Siirry sisältöön

2. Hakemuksen liitteet

Sähköisen asiointipalvelun kautta lupaa haettaessa, luvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat ladataan palveluun. Piirustusten tulee olla liitettynä yhtenäisenä ja oikein päin.

Paperiset asiakirjat toimitetaan rakennusvalvontaan tulosteina tai pdf -tiedostoina.

 

Rakennuslupahakemuksen liitteet

Vaadittavia liitteitä ovat:

Asemapiirros.

Asemapiirroksessa tulee olla rakennuspaikan rakennusoikeuslaskelma, mitoitukset, tontin toiminnot, rajanaapurit, ympäristön korkeusasemat, pihajärjestelyt, liittymät verkostoihin ja muut tarvittavat toiminnot sekä allekirjoitettu asianmukainen nimiö.

Pääpiirustukset. Suunnitelmissa tulee olla mitoitukset, ainemerkinnät, huonemerkinnät sekä rakennushankkeen huoneistoala, kerrosala, kokonaisala ja tilavuustiedot.

      Julkisivupiirustukset. Piirustus esitetään koko tontin alueelta ja siinä tulee näkyä tuleva maanpinta sekä olemassa oleva maanpinta korkeusmerkintöineen.

      Pohjapiirustukset

      Leikkauspiirrokset ja rakennetyypit u-arvoineen.

Pääsuunnittelijan ja rakennussuunnittelijan tutkintotodistus sekä CV

Julkisivuväritystä koskeva selvitys

Selvitys rakennuspaikan hallinnasta. Voi olla lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta, vuokrasopimus tms.

Kosteudenhallintaselvitys. Lisätietoa Rakennusvalvonnan ohjeissa 2a.

Selvitys tontin tai rakennuspaikan hulevesien käsittelystä.

Naapurien kuuleminen ja/tai naapurin suostumus. Kaikkien rajanaapurien kuuleminen.

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys. Tarvittaessa myös pohjatutkimus.

Pintatasaussuunnitelma. Koskee rakennusaluetta, jossa on korkeusvaihtelua.

Energiaselvitys. Selvitykseen kuuluvat myös energiatodistus sekä tasauslaskelma.

Vesi- ja viemäriliitoslausunto tai muu liittymälausunto.

Valtakirja. Mikäli luvan hakija on joku muu kuin rakennuspaikan haltija.

Tapauskohtaisesti voidaan tarvita myös muita liitteitä.


Toimenpidelupahakemuksen liitteet

Vaadittavia liitteitä ovat:

  • Asemapiirros
  • Rakennuksen pääpiirustukset tai julkisivupiirustukset
  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Naapurien kuuleminen
  • Valtakirja tarvittaessa

Maisematyölupahakemuksen liitteet

Vaadittavia liitteitä ovat:

  • Selvitys hallintaoikeudesta
  • Naapurien kuuleminen
  • Suunnitelmat suoritettavasta toimenpiteestä
  • Valtakirja tarvittaessa