Siirry sisältöön

Toivakka tänään

Toivakan kunnanhallitus 25.10.2021, keskeiset päätökset

 

Kohti tasapainoa

 

Toivakan kunta käynnisti vuonna 2020 laajan talouden tasapainottamisohjelman kunnan talouden tasapainottamiseksi ja taseeseen kertyneen alijäämän kattamiseksi. Merkittävin tekijä taseeseen kertyneelle alijäämälle on ollut Keski-Suomen Verkkoholding Oy:n takauksen realisoituminen. Tasapainottamisohjelmaa tulee päivittää talousarviosuunnittelun yhteydessä siten, että se vastaa mahdollisimman realistisesti kunkin vuoden tilanteisiin sekä talousmuutoksiin. Tasapainottamisohjelman keskeisimpänä tavoitteena on kattaa Toivakan kunnan taseeseen kertynyt alijäämä sekä turvata sitä kautta kunnan toimintakyky myös tulevina vuosina.

Toivakan kunta teki vuodelta 2020 ylijäämäisen tilinpäätöksen, jonka avulla alijäämää saatiin katettua siten, että tällä hetkellä alijäämää on jäljellä -2.088 000 euroa.

Syyskuun 2021 lopun toteumat ovat seuraavat:

Toimintatuotot: 1 448 656,14 (80,7%)
Toimintakulut: -11 571 246,68 (73 %)
Toimintakate: -10 122 590,54 (72 %)
Vuosikate: 1 726 535,20 (143,5%)
Tulos: 1 128 290,33 (353%)

Tulos syyskuun lopulta on vahva, mutta tuloksesta tulee vielä vähentää perusterveydenhuollon kustannuksista koitunut lisälasku, loppuvuoden investoinnit ym. Tulos siis elää vielä, mutta tavoitteena on saada ylijäämäinen tulos vuodelta 2021. Tältä pohjalta on arvioitu, että vuosille 2022-2024 tasapainotettavaa jää 1,5 miljoonaa euroa, jonka kattamiseksi johtoryhmä on päivittänyt tasapainottamissuunnitelman. Tavoitteena on löytää keinoja talouden tasapainottamiseksi yhteensä noin 1,5 miljoonan euron arvosta. Tasapainottamissuunnitelma toimitetaan myös Valtiovarainministeriöön osaksi Toivakan kunnan hakemusta harkinnanvaraisesta valtionosuudesta.

 

Terveydenhuollon kulut ennätyssuuret

Suurimmat haasteet taloussuunnitteluun kuluvana vuonna ja vuonna 2020 syntyvät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kuluista. Vuodelle 2021 perusturvalautakunta anoo 400 000 euron lisämäärärahaa kattamaan perusterveydenhuollon menoja.

Osa tästä tullaan mahdollisesti saamaan valtiolta koronakