Hyvinvointialue: Palveluverkkoesitys turvaa palvelut Keski-Suomessa 

Keski-Suomen hyvinvointialue
Tiedote 8.5.2024

 

Palveluverkkoesitys turvaa palvelut Keski-Suomessa 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoesityksessä on keskeistä toiminnan uudistaminen, palvelujen toimintavarmuuden parantaminen ja henkilöstön saatavuuden varmistaminen. Palveluverkkoesityksessä on huomioitu laajasti asukkailta, sidosryhmiltä ja kumppaneilta saatu palaute. 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkosta on valmistunut päätöksentekoon menevä esitys. Ensimmäisen vaiheen palveluverkossa keskeistä on rakentaa edellytykset toiminnan uudistamiselle, parantaa palvelujen toimintavarmuutta ja varmistaa henkilöstön saatavuutta. Esitettävä palveluverkko vahvistaisi hyvinvointialuetasoista sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennetta ja sen myötä rakentuisivat yhteneväiset alueelliset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Esityksen mukaan ikääntyneiden ja perheiden matalan kynnyksen palveluita eli ikääntyneiden päivätoimintaa ja perhekeskustoimintaa laajennettaisiin. Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen palveluita tarjottaisiin ensisijaisesti omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysasemien palveluja saisi kaikissa kunnissa joko sosiaali- ja terveysasemalta tai sote-palvelupisteestä. Alueellisten sairaalaosastojen paikkamäärään ei tulisi muutoksia ja osastot erikoistuisivat osaamisten mukaan. Yhden osaston tilat siirtyisivät alueellisesta osastotoiminnasta ikääntyneiden palveluihin. Sähköisten palveluiden osalta nykyistä tarjontaa laajennettaisiin kaikkien keskisuomalaisten käyttöön ja myös uusia palveluja tuodaan tarjolle.

Esityksen tarkoitus on vahvistaa ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluita, monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus.

– Lausuntokierroksella olleita vaihtoehtoja on viety eteenpäin tulleiden lausuntojen ja palautteiden perusteella. Esityksessä on edelleen otettu huomioon sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan jatkuvuus ja turvaaminen koko Keski-Suomessa. Henkilöstön veto- ja pitovoima on keskeinen näkökanta, jotta voimme pitää yllä palveluverkkoa suunnitellusti. Palveluverkkotyöllä turvataan turvalliset ja terveelliset työolot henkilöstölle ja vahvistetaan työntekijöille niin ammatillista kuin työyhteisöjen tukea, toimialajohtaja Kati Kallimo kertoo.

– Meillä Keski-Suomessa koetaan tärkeäksi, että keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat lähellä ja saatavilla paikallisesti. Palveluverkkoesityksessä on otettu huomioon se, että meillä on tarve niin paikallisille, seudullisille kuin alueellisille palveluille, mitä on kuvattu palveluverkkoesityksessä esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien osalta. Palveluverkkoesityksessä on tuotu esille selkeästi myös se, miten kussakin kunnassa palvelut ovat saatavilla ja miten kunkin omalla paikkakunnalla palvelut jatkuvat, Kallimo jatkaa.

Ensimmäisen vaiheen palveluverkon muutokset tehtäisiin pääosin vuosien 2024-2025 aikana. Ilta- ja viikonloppukiirevastaanottojen osalta muutokset on tarkoitus toteuttaa tänä vuonna. Ikääntyneiden päivätoiminnan, perhekeskusten ja asumispalvelujen osalta muutokset ulottuisivat vuoteen 2030 saakka. Seuraavan vaiheen palveluverkkotyö tehdään vuoden 2026 aikana.

Palveluverkkoa koskevan esityksen mukaan säästöjä tulisi noin 12 miljoonaa euroa vuodessa. Näistä merkittävin säästö tulee siitä, että jatkossa kansallisten linjausten mukaisesti Keski-Suomessa on yksi erikoissairaanhoidon palveluja tarjoava sairaala. Tästä on laskettu tulevan 10 miljoonaan euron vuosittaiset säästöt. Perustason palveluista ei palveluverkkoesityksessä tule juurikaan säästöjä. Ikääntyneiden päivätoiminnan ja perhekeskustoiminnan laajentamiseen investoidaan 2,7 miljoonaa euroa vuosittain.

