Vuoden 2022 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta myönnettiin myös Toivakan kunnalle

Valtioneuvosto on tehnyt päätöksen vuoden 2022 harkinnanvaraisista valtionosuuden korotuksista. Toivakan kunnalle tukea myönnettiin 430 000 euroa. 15 kuntaa saa tukea yhteensä 10 miljoonaa euroa.

Valtionosuuden korotusta haki tänä vuonna 59 kuntaa ja haettu summa oli yhteensä noin 70,1 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 hakijoita oli 82. Niistä tukea sai 30, ja jaossa oli 30 miljoonaa euroa.

Tuen myöntäminen perustuu kokonaisarviointiin

Harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta voidaan myöntää kunnalle, joka tarvitsee lisätukea poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi. Lisäksi otetaan huomioon paikalliset erityisolosuhteet.

Kunnat perustelivat korotuksen tarvetta hakemuksissaan muun muassa taloudellisen tilanteen heikkenemisellä, lopettavien sairaanhoitopiirien alijäämien kattamisilla, koronaepidemian aiheuttamilla tulomenetyksillä sekä lisäkustannuksilla, tilinpäätösten alijäämien kasvulla ja niiden tasapainotusongelmilla, palvelutarpeiden muutoksilla sekä poikkeuksellisilla ja ennakoimattomilla menoilla sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kuntia vertailtiin niiden hakemuksessa esittämien perustelujen ohella vuosien 2020–2021 tilinpäätöksistä lasketuin tunnusluvuin. Talouden tunnuslukujen perusteella hakijakunnat saatiin taloustietojen mukaan samalle lähtöviivalle. Päätöksissä painotettiin vuoden 2021 tilinpäätösten tietoja.

Valintaperusteissa keskityttiin tarkastelemaan kunnan hakemuksessaan ilmoittamia tietoa erityisesti vuoden 2022 talouden kehittymisestä, siihen vaikuttavista tekijöistä ja näiden tekijöiden merkitystä kunnan talouteen. Lisäksi arviointiperusteena käytettiin kunnan ilmoittamia toimia menokehityksen hillitsemiseksi, verohallinnon ilmoittamia verotilityksiä kunnille sekä muita kunnille maksettuja tukia vuonna 2022.

Korotusta myönnettiin erityisesti sellaisille kunnille, joiden talouteen perusteena mainitut tekijät vaikuttivat jo vuoden 2022 aikana merkittävästi.

Korotuksen myöntämisen ehtona suunnitelma talouden tasapainottamisesta

Valtionosuuden korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi. Suunnitelma tuli liittää hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja.

Korotus on tarkoitettu osaksi kunnan omia talouden tervehdyttämistoimia, joihin kunnan on syytä varautua korotuksesta riippumatta. Korotus ei saa aiheuttaa vastaavan suuruista lisäystä kunnan omassa päätäntävallassa oleviin menoihin.
Korotukset maksetaan kunnille tämän vuoden loppuun mennessä.

Tiedote julkaistu: Valtionvarainministeriö