Siirry sisältöön

Kuntaympäristölautakunnan 28.6. kokouksen päätöksiä

Kokouksessa päätettiin muun muassa kiinteistöohjelman hyväksymisen valmistelusta, koulukeskuksen C-rakennuksen käyttövesiputkien saneerauksen urakoitsijan valinta, katuvalaistuksen LED-valaisinten saneerauksen toimittajan valinta sekä kerrostalotontin yleisten luovutusehtojen vahvistaminen valmisteluun.

Kiinteistöohjelman prosessia valmisteltiin syksyn päätöksentekoon

Kuntaympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 28.6.2023 kiinteistöohjelman 2030 luonnosta. Kiinteistöohjelman laatimisessa konsulttina on toiminut Brado Oy.

Brado Oy:stä Mika Vornanen oli kokouksessa esittelemässä tähänastista työtä lautakunnan jäsenille.

Kiinteistöohjelman myötä päätöksentekoon saadaan kokonaisvaltainen käsitys kunnan tulevista rakennusten investointitarpeista sekä tarvittavista tiloista.

Kiinteistöohjelman jatkovalmistelu tapahtuu syksyllä ja kiinteistöohjelman hyväksyy lopulta kunnanvaltuusto strategisena kiinteistöjohtamisen linjauksenaan.

Tätä ennen kiinteistöohjelma käy lausunnolla myös sivistys- ja hyvinvointilautakunnassa. Kiinteistöohjelma tulee vaikuttamaan myös eri yhdistysten toimintaan niin, että tilaratkaisuja on puntaroitava uudelleen.

Todennäköisimpänä ja ensimmäisenä purkukohteena nähdään vanha virastotalokokonaisuus siten, että vain paloasema säilytetään. Tälle purkuhankkeelle on tarkoitus esittää aikatauluksi jo vuosia 2024-2025.

Kiinteistöohjelmassa tullaan siis linjaamaan, että osasta rakennuksista luovutaan joko myymällä tai purkamalla.

Toivakan kunta on tällä hetkellä vuokrannut osan rakennuksistaan Keski-Suomen hyvinvointialueelle. Näiden rakennusten jatkokäytön suunnittelun osalta tullaan tekemään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa.

Hyvinvointialueen tilatarpeet tulevat täsmentymään lähivuosina, kun hyvinvointialue tekee omaa palveluverkkosuunnitteluaan. TE-uudistus vaikuttanee kunnan kiinteistöjen käyttöön tulevaisuudessa. Myös Suomen hallituksen tuoreessa hallitusohjelmassa on joitakin kirjauksia, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa tulevaisuuden kunnan tilatarpeisiin.

Toivakan kunnan kiinteistöohjelman yhteydessä on laadittu koulukeskukselle tilojen käyttöasteselvitys sekä koulukeskuksen A- ja B-rakennuksia koskevat kuntoarviot, joiden tarkoitus on antaa lisätietoa näiden kiinteistöjen tulevaisuuden suunnitteluun. Kiinteistöohjelmassa suositellaan, että kuntoarviot laadittaisiin muillekin kunnan omistamille rakennuksille, jotta näitä koskevat tulevaisuuden ratkaisut perustuisivat nykyistä parempaan tietoon rakennuksen tai sen osien kunnosta ja elinkaaresta. Kuntoarvioiden myötä rakennuksille saadaan pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) tarvittavista korjausinvestoinneista karkeine kustannusarvioineen, jolloin vaihtoehtojen vertailu tulee helpommaksi. Luovutaanko, korjataanko vaiko rakennetaanko tulevaisuudessa uutta.

Talonrakennusinvestointien ohjelmointi tulevina vuosina tapahtuu kiinteistöohjelmaan perustuen. Tämä pitää sovittaa kunnan investointikykyyn jatkossa.

Etenkin koulukeskuksella pitkän tähtäimen suunnittelussa tulee tarve punnita esimerkiksi uudisrakentamista A- ja B-rakennusten saneerausvaihtoehtojen rinnalla.

Nimittäin oppilasennusteiden mukaan tilatarve tulee pienenemään koululla jo lähitulevaisuudessa, mutta kiinteistöohjelman aikajänteellä (vuosi 2030), oppilasmäärän on ennustettu vähenevän jopa lähes sadalla.

Tämä on merkittävä pudotus nykyiseen koululaisten määrään nähden. Oppilasmäärän ennusteet perustuvat tilastokeskuksen ennusteisiin, missä taustalla vaikuttavat sekä kaupungistumisen trendit että myös yleinen syntyvyyden aleneminen Suomessa.

Koulukeskuksen C-rakennuksen käyttövesiputkien saneerausurakan tarkoitus alkaa kiireellisenä

Kuntaympäristölautakunta päätti hyväksyä koulukeskuksen C-rakennuksen KV-saneerausurakkaa koskevat Sweco Finland Oy:n laatimat saneeraussuunnitelmat.

Kuntaympäristölautakunta hyväksyi yksimielisesti kuntaympäristöjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen, että urakoitsijaksi valitaan hyväksytyn tarjouksen jättänyt LVI-Palvelu Mainio Oy, 52.853,98 euroa, alv 0 %. Tarjouksen avauspöytäkirja liitetään pöytäkirjaan.

Katuvalaistuksen saneeraus kokonaan LED-valaisimiksi etenee: Lautakunta valitsi toimittajan

Katuvalaistuksen saneeraushankinta kilpailutettiin EU-hankintana, koska hankinnan ennakoidun arvon arvioitiin ylittävän EU-kynnysarvon (215 000 euroa alv 0 %).

Kuntaympäristölautakunta päätti, että tarjouskilpailun voittajaksi valitaan C2 SmartLight Oy, tarjoushinnan ollessa 121 551,20 € (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä tai sen tiedoksiannolla, vaan vasta, kun hankintayksikkö ja valittu tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen tiedoksi (odotus- ja valitusaika).

Kerrostalotontille yleisten luovutusehtojen vahvistamisen valmistelua

Kuntaympäristölautakunta päätti hyväksyä osoitteeseen Toivakantie 35-37 muodostettavan AL-tontin yleiset luovutusehdot ja esittää ne edelleen kunnanhallitukselle hyväksyttäviksi.

Tuetun asumisen osalta Toivakan kunta pyytää ARA:lta ennakkoratkaisun enimmäistonttihinnasta tälle rakennuspaikalle.

 

Lisätiedot:

Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä, p. 040 630 4035

Koko pöytäkirja luettavissa täällä.

Takaisin ajankohtaisiin