– Laskelmassa on otettu huomioon tiloista ja tänä vuonna kiirevastaanoton toiminnan muutoksesta syntyvät säästöt. Palveluverkon uudistaminen mahdollistaa toiminnan sujuvoittamista sekä henkilöstön saatavuuden vahventamista ja täten se tuo myös muita toiminnan säästöjä, hyvinvointialuejohtaja Jan Tollet kertoo.

Nyt julkaistu esitys menee hyvinvointialueen lautakuntien arvioitavaksi ja edelleen aluehallituksen käsittelyyn. Aluehallituksen on tarkoitus päättää aluevaltuustolle menevästä esityksestä 4.6. ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää palveluverkosta kokouksessaan 11.6.

Sosiaali- ja terveysasemapalvelut kattavat jatkossakin laajasti koko Keski-Suomen 

Sosiaali- ja terveysasemien palveluita saisi esityksen mukaan jatkossa 29 toimipisteestä ympäri Keski-Suomea. Keskisuomalaisia palvelisi esityksen mukaan jatkossa 3 alueellista sosiaali- ja terveyskeskusta, 10 seudullista sosiaali- ja terveysasemaa, 10 paikallista sote-asemaa sekä 6 sote-palvelupistettä. Nykyisin pisteitä on 35 ja niistä 17:ssä on yhdestä kahteen tai ei olleenkaan lääkäriä.

Alueellisista sote-keskuksista, jotka sijaitsisivat Jämsässä, Jyväskylässä ja Äänekoskella, saa laajasti moniammatillisia palveluita. Lisäksi ilta- ja viikonloppukiirevastaanotot palvelisivat näissä toimipisteissä koko Keski-Suomea. Päiväaikaista kiirevastaanottotoimintaa olisi pääasiassa alueellisilla sote-keskuksissa ja seudullisilla sosiaali- ja terveysasemilla niiden aukioloaikoina. Ympäri vuorokauden auki oleva yhteispäivystys olisi Sairaala Novassa.

Seudulliset sote-asemat palvelisivat laajoin aukioloin ja palveluvalikoimin ja paikalliset sote-asemat supistetummin aukioloin ja palveluvalikoimin. Sosiaalityötä ja perusterveydenhuoltoa integroidaan yhteen nykyistä vahvemmin myös tilaratkaisujen kautta.

Sote-palvelupisteet ovat yleensä yhteiskäytöllisiä tiloja, joihin ammattilaiset jalkautuvat paikallisten tarpeiden mukaisesti. Tilat voivat olla useamman toiminnon tai toimijan käytössä.

Digitaalisia palveluita vahvistettaisiin edelleen jo päätettyjen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen linjausten mukaisesti. Tällä hetkellä sote-asemapalveluissa on jo yli 120 000 digitaalista asiointia vuodessa.

Alueellisen osastotoiminnan paikkamäärä pysyy nykyisellään 

Alueellisen osastotoiminnan paikkamäärä pysyisi esityksen mukaan käytännössä nykyisellään. Jatkossa alueellista osastotoimintaa olisi 10 paikkakunnalla 11 toimipisteessä. Osastot myös profiloituisivat ja erikoistuisivat entistä selkeämmin, mikä mahdollistaa aiempaa paremman hoidon. Joutsan alueellinen osasto muutettaisiin tarjoamaan ikääntyneiden lyhytaikaisen kuntoutuksen palveluita.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen paikkamäärä pysyy entisellään 

Ikääntyneiden ympärivuorokautisessa asumisessa peittävyys vaihtelee nykyään kunnittain. Tavoitteena on pystyä tarjoamaan palveluita asukkaille yhdenvertaisesti, jolloin vaihtelut peittävyydessä pienenevät. Kaikissa kunnissa olisi ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen toimipiste. Paikkamäärä säilyisi nykyisellä tasolla. Paikkamäärää ei esitetä kasvatettavaksi, vaikka ikääntyneiden määrä kasvaa, sillä tällä hetkellä Keski-Suomessa on ikääntyneiden ympärivuorokautisen asumisen paikkoja suosituksia enemmän.

Ikääntyneiden päivätoiminta laajenee 

Ikääntyneiden päivätoimintaa järjestettäisiin kuntouttavana päivätoimintana tai kevyempänä seniorikeskus-toimintana vuoteen 2030 mennessä. Palveluverkkoesityksessä kaikki nykyiset toimipisteet säilyisivät. Kuntouttavaa päivätoimintaa järjestettäisiin 20 toimipisteessä. Lisäksi seniorikeskustoimintaa olisi saatavilla kaikissa kunnissa.

Noin 3 prosenttia yli 75-vuotiaista käyttää kuntouttavaa päivätoimintaa. Seniorikeskus-toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä mm. kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Ikääntyvien päivätoiminnalla on merkittävä rooli ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sillä voidaan ehkäistä tai viivästyttää raskaampien palvelujen tarvetta. Ikäihmisten päivätoiminnan tarpeen ennustetaan kasvavan 16–52 prosenttia kunnasta riippuen.

Perhekeskustoimintaa lähes kaikkiin kuntiin 

Esityksessä perhekeskusten määrä kasvaisi 21 perhekeskukseen vuoteen 2030 mennessä ja näiden lisäksi olisi laajasti myös kevyempiä kohtaamispaikkoja. Sähköiset palvelut laajenisivat ja perhekeskuskoordinaattorit jalkautuisivat.

Perhekeskusten laaja palveluvalikoima on tavoitteena vuoteen 2030 mennessä. Perhekeskuksissa olisi neuvolatoimintaa, varhaisen tuen palveluita, perhetyötä, lastensuojelua tai perheneuvolatoimintaa. Perhekeskusten lisäksi olisi myös kohtaamispaikkoja, joissa tarjotaan matalan kynnyksen tukea lapsille, nuorille ja perheille. Perhekeskuksilla ja kohtaamispaikoilla on merkittävä ennaltaehkäisevä rooli, jolla voidaan välttää raskaampien palveluiden tarvetta.

Erikoissairaanhoito Sairaala Novassa 

Erikoissairaanhoidon kivijalkatoiminnot sijaitsisivat esitykset mukaan yhdessä toimipisteessä, Sairaala Novassa. Integroituja erikoissairaanhoidon palveluja tuotettaisiin sairaus- ja potilasryhmäkohtaisissa osaamiskeskuksissa (kuten diabeteskeskus ja geriatrinen keskus). Suuren volyymin potilasryhmille tuotettaisiin jalkautuvia erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita sote-keskuksissa tai -asemilla. Erikoissairaanhoito, päivystys ja sairaalatoiminnot päättyvät Jämsän Jokilaakson sairaalassa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta palveluverkkoesityksessä on kaikkien palveluiden osalta tiivistetty kuvaus palveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta sekä palveluverkon kehittämisestä. Näiden kehittäminen toteutuu palveluverkon periaatteiden, järjestämislinjausten sekä strategian mukaisesti. Esimerkiksi neuvolapalvelut ja sosiaalityön ja sosiaaliohjeuksen palvelut olisivat lähipalveluja. Opiskeluhuollon palvelut tarjottaisiin lähipalveluna oppilaitoksissa tai niiden läheisyydessä. Suun terveydenhuolto säilyisi pääosin entisellään.

Liitteet: 

Lue lisää: 

Lisätietoja: 

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi
  • Kati Kallimo, toimialajohtaja, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi

Sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkkoehdotus keskisuomalaisten kommentoitavana 22.2.–23.3.2024

Keski-Suomen hyvinvointialue

22.2.2024

Ota kantaa, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa Keski-Suomessa. Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit toimivat päätöksenteon tukena.

Keski-Suomen hyvinvointialueella on valmisteltu sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkon lausuntovaiheen materiaali, joka kattaa monikanavaisen palveluverkon osalta niin fyysiset ns. kivijalka palvelupisteet, kuin liikkuvat ja kotiin vietävät palvelut sekä sähköisen palvelun. Lausuntomateriaaliin ja erilaisiin palveluverkon vaihtoehtoisiin malleihin on mahdollisuus ottaa kantaa 22.2.–23.3. välisenä aikana, jonka jälkeen aluehallitus tekee lopullisen ehdotuksen aluevaltuustolle.

