Rakentamisen luvat

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyölupa sekä ilmoitusmenettely. Myös puiden kaataminen edellyttää asemakaava-alueella sekä tietyillä yleiskaava-alueilla lupaa.

Mikäli rakennushanke poikkeaa kaavasta, rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista tai kielloista tai muista rajoituksista, tarvitaan ennen rakennuslupaa poikkeamispäätös.

Maa-ainesten ottaminen vaatii maa-aineslain mukaisen luvan, joka haetaan Toivakan kunnan ympäristötoimelta.

Rakennusvalvonnan hakemukset ja toimenpideilmoitukset voi jättää sähköisen asiointipalvelun kautta.


Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Rakennuslupa

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen.

Rakennuslupaan liittyvä lakiteksti Finlex-sivustolla:
Rakennuslupa MRL 125 §


Toimenpidelupa ja -ilmoitus

Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

Toimenpidelupaan ja -ilmoitukseen liittyvä lakiteksti Finlexin sivustolla:
Toimenpidelupa MRL 126 §

Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

 

Ilmoitusmenettelyn käyttäminen MRL 129 §
Poikkeamispäätös vai suunnittelutarveratkaisu?

Aiheesta voi lukea lisää ympäristöhallinnon omalta internetsivustolta: Poikkeamisluvat rantarakentamisessa

Hakemuslomake (pdf) poikkeamiselle tai suunnittelutarveratkaisulle

Ympäristöministeriön internetsivuston ohjeistusta poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuun.