Jyväskylän seudun jätelautakunta päättää 1.12.2022 muun muassa ensi vuoden jätetaksasta

Jätelautakunta saa torstaina 1.12. käsiteltäväkseen vuoden 2023 jätetaksaesityksen. Jätetaksan luonnosta on käsitelty lautakunnassa syksyllä 2022 ja se on ollut julkisesti nähtävillä. Jätetaksa on kokoelma jätehuollon maksuja, joilla katetaan kaikki jätehuollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Jätetaksan bio- ja sekajätteen käsittelyosuuksiin on esitetty 4 prosentin hinnankorotuksia sekä kuljetusmaksuihin 11,6 prosentin korotusta. Korotusten taustalla oli pakkaavan jäteauton jätteenkuljetusindeksissä tapahtunut nousu. Uutena jätetaksaan esitetään lisättäväksi laskutustapamaksu 2 euroa, joka peritään jätelaskunsa postitse paperisena haluavalta asiakkaalta.

Jätehuoltokustannusten muutosten vaikutukset asuinkiinteistölle jäävät maltillisiksi. Kotitalouden jätehuollon kuukausikustannuksiin tulee muutosten myötä 1,10—1,50 euron korotus. Kerros- ja rivitalojen kuukausikustannuksiin muutokset vaihtelevat kuntakohteisesti vähintään 20 huoneiston kiinteistöillä, joko alentaen jätemaksuja euron verran tai korottaen niitä hieman yli kolme euroa kuukaudessa. Muutoksen vaikutus yhtä huoneistoa kohti vaihtelee 0,05 euron hinnanalennuksesta maksimissaan 0,16 euron hinnankorotukseen kuukaudessa. Vastaavasti vähintään 40 huoneiston kiinteistöillä korotukset kuukausikustannuksiin ovat noin 0,30—8,00 euroa ja huoneistokohtaisesti 0,01–0,20 euroa kuukaudessa.  

Käsittelyssä jätehuollon palvelutasoluonnos vuosille 2023–25

Jyväskylän seudun jätehuollon palvelutason määrittely on edennyt luonnosvaiheeseen. Palvelutaso kertoo alueella tarjottavien jätehuoltopalveluiden vähimmäistason ja koskee kunnan vastuulle kuuluvaa, esimerkiksi vakituisen ja vapaa-ajan asumisen jätehuoltoa.

Palvelutason määrittelyä on tehty yhteistyössä Jyväskylän seudun jätelautakunnan, Mustankorkea Oy:n ja toimialueen kuntien kesken. Tavoitteena on varmistaa Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Toivakan asukkaille kattavat jätehuollon palvelut niin, että jätehuollon maksut pysyvät kohtuullisina. Jätehuoltopalveluiden tulee täyttää sekä asukkaiden tarpeet että yhdyskuntajätteen jätehuollolle asetetut valtakunnalliset tavoitteet. Määriteltävän palvelutason on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2023.

Palvelutaso käsittää Mustankorkea Oy:n toteuttaman, kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelut. Näitä ovat esimerkiksi seka- ja biojätehuolto, pakkausjätteiden täydentävä keräys, vaarallisten jätteiden keräys, palveluneuvonta ja viestintä sekä muut tarjottavat palvelut. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaistoiminnalle ja saostus- ja umpisäiliölietehuollolle. Palvelutasokirjauksissa on otettu huomioon myös asukaskyselyssä saatu palaute jätehuollon palveluista.

Keskeisimmiksi palvelutasomuutoksiksi esitetään poistotekstiilikeräyksen aloittamista, hyötykeräyspisteiden yhtenäistämistä, vaarallisten jätteiden vastaanottoa ja koululaisille tarjottavan jäteneuvonnan lisäämistä. Asumisessa syntyvien lietteiden seurannan tehostamiseksi on tunnistettu myös tarve tehdä saostus- ja umpisäiliölietteistä kuljetusjärjestelmäselvitys. 

Poistotekstiilikeräys aloitettaisiin Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla vuoden 2023 alusta alkaen. Kierrätettävien jätteiden hyötykeräyspisteiden kuntoa selvitetään ja pisteitä yhtenäistetään niissä kerättävien jätejakeiden osalta. Vaarallista jätettä otetaan jatkossakin vastaan Mustankorkean jätekeskuksella ja Laukaan pienjäteasemalla. Yksittäisiä, valvomattomia vaarallisen jätteen keräyskontteja korvataan kiertävällä keräyksellä, joka esityksen mukaan järjestettäisiin jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

Luonnoksessa esitetään perusopetuksen koululaisille tarjottavan neuvonnan lisäämistä. Jätepoliittisen ohjelman mukaisesti toimialueen kolmasluokkalaisille ehdotetaan uutta jätteen synnyn vähentämistä käsittelevää oppituntia, joka katettaisiin jätemaksuilla. Myös sähköisten asiointipalvelujen kehittämistä esitetään vuosille 2023–24.

Palvelutasopäätös koskee Jyväskylää, Laukaata, Muuramea ja Toivakkaa. Kunnallinen jätehuolto katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla, joten palvelutasokirjaukset eivät suoranaisesti vaikuta kuntien talouteen. Palvelutason muutokset eivät nosta merkittävästi myöskään jätehuollon kustannuksia. Jyväskylän seudun jätehuollon asiakkaat ja osalliset voivat lausua mielipiteitään palvelutasoluonnoksesta, joka asetetaan nähtäville kuntien ja jätehuoltoviranomaisen verkkosivuille 7.12.2022-20.1.2023.

 

Muut asiat ja esityslista

Kokouksen esityslistan linkki löytyy jätelautakunnan verkkosivulta osoitteesta https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=14312. Esityslistamateriaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.

Jyväskylän seudun jätelautakunta toimii neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.  

Lisätietoja: palvelupäällikkö Kari Ström,

p. 050 60943, kari.strom@jyvaskyla.fi