Siirry sisältöön

Lupa- ja ympäristöjaoston lausunto jätehuoltomääräysten päivittämisestä

Lupa- ja ympäristöjaoston 11.10. pidetyssä kokouksessa käsiteltiin muun muassa Jyväskylän seudun jätelautakunnan lausuntopyyntöä 11.9.2023 jätehuoltomääräysten päivittämisestä

Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden päivittämisestä

Jyväskylän seudun jätelautakunnalla on käsittelyssä jätehuoltomääräysten päivittäminen.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä, joilla edistetään jätteiden synnyn ehkäisyä, kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu roskaantumista, ympäristö- tai terveyshaittoja.

Määräyksiä tarkistetaan vastaamaan muuttunutta jätelainsäädäntöä jätelakiin 19.7.2021 tulleiden muutosten vuoksi. Jätehuoltomääräykset koskevat kokonaisuudessaan asumisessa syntyvän jätteen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen jätehuoltoa. Tämän lisäksi jätehuoltomääräykset koskevat valtion ja yritysten jätehuoltoa vain rajoitetusti.

Keskeisimmät muutosehdotukset

Kierrätettävien jätteiden lajittelu on lisääntynyt, joten määräysluonnoksessa esitetään tietyin edellytyksin mahdollisuutta saada sekajäteastialle 12 viikon tyhjennysväliä sekä laajennusta 8 viikon tyhjennysvälin ehtoihin. Muutoksella yhä useampi kotitalous voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä, kun tunnollisella lajittelulla sekajätettä syntyy vähemmän.

Biojätteen kompostointiin esitetään tarkennuksia. Luonnoksessa esitetään, että jatkossa biojätteen kompostointiin ei hyväksytä lantaloita eikä alkuperäisestä käytöstä poistettuja pakastimia tai jääkaappeja. Lantalat eivät täytä lainsäädännön asettamia vaatimuksia kompostorille. Vanhat pakastimet ja jääkaapit luokitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi, jota pidetään vaarallisena jätteenä niiden sisältämien ympäristölle haitallisten yhdisteiden vuoksi. Lantaloille sekä vanhoille kylmälaitteille on määritelty määräysluonnokseen siirtymäaika, jonka aikana niiden käytöstä on siirryttävä määräysten mukaiseen biojätteen käsittelyyn.

Biojäteastioiden suojasäkkien käyttöä esitetään lopetettavaksi. Biojäteasioiden suojasäkit aiheuttavat ongelmia biojätteen käsittelyprosessissa, jolloin myös aiheutuu ylimääräisiä huoltokustannuksia.

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella on ollut 1.1.2023 alkaen kokeilu, jonka aikana biojäteastioiden suojasäkkien käyttö lopetettiin ja lopettamisen vaikutuksista kerättiin tietoa.

Jätteiden kuormausaikaa esitetään muutettavaksi aiempaa joustavammaksi. Kuormaus sallittaisiin lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 7-22. Laajennuksen perusteena on taata toimiva jätehuolto viikonloppuisin myös yrityksille ja yleisötilaisuuksille.

Kaikki muutokset on esitetty liitteinä olevissa määräysluonnoksissa ja niiden perusteluissa. Tarkoitus on, että määräykset tulevat voimaan 1.1.2024.

Lausunto tulee antaa 13.10.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi.

Lupa- ja ympäristöjaosto hyväksyi yksimielisesti, että se päättää todeta lausuntonaan jätehuoltomääräysten päivittämisestä seuraavaa:
Edellytysten täyttyessä, mahdollisuutta saada sekajäteastialle 12 viikon tyhjennysväli sekä laajennusta 8 viikon tyhjennysvälin ehtoihin, pidetään hyvinä uudistuksina.
Muita muutoksia pidetään myös tarkoituksenmukaisina ja perusteltuina. Unohtamatta tiedottamista kuluttajille ennen muutosten voimaantuloa.

Toivakan kunnan lupa- ja ympäristöjaostolla ei ole muuta huomautettavaa jätehuoltomääräysten päivittämisestä.

Toivakan kunnan lupa- ja ympäristöjaoston 11.10. kokouksen pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Takaisin ajankohtaisiin