Palvelut työnhakijalle

Toivakan kunnan työllisyyspalveluja hallinnoi, koordinoi ja kehittää työllisyyskoordinaattori joka auttaa asiakasta avoimille työmarkkinoille pääsyssä, tukee asiakkaan osaamisen kehittämisessä, terveydentilan selvittämisessä, työkyvyn arvioinnissa, elämänhallinnan vahvistamisessa tai kuntoutumisessa.

Apua työkyvyn selvittelyyn

Työllisyyskoordinaattori tekee pitkään työttömänä olleiden henkilöiden työkyvyn arvioon liittyviä selvittelyjä. Kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joiden työkyky on alentunut jonkin vian, vamman tai sairauden vuoksi siinä määrin, että on syytä selvittää tarkemmin heidän työkykyään asiantuntija-arvioiden avulla.

Työkyvyn arvioiminen on yhteistyötä asiakkaan ja asiaa selvittävien viranomaisten välillä. Tavallisimpia yhteistyötahoja ovat mm. oman kunnan sosiaali- ja terveystoimi, työkyvynselvittelyjä tarjoavat yksityiset palveluntuottajat, KELA ja TE -toimisto.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelua, joka on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille työllistymismahdollisuuksien ja elämänhallinnan parantamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja voivat olla esim. yhdistykset, seurakunnat, kunnat tai valtio. Kuntouttavaa työtoimintaa ei ole mahdollista toteuttaa yrityksessä.

Työtoiminta kestää vähintään 3 kk, 1-4 päivää viikossa ja 4-8 tuntia päivässä. Työtoimintaan osallistujalle maksetaan työttömyysetuuden lisäksi ylläpitokorvaus jokaiselta työtoimintapäivältä.

Velvoitetyöllistäminen

Velvoitetyöllistäminen on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan on tietyin ehdoin tarjottava työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnhakijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttymässä ennen 61 vuoden ikää.

Velvoitetyön on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Työsuhde voi alkaa vasta silloin, kun työttömyysturvan enimmäisaika on tullut täyteen. TE-toimisto toimittaa työllistämisilmoituksen kunnan työllisyyspalveluihin. Työllisyyskoordinaattori on yhteydessä puhelimitse työllistettävään henkilöön ja kutsuu hänet haastatteluun.

Työkokeilu

Työpaikalla toteutettavan työkokeilun avulla voit saada jalkasi työpaikan oven väliin, kun palaat työmarkkinoille. Kokeilupaikkaa kannattaa hakea itse, mutta myös työllisyyspalvelusta tai TE-toimistosta saat tietoa työnantajista, jotka voivat ottaa sinut työkokeiluun.

http://te-palvelut.fi/te/fi

Apua ammatinvalintaan

TE-toimistossa on mahdollista saada henkilökohtaista ohjausta liittyen koulutus- ja uravalintaasi. Psykologin kanssa käydyt ohjauskeskustelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Keskustelujen tukena käytetään tarvittaessa testejä, työ- ja koulutuskokeiluja, uravalmennusta tai työkyvyn arviointeja.

http://toimistot.te-palvelut.fi