Siirry sisältöön

Toivakka tänään

Toivakan kunnanvaltuuston kokous ma 13.12.2021,

keskeiset päätöskohdat (neljä kohtaa esityslistalta)

Havulankankaan yritysalueen asemakaava hyväksyttiin

Havulankankaan yritysalueen asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä heinäkuussa. Osallisilta pyydettiin palautetta ehdotuksesta ja palautteeseen annetaan vastineet kaavan hyväksymisen yhteydessä. Keski-Suomen Konsulttipalvelun laatimalla semakaavalla mahdollistetaan kaavoittamattomalle alueelle aikojen saatossa muodostuneen teollisuusalueen lisärakentaminen alueen erityisolosuhteet huomioiden.

Kaavalla osoitetaan alueen katuverkko ja ohjeellinen tonttijako, määritellään rakennusoikeus ja kerrosluku sekä annetaan määräyksiä tonttien, rakennusten ja varastoinnin toteutustavasta.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty yhtään muistutusta, mutta lausuntoja saapui neljä. Jyväskylän ympäristöterveydenhuolto halusi kaavaan yleismääräyksen pohjaveden laadun turvaamiseksi ja se täydennettiin kaavamääräyksiin.

Keski-Suomen ELY-keskus halusi tarkentaa alueen kulkuyhteyksiä niin, että liikenneturvallisuus ja suoja-alueet turvataan ja alueen luonne ja sijainti otetaan paremmin huomioon. Kaavamääräystä tarkennettiin vastaamaan paremmin alueen ominaispiirteitä. Keski-Suomen museolla ja Keski-Suomen liitolla ei lausunnoissaan ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Havulankankaan yritysalueen asemakaavan ja ehdotukseen annettuihin lausuntoihin kaavoittajan jättämät vastineet. Hyväksytty Havulankankaan yritysalueen asemakaava asetetaan nähtäville ja se tulee voimaan, kun siitä on tiedotettu ja kuulutettu MRL 200 §:n ja MRA 93 §:n mukaisesti.

 

Kunnalle hankitaan lisätilaa varhaiskasvatukseen

Toivakan kunnalla on kaksi varhaiskasvatuksen yksikköä, Touhuvakka Toivakan kirkonkylällä sekä Ruuhiryhmä Kankaisten kyläkoulun yhteydessä Kankaisilla. Molemmissa yksiköissä on tällä hetkellä runsaasti lapsia, mikä on synnyttänyt akuutin tilatarpeen. Myös vuodenvaihteessa lapsimäärä Touhuvakassa on kasvussa. Touhuvakan nykyisissä tiloissa on puutteita esimerkiksi henkilökunnan työtilojen suhteen. Tällä hetkellä kunnalla on myös haasteita nuorisotilaan käytettävän tilan kanssa (vanha virasto). Perusopetuksen aamu- iltapäiväkerholla ei myöskään ole tällä hetkellä tiloja, vaan ne toimivat vaihtuvissa tiloissa koulun C-rakennuksessa.

Päiväkoti Touhuvakan välittömässä läheisyydessä sijaitseva entinen yksityinen päiväkoti Kompassi on ollut useamman vuoden tyhjillään. Kunta on neuvottelut kiinteistön omistajan kanssa sekä myynti- että vuokraushinnasta kiinteistölle, sekä tehnyt niiden pohjalta kustannusarviot.

Kiinteistöstä on pyydetty 350 000 euron myyntihintaa.

Poistoaika kiinteistölle on 30 vuotta ja poistot vuodessa tulisivat olemaan noin 11 667 euroa. Ostohinnan lisäksi on huomioitava ylläpitokustannukset. Yhteensä poistot ja ylläpito vuodessa tulisivat olemaan arviolta 48 000 euroa vuodessa, jos siivous järjestetään omana toimintana.

Kompassin vuokrahinnaksi on esitetty 30 000 euroa vuodessa ja lisäksi tulevat kiinteistön ylläpito- ja käyttökustannukset, jolloin kulut olisivat yhteensä arviolta noin 66 000 euroa vuodessa.

Kunnanhallitus esitti vaihtoehtoja punnittuaan valtuustolle, että Toivakan kunta ostaa Kompassi-kiinteistön ja varautuu investointiin ja käyttökustannuksiin vuoden 2022 talousarviossa. Valtuustossa Heidi Hakkarainen teki kannatetun esityksen, että myyjän on tehtävä rakennukselle kuntokartoitus ja painekokeet ennen kauppaa. Asiasta äänestettiin ja Hakkaraisen rakennuksen tarkastusvelvoitteella lisätty ostopäätös hyväksyttiin valtuustossa äänin 20 – 1. .

 

Vanhaa Puukkista ei lähdetä korjaamaan

Varja Oksanen ja muut valtuutetut ovat tehneet Toivakan kunnalle valtuustoaloitteen kirkonkylän vanhan puukoulun eli Puukkiksen korjaussuunnitelman tekemisestä ja kunnostuksesta järjestöjen, varhaiskasvatuksen ja koulun käyttöön.

Kunnanvaltuusto päätti, ettei kuntotutkimuksen perusteella puukoulun rakennuksen korjauksen suunnittelun suhteen ole taloudellisesti järkevää lähteä enempiin toimenpiteisiin eikä ole syytä lähteä peruskorjaamaan kiinteistöä uuteen käyttötarkoitukseen, vaan se jätetään varastokäyttöön.

Samassa aloitteessa myös pyydettiin kuntaa selvittämään kirkonkylän läheisyydessä olevan, 1870-luvulta olevan museoidun Silanterin torpan pihapiirin rakennusten kunnostusta, joka on päätetty jo aiemmin aloittaa rakennuksien korjaamistarpeen kartoituksella. Kohteen vauriokartoituksen on tehnyt restaurointimestari Seppo Pulska heinäkuussa. Kunnostuskustannukset olisivat vauriokartoituksen perusteella tasosta riippuen 60 000 – 100 000 euroa. Mikäli kunnostushankkeelle saadaan ulkopuolinen vetäjä ja se pystytään rahoittamaan suurimmaksi osaksi ulkopuolisella rahoituksella, kohde kannattaa kunnan käsityksen mukaan korjata vauriokartoituksessa esitetyllä tavalla.

Kunnanvaltuusto totesi valtuustoaloitteen käsitellyksi.

 

Talousarvio ylijäämäiseksi muutosten jälkeenkin

Kunnanhallitus on käsitellyt Toivakan kunnan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024. Aiemmin esitettyihin laskelmiin on nyt lisätty Kompassi-rakennuksen ostosta aiheutuvat investointimenot yhteensä 400 000 euroa, mikä summa muodostuu ostohinnasta 350 000 euroa ja 50 000 euron menoerästä ensisijaiseen päiväkotikalustamiseen ja pihan aitaan. Rakennuksen ostosta aiheutuvat käyttötalousmenot on myös lisätty.

Muutosten jälkeen vuoden 2022 arvioitu ylijäämä on noin 100 000 euroa ja bruttoinvestoinnit ovat 954 000 euroa. Käyttötalouden muutokset on huomioitu myös taloussuunnitelman vuosille. Taloussuunnitelma on arvio, koska esimerkiksi valtionosuudet vuodelle 2023 alkavat varmistua vasta ensi vuoden syksyllä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet, taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä investointiohjelman 2022-2025 yksimielisesti.

 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan 

Takaisin ajankohtaisiin