Siirry sisältöön

7. Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen

Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen maalämpöön edellyttää toimenpideluvan hakemista. Uudisrakentamisen yhteydessä lämmitysjärjestelmä hyväksytään rakennusluvassa.

 

Maalämmön keruujärjestelmät

Maalämmön keruujärjestelmiä ovat lämpökaivo, maapiiri ja vesistö.

Asemakaava-alueella lämpökaivo on yleensä ainoa vaihtoehto. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000 – 2000 neliömetriä. Keruuputkiston päälle ei voi rakentaa rakennuksia. Keruuputkiston alueeksi ei myöskään sovellu alue, joita talvella aurataan.

Vesistöön sijoitettava putkisto vaatii vesialueen omistajan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavaksi haettavasta lämpöputkistosta tulee lisäksi tehdä Keski-Suomen ELY -keskukselle vesirakennusilmoitus. Ilmoituksen saatuaan ELY -keskus antaa lausunnon, vaatiiko toimenpide aluehallintoviraston lupaa.

 

Lämpökaivon rakentamisessa on otettava huomioon seuraavat asiat:

 • lämpökaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 metriä tontin rajoista, lähemmäs rajaa voidaan tehdä naapurin kirjallisella suostumuksella
 • porattaessa naapurin puolelle ulottuva vinoreikä, suositellaan suostumuksen lisäksi omistajavaihdokset turvaavan kiinteistörasitteen perustamista
 • on selvitettävä, onko kyseessä pohjavesi- tai muu erityisalue
 • on selvitettävä keruuputkistossa käytettävän lämmönsiirtoaineen ja lisäaineiden koostumus sekä määrä
 • on selvitettävä sijaitseeko maan alla mahdollisesti johtoja, luolia tai teknisiä järjestelmiä (hankkeeseen ryhtyvän velvollisuus).

Pohjavesialueelle rakentamiselle voidaan asettaa rajoituksia. Toivakan vesihuoltolaitoksen vedenottamoiden suoja-alueella maalämmön rakentaminen on kiellettyä.

 

Asian käsittely rakennusvalvonnassa

Toimenpidelupa haetaan sähköisesti asiointipalvelun kautta tai paperisella hakemuksella.

Lupaa haettaessa tarvittavat asiakirjat:

 • maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus
 • asemapiirros mittakaavassa 1:200 tai 1:500, asemapiirrokseen tulee merkitä tontilla olemassa olevat johdot, porareiän etäisyys tontin lähirajoista sekä sijainnin osoittavat sidosmitat tunnetuista pisteistä ja porauskulma
 • naapurin suostumus, mikäli lämpökaivon etäisyys on alle 7,5 metriä naapurin rajasta
 • muutospohjapiirustukset, mikäli olevassa rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • piirustukset varustetaan nimiöllä, jonka suunnittelija allekirjoittaa
 • asunto-osakeyhtiön ollessa kyseessä tarvitaan hallituksen päätöspöytäkirja ja kaupparekisteriote lupahakemuksen liitteeksi.

 

Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeinen toiminta

Työn suorittamisessa tulee huomioida lupapäätöksessä mahdollisesti asetetut ehdot. Jos työn aikana on tullut oleellisia muutoksia asemapiirrokseen, keruuputkiston/kaivon paikkaan tai porauskulmaan, tulee sähköiseen asiointipalveluun liittää päivitetty asemapiirros. Lämpökaivon porausraportti tulee toimittaa rakennusvalvontaan.

 

Ympäristönsuojelu ja turvallisuus

Vaihdettaessa lämmönsiirtoaine on vanhaa lämmönsiirtoainetta käsiteltävä ongelmajätteenä.

Poistettaessa öljysäiliö tulee huomioida pelastuslaitoksen ohjeet sekä ympäristönsuojelumääräykset (maata vasten oleva säiliö tulee tyhjentää, puhdistaa ja poistaa paikalta sekä varmistaa maaperän puhtaus).