Rakentamisen ohjeet

Rakentamisen ohjeet

Rakennus- ja remontointihankkeiden taustalla vaikuttavat monet lait, säädökset, määräykset, direktiivit ja ohjeet. Velvoittavia ja hyvän rakennustavan mukaisia määräyksiä ja ohjeita tulee noudattaa niin hankkeen suunnittelussa kuin toteutuksessa. Tällöin luodaan hyvät edellytykset laadukkaalle rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle sekä kestävälle kehitykselle ja hyville kaavoitus- ja rakentamisratkaisuille. Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on luoda viihtyisä, terveellinen ja turvallinen elinympäristö kaikille väestöryhmille.


Kaavoitus

Lue lisää

Linkkejä:

(avautuvat uuteen välilehteen painamalla tekstin perässä >>)

Maankäyttö- ja rakennuslaki >>
Maankäyttö- ja rakennusasetus >>

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus >>

Muut lait ja asetukset esim.
sähköturvallisuuslaki >>,
pelastuslaki >> ja
paloturvallisuusasetus >>.

Puun pienpoltto >>

Rakentamismääräyskokoelma >>

TopTen – yhtenäiset käytännöt ja tulkinnat >>

Jätehuoltomääräykset ja Jätehuollon tarvitsema tila-opas >>

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (vero.fi) >>

  • ilmoitin.fi >>
  • OmaVero (kotitalouden rakentamisilmoitus) >>

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto >>

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas >>

Purkutyön oppaat ja purkaminen ymparisto.fi -palvelussa >>

ARA – Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus >>

Keski-Suomen energiatoimisto – energianeuvonta >>

Pientalon laadun arviointi >>

Rakentajan ABC >>