Toivakan kunnanhallitus hyväksyi Keski-Suomen työllisyysalueiden valmistelun esityksen sekä esittää muutokset 2023 investointiohjelmaan valtuustoon hyväksyttäväksi

Työllisyysalueuudistus lähestyy   

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksessa työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Toivakka on mukana Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen kuuluisi Toivakan lisäksi Keuruu, Multia, Petäjävesi, Luhanka, Joutsa, Muurame ja Jämsä, joka on ilmaissut kiinnostuksensa vastuukunnaksi.

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Keski-Suomen alueiden valmisteluun hankerahoituksen ajalle 1.6.2023-31.12.2023. Hanke on Jyväskylän kaupungin hanke, jossa Jämsä (vastuukunta eteläinen Keski-Suomi) ja Äänekoski (vastuukunta pohjoinen Keski-Suomi) ovat osatoteuttajina. Hankkeen 20% omarahoitusosuus jaetaan Keski-Suomen kuntien kesken. Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmistelussa ja järjestämissuunnitelman laadinnassa on ollut mukana myös Mikko Kesä Oy.

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Juupajoen kunta ovat olleet yhteydessä Jämsän kaupunkiin ja ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua Eteläisen Keski-Suomen aluevalmisteluun. Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus on 4.9.2023 kaupunginhallituksen kokouksessaan tehnyt päätökset irrottautua Pirkanmaan työllisyysaluevalmistelusta ja liittyä eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun. Samalla se on sitoutunut valmisteluun ja sen hankerahoituksen osuuteen aiemmin hankkeen käynnistämisvaiheessa sovituilla perusteilla. Juupajoella asian käsittely on vielä keskeneräinen.

Työllisyysaluevalmistelussa kuntien on määrä muodostaa alueita, joiden työvoimapohja on yhteensä yli 20 000 henkilöä. Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen työvoimamäärä on 22150 henkilöä ja työvoimaennuste (2035) 18 285. Mänttä-Vilppulan tullessa mukaan valmisteluun alueen työvoimamäärä nousee 25 887:ään ja työvoimaennuste 21 086:een. Mikäli myös Juupajoki tulisi mukaan nousee työvoimamäärä 26 635:ään ja työvoimaennuste 21 678. (Lähde Mikko Kesä Oy:n työllisyysaluesimulaattori, joka pohjaa tilastokeskuksen tietoihin).

Mänttä-Vilppulan kaupunki on selvittänyt Työ- ja elinkeinoministeriöstä, ettei Mänttä-Vilppulan kuulumiseen eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluevalmisteluun ole estettä. Keuruu-Mänttä-Vilppula ja Jämsä muodostavat erittäin tiiviin luonnollisen työssäkäyntialueen. Valmistelua tehdään Keski-Suomen liiton rahoittamalla hankkeella. Rahoittajan puolesta estettä alueen laajentamiseen ei ole, mikäli kaikki eteläisen työllisyysalueen kunnat hyväksyvät alueen laajenemisen. Tässä vaiheessa Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen mukaan ottaminen valmisteluun sopimusten ja järjestämissuunnitelman valmistelun osalta on mahdollista. Juupajoen liittyminen Keski-Suomen eteläiseen työllisyysalueeseen on ehdollinen kunnan omalle päätökselle valmisteluun sitoutumisesta. Valmistelussa tulee huomioida hyvinvointialueiden ja ELY-keskusten rajat.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti Mänttä-Vilppulan ja ehdollisena Juupajoen liittymisen Keski-Suomen eteläisen työllisyysalueen valmisteluun, edellyttäen, että alueen laajentaminen hyväksytään kaikissa valmisteluun osallistuvissa eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kunnissa. Valmisteluhankkeen omarahoitusosuus jaetaan uudelleen huomioiden uusien kuntien mukaantulo.

 

Talousarvion 2023 investointiohjelman muutokset kuntaympäristöpalveluiden palvelualueella

Kuntaympäristölautakunta kävi katsauksen investointiohjelman toteutuman tilanteesta ja keskeneräisistä hankkeista kokouksessaan 6.9.2023. Toivakan kunnan taloustilanne sekä juuri saatu valtionosuusennuste huomioiden investointeja on tarve tarkastella uudelleen jo tässä vaiheessa.

Lisäksi investointiohjelman muutostarpeita aiheuttavat muun muassa ennakoitua suuremmat rakentamiskustannukset päiväkoti-nuorisotila Vakkarin piharakentamisen osalta ja tarkoituksenmukaisuusperusteet kiinteistöihin liittyen (kiinteistövalvomo).

Lautakunta kävi läpi koko investointiohjelman ja teki ehdotuksen ohjelman muutoksista kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

Kuntaympäristölautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle investointiohjelmaan 2023 tehtävät muutokset kokouksessa esitellyn oheismateriaalin mukaisesti.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti, että se esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 investointiohjelmaan tehtävät muutokset liitteen mukaan.

 

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

Esittelijä vt. kunnanjohtaja Touko Aalto

p. 040 5169 332

 

Koko pöytäkirja on luettavissa täällä.

Hallintosäännön päivitys, MAL-alueen kehityskuva sekä muistorahaston perustaminen hyväksyttiin yksimielisesti kunnanhallituksen kokouksessa

Kunnanhallituksen maanantain 23.1. kokouksessa päätettiin muun muassa hallintosäännön päivittämisestä, MAL-alueen kehityskuvan hyväksymisestä sekä Maria Taipaleen muistorahaston perustamisen hyväksymisestä, joka jakaa stipendejä luonnontieteissä ja / tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille. Myös esimerkiksi useista yhtiökokousedustajien valinnoista vuodelle 2023 päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa. 

 

Hallintosäännön päivitystarpeet johtuivat etenkin hyvinvointialueuudistuksesta sekä organisaatiomuutoksesta  

Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain 90 §. Hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset ainakin niistä asioista, jotka kuntalaissa luetellaan.

Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja muutoksista. Kunnan hallinnossa on noudatettava hallintosäännön määräyksiä.

Kuntalain lähtökohtana on, että jatkossa kaikki johtosäännöillä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä. Toivakan kunnan hallintosääntöä päivitetään aina tilanteen vaatiessa. Edellinen päivitys on tehty vuonna 2021.

Nyt käsillä olevan hallintosäännön keskeisimmät päivitystarpeet ovat olleet organisaatiomuutoksessa sekä hyvinvointialueuudistuksessa. Vastuut, tehtävät, virka- ja tehtävänimikkeet on huomioitu päivitetyssä versiossa.

Lisäksi häiriötilanteiden hallintosääntö on rakennettu kokonaan uudeksi hallintosäännön lisäosaksi.

Lautakunnat ovat käsitelleet omissa kokouskäsittelyissään omia toimivalta-asioitaan koskevat mahdolliset muutokset ja tarkennukset.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön ja päättää, että se tulee voimaan 1.3.2023 muutoksenhausta huolimatta.

 

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan hyväksymistä esitetään kunnanvaltuustolle 

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän aikavälin suunnitelma seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kehityskuvan laadinta on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031.

Kehityskuvassa tarkennetaan ja konkretisoidaan MAL-sopimukseen kirjattuja tavoitteita ja toimenpiteitä sekä yhteensovitetaan seudulla aiemmin laadittuja maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevia strategioita, selvityksiä ja suunnitelmia. MAL-kehityskuva on luonteeltaan strateginen seudullinen maankäytön suunnitelma, mutta se ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaava eikä sillä ole oikeusvaikutuksia. Sen yhteisesti määritellyt pääsisällöt muodostavat lähtökohtia lakisääteiselle kaavoitukselle.

Ympäristöministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työnryhmän laatima MAL-sopimusmenettelyn arviointi- ja kehittämisselvitys julkaistiin kesäkuussa 2022. Arvioinnin mukaan yksi MAL-menettelyn onnistumisen edellytys on seudun ominaispiirteisiin perustuva MAL-suunnitelma, jota MAL-sopimuksella toteutetaan. Nyt valmistunut MAL-kehityskuva toimii jatkossa Jyväskylän kaupunkiseudulla vastaavana seudullisen MAL-suunnittelun välineenä, joka tuottaa lähtökohtia myös tuleville MAL-sopimusneuvotteluille. MAL-kehityskuvaa voidaan päivittää jatkossa tarpeen mukaan MAL-sopimuskausittain esimerkiksi yksittäisten teemojen osalta tai nostaa uusia teemoja mukaan tarkasteluun.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää kunnanvaltuustolle Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvan hyväksymistä.

 

Toivakan kunta on saamassa merkittävän yksityishenkilöltä saatavan rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi

Toivakan kunta on saamassa merkittävän yksityishenkilöltä saatavan rahalahjoituksen stipendirahaston perustamiseksi ja on käynyt vuoden aikana keskusteluja prosessin edistämisestä. Lahjoituksen antaja toivoo stipendejä ohjattavan luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille pitkällä aikavälillä lahjakirjan ehtojen mukaisesti. Stipendejä jaetaan siten, että lahjoitettujen varojen määrä maltillisesti kasvaa, mutta kun pääoma on kaksinkertaistunut jaetaan tämän jälkeen sijoitusten vuotuinen tuotto.  Mikäli stipendirahaston toiminta tai sen toimintaedellytykset muuttuvat siten, ettei toiminta olisi mahdollista, tulee varat käyttää erityisesti tietotekniikan opintojen kehittämiseen Toivakan kunnan perusopetuksessa.  Rahasto nimetään Maria Taipaleen muistorahastoksi.

Alkulahjoituksen summa on 50.000 euroa. Lahjoitukseen liittyvät ehdot käyvät ilmi sivistyslautakunnan esityslistan liitteestä.

