satulakiven toiminta-alue, muistutus”.

Tekninen lautakunta, 29.4.2021