Siirry sisältöön

6. Jätevesijärjestelmän uudistaminen

Kiinteistön jätevesijärjestelmä kokonaisuudessaan tarkistetaan jokaisen rakennustyön yhteydessä. Jos järjestelmä ei täytä säädöksiä, tulee järjestelmä saattaa asianmukaisesti, asetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimalle tasolle.

 

Jätevedenkäsittelyn lainsäädäntö

Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui keväällä 2017. Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017) ja ympäristönsuojelulain (527/2014) muutos (19/2017) tulivat voimaan 03.04.2017.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on järjestelmä kunnostettava 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä.

 

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017

6 §

Jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman sisältö

Jätevesijärjestelmää koskevassa suunnitelmassa on otettava huomioon kiinteistön suunniteltu ja muu mahdollinen käyttö sekä rakennusten elinkaari.

Suunnitelman on sisällettävä:

1) tiedot muodostuvien jätevesien määrästä ja laadusta;

2) tiedot jätevesijärjestelmästä ja sen mitoituksesta;

3) tiedot asemapiirroksena jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista, hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta, jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista, talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta, pinta- ja pohjavesistä sekä muusta maankäytöstä;

4) tarvittaessa arvio jätevesijärjestelmän toiminnasta, kun pinta- ja pohjavesi ovat korkeimmillaan.

Lisäksi tulee huomioida mitä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on jätevesien käsittelystä määrätty.

 

Uuden kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai olemassa olevan järjestelmän muuttaminen edellyttää rakennusvalvonnan toimenpidelupaa. Lupaa voidaan hakea myös samanaikaisesti muun lupaa edellyttävän toimenpiteen yhteydessä.

Lupahakemukseen on liitettävä pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä.

Suunnitelmaan tulee liittää tiedot asetuksen 157/2017 kohtien 1), 2) ja 4) mukaisesti sekä 3) kohdan mukainen asemapiirros sekä tekninen selvitys suunnitellusta laitteistosta.

Asemapiirroksessa tulee esittää tiedot:

– jätevesijärjestelmän putkien, laitteiden ja käsitellyn jäteveden purkupaikan sijainnista
– hoito- ja huoltokohteiden sijainnista ja niiden saavutettavuudesta
– jätevesijärjestelmän ja jätevesien vaikutuspiirissä sijaitsevista rakennuksista
– talousvesikaivoista ja muusta vedenotosta
– pinta- ja pohjavesistä
– muusta maankäytöstä

Hakemukseen liitetään yleensä ainakin seuraavat kvv-suunnitelmat (tarkennettu asemapiirros):

– viemäriputkien mitoitus, materiaalit, kaltevuudet ja korkomerkinnät,
– kaivojen mitoitukset,
– saostuskaivot ja niiden mitoitus,
– imeytyskenttien putkitukset ja laitteet,
– suodatuskenttien putkitukset ja laitteet,
– purkupaikat ja purkuveden poisjohtamisen ratkaisut,
– umpisäiliöiden mitoitus, tarkastuskannet ja tyhjennyksen periaate,
– purkuveden näytteenottokaivo tai muu näytteen ottamisen periaate.


Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt –opas

Kiinteistön jätevesien käsittely –  vesi.fi -palvelu

Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liitto ry:n kotisivut