Stipendirahastolle esitetään perustettavaksi johtokuntaa, joka valvoo ja päättää stipendien saajista. Johtokuntaan nimetään myös Toivakan kunnan ja perusopetuksen edustajat. Stipendien saajat valitaan rehtorin tai aineenopettajan esitysksestä ja johtokunnalla on mahdollisuus valita myös itse ylimääräisiä stipendien saajia riittävillä perusteilla. Rahaston varat sijoitetaan, jotta niiden kasvupotentiaali turvataan.

Lahjoittajan lakimiehen lisäksi Toivakan kunta on konsultoinut kokonaisuuden laatimisessa Kuntaliiton hallintolakimiehiä.

Toivakan kunnan hallintosäännön § 67 mukaan kunnanvaltuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan periaatteista.

Kunnanhallitus päätti, että se esittää kunnanvaltuustolle, että;

  1. Toivakan kunta päättää ottaa vastaan rahalahjoituksen (noin 50 000 euroa) vastaan ja perustaa kunnan nimiin tarvittavat arvo-osuustilit lahjoituksen hoitamiseksi sekä huolehtia sijoituksesta lahjakirjan edellyttämällä tavalla;
  2. Toivakan kunta päättää perustaa Maria Taipaleen muistorahaston, joka jakaa stipendejä luonnontieteissä ja/tai tietotekniikassa menestyneille perusopetuksen oppilaille;
  3. Hyväksyy lahjakirjan ehdot;
  4. Toivakan kunnan edustajina johtokuntaan nimetään kunnanjohtaja ja rehtori-sivistysjohtaja.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Kunnanhallituksen 10.10. kokouksen päätöksiä  

Kunnanhallituksen maanantain 10.10. kokouksessa käsiteltiin muun muassa Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomus lainanlyhennyksistä vuonna 2022, Toivakan kunnan ja Maahanmuuttoviraston välisen majoituspalvelusopimuksen jatkamista maaliskuun loppuun saakka sekä Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen puitesopimuksen hyväksymistä yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

 

Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomus lainanlyhennyksistä vapauttamisesta 2022 

Kunnanhallitus päätti antaa omistajaohjauksena yhtiökokoukselle, että Kiinteistö Oy Toivakanhakan hallitukseen valitaan varsinaiseksi jäseneksi Matti Tiainen konserniohje huomioiden. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asiantuntijatukea hankitaan tukemaan yhtiön pitkän aikavälin taloudellista ja strategista suunnittelua ja huomioi tulokset talousarvion 2023 suunnittelussa.  Kunnanhallitus myös päätti hyväksyä yksimielisesti, että se esittää kunnanvaltuustolle, että Kiinteistöyhtiö Toivakanhakalle myönnetään vapautus kaikista 2022 vuoden lainanlyhennyksistä.

Kiinteistö Oy Toivakanhakan anomusta lainanlyhennyksistä käsiteltiin kunnanhallituksessa jo keväällä, mutta tuolloin kunnanhallitus palautti asian jatkovalmisteluun pyytäen tarkentavia tietoja yhtiöltä. Yhtiö on toimittanut kunnanhallitukselle tasapainotussuunnitelman, kuntoraportin sekä ajantasaiset toteumat.

Konsernin rooli korostuu kunnan taloudessa 1.1.2023 alkaen, kun kunnan talouden rakenne muuttuu hyvinvointialueuudistuksen myötä.

 

Toivakan kunnan ja Maahanmuuttoviraston välisen majoituspalvelusopimuksen jatkaminen maaliskuun loppuun saakka

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että se esittää kunnanvaltuustolle, että kuntamallin sopimusta jatketaan vastaanottokeskuksen kanssa maaliskuun 2023 loppuun saakka.

Toivakan kunta on solminut majoituspalvelusopimuksen Maahanmuuttoviraston kanssa koskien majoituspalveluita. Sopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun. Rajaliikenne on kuitenkin jälleen vilkastunut ja Suomeen saapuvien ukrainalaisten määrä lähtenyt kasvuun. Maahanmuuttovirasto on lähestynyt kuntia uusilla asuntotarpeilla.

Majoituspalvelusopimuksia Maahanmuuttovirasto on jatkamassa maaliskuun 2023 loppuun, joka edellyttää uutta päätöstä myös Toivakan kunnanvaltuustolta.

 

Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen Hyvinvointialueen puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

Kunnanhallitus päätti hyväksyä yksimielisesti, että se esittää valtuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton sekä Keski-Suomen hyvinvointialueen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi.

Puitesopimuksella sovitaan yhteistyön tekemisen periaatteista, keskisuomalaisesta toimintamallista ja yhteistyölle asetetuista tavoitteista. Sopimus määrittelee strategisen ja operatiivisen tason yhteistyön rakenteet.

Lisätiedot:

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen

p. 040 52 31 633

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

p. 050 307 6114

Pöytäkirja kokonaisuudessaan luettavissa täällä.