Ehdotuksessa vahvistettaisiin kaikissa kunnissa ikääntyneitä ja perheitä kohtaavia matalan kynnyksen palveluita. Ympärivuorokautisen asumisen palveluita tarjotaan vanhuksille ensisijaisesti omasta kunnasta. Sosiaali- ja terveysasemien määrää vähennettäisiin pitkälti palveluiden ylläpitämisen ja jatkuvuuden turvaamisen vuoksi, osa syynä on myös merkittävät vaikeudet saada rekrytoitua henkilöstöä alueella eritoimipisteisiin. Alueellisia sairaalaosastojen määrää hieman vähennettäisiin ja niiden työnjakoa uudistettaisiin. Niiden paikkamäärää ei lähtökohtaisesti vähennetä ja ne erikoistuvat tiettyjen osaamisten mukaan. Liikkuvien ja sähköisten palveluiden tarjontaa laajennetaan.

Ehdotuksen tarkoitus on vahvistaa voimavaroja ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluissa ja monipuolistaa palvelutarjontaa sekä turvata palveluiden tuottaminen ja niiden jatkuvuus.

Lausuntomateriaali julkaistu hyvinvointialueen verkkosivuilla

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kommentoitava lausuntomateriaali on julkaistu verkkosivuillamme www.hyvaks.fi/palveluverkko/osallistu. Materiaali on laaja, joten tarjoamme verkkosivuillamme mahdollisuuden tutustua aineistoon myös osissa.

Verkkosivuilla julkaistulla materiaalissa kuvataan lisäksi palveluverkkotyön taustoja ja palveluverkkoehdotuksen vaikutusten ennakkoarviointi sekä, mitä palveluverkkojen uudistaminen tarkoittaa lasten, nuorten ja perheiden palveluiden, koti- ja asumispalveluiden, laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen sekä sairaalapalveluiden näkökulmasta.

Ota kantaa, miten sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan tarjoamaan tulevaisuudessa Keski-Suomessa

Lausuntomateriaali on jaoteltu niin sanotun palveluverkkomääritelmän mukaisiin palveluihin, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspalvelujen perusrungon, sekä muihin palveluihin. Palveluverkkomääritelmän mukaisista palveluista eli sosiaali- ja terveysasemien palveluista, alueellisesta osastotoiminnasta, ikääntyneiden ympärivuorokautista asumisesta, perhekeskuksista sekä ikääntyneiden päivätoiminnasta on kuvattu nykytila ja kaksi eri vaihtoehtoa. Muista palveluista on kuvattu nykytila sekä palvelujen kehittämisen tavoitetila ja sijoittumisen periaatteet.

Palveluverkko määritelmän mukaisista palveluista pyydetään arvioimaan nykytilaa ja vaihtoehtoja 1 ja 2. Muista palveluista pyydetään arvioimaan nykytilaa sekä kehittämisen tavoitteita ja sijoittumisen periaatteita.

Arviointia voi tehdä eri näkökulmista: miten eri vaihtoehdot tulisivat vaikuttamaan keskisuomalaisiin, hyvinvointialueen ja kuntien elinvoimaan, talouteen, hyvinvointialueen henkilöstöön, ympäristöön ja seutuihin.

Palveluverkkosuunnitelmia esitellään, ja niitä pääsee kommentoimaan eri foorumeissa. Kaikilla keskisuomalaisilla on mahdollisuus osallistua palveluverkon kommentointiin osoitteessa www.otakantaa.fi. Kyseisellä sivustolla voi myös keskustella aiheesta. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveysasemilta löytyy myös tulostettu lausuntomateriaali sekä paperisia lomakkeita kommentointia varten 26.2.–15.3.

Lisäksi keskisuomalaiset voivat osallistua kommentointiin ympäri Keski-Suomea järjestettävissä asukastilaisuuksissa, joista osaan on mahdollista osallistua myös etäyhteyksin. Asukastilaisuuksia järjestetään seuraavasti:

Erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille ja romaneille järjestetään kohdennettuja keinoja palveluverkkosuunnitelmien kommentointiin mm. järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kommentointi on mahdollistettu myös mm. ikääntyneiden päivätoiminnan ja asumispalveluiden asiakkaille sekä lastensuojelun jälkihuoltoon. Lisäksi muutamissa työttömien ja asunnottomien kohtaamispaikoissa, kuten Palvelukeskus Hanskassa on mahdollisuus kommentointiin.

Palveluverkkotyön kommentointiin osallistuu myös satunnaisotannalla valituista 10 000 keskisuomalaisesta muodostettu 30 henkilön asukaspaneeli, joka kommentoi palveluverkkoa kolmessa eri asukaspaneelin keskustelutilaisuudessa maaliskuun alussa. Asukaspaneeli tuottaa työskentelynsä tuotoksena palveluverkkotyötä koskevan asukaslähtöisen julkilausuman, joka toimitetaan hyvinvointialueen päättäjille päätöksenteon tueksi.

 

Kunnilla, järjestöillä, seurakunnilla, palveluntuottajilla ja yrityksillä sekä muilla sidosryhmillä on mahdollisuus kommentoida palveluverkkoesitystä lausuntopalvelu.fi -verkkosivun kautta. Palveluverkko tulee olemaan aiheena myös 13.3. järjestettävässä järjestöfoorumissa sekä 6.3. järjestettävässä yrittäjäfoorumissa. Keski-Suomen liiton, julkisen liikenteen ja taksitoimijoiden kanssa on omat tilaisuutensa.

Hyvinvointialueen vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto sekä järjestöjen ja seurakuntien ja palveluntuottajien vaikuttamistoimielimet tulevat käsittelemään aihetta, ja heitä pyydetään osallistamaan käsittelyyn myös kuntien vastaavat vaikuttamistoimielimet.

Palveluverkon lausuntomateriaali käydään hyvinvointialueen henkilöstön osalta keskustellen läpi työtiimeissä. Lisäksi henkilöstölle järjestetään aiheesta työpajoja eri puolella Keski-Suomea.

Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit toimivat päätöksenteon tukena

Palveluverkon lausuntovaiheen kommentit kootaan yhteen ja ne toimivat päätöksenteon tukena. Aluevaltuusto päättää Keski-Suomen hyvinvointialueen tulevasta sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkosta aluehallituksen esityksestä tämänhetkisen aikataulun mukaan toukokuussa 2024. Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoja rakennetaan päätöksen mukaisesti vaiheittain 2030 mennessä.

Lisätietoja palveluverkosta: www.hyvaks.fi/palveluverkko

Lisätietoja:

  • Jan Tollet, hyvinvointialuejohtaja, p. 050 400 0073, jan.tollet(at)hyvaks.fi
  • Kati Kallimo, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut, p. 050 442 2302, kati.kallimo(at)hyvaks.fi

 

Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkotyön osallistava asukastilaisuus Toivakassa

Palveluverkkotyön osallistava asukastilaisuus Toivakassa

Tapahtuma-aika: 22.02.2024 18:00 – 20:00, kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen

Tapahtumapaikka: Toivakan kirjaston kirjastosali, Iltaruskontie 4, 41660 Toivakka.

Tervetuloa asukastilaisuuteen kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluverkkotyöhön!

Kaikille avoimen hyvinvointialueen palveluverkkoa koskevan asukastilaisuuden järjestävät yhteistyössä paikallinen kunta ja hyvinvointialue. Palveluverkkotyössä kyse on hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta, johon meillä jokaisella on nyt mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa!

Paikalle saapuvat hyvinvointialueelta palveluverkkotyöstä vastaavia tahoja, joille juuri sinä voit olla esittämässä kysymyksiä ja ottaa kantaan esiteltäviin materiaaleihin keskustellen sekä kirjallisesti. Hyvinvointialueen lisäksi paikalla ovat isännöimässä sinulle tuttuja kunnan työntekijöitä.

Asukastilaisuuden ohjelmaan sisältyy mm., avauspuheita, palveluverkkotyön esittelyä, mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa kirjallista palautetta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Asukastilaisuuden keskusteluista tehdään muistiinpanot ja ne käsitellään myöhemmin hyvinvointialueen palveluverkon työryhmissä.

Huom! Paikalle kirjaston saliin mahtuu rajallinen määrä ihmisiä.  Asukastilaisuutta voi seurata myös suorana lähetyksenä torstaina 22.2. klo 18 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueen YouTube-kanavalla: https://www.youtube.com/watch?v=kTA2eOUgfZs 

Lisätietoja:

  • Toivakan kunta: Satu Korhonen, hyvinvointisuunnittelija, satu.korhonen(at)toivakka.fi, p. 040 192 7817
  • Keski-Suomen hyvinvointialue: Olli Karola, osallisuuskoordinaattori, olli.karola(at)hyvaks.fi, p. 050 476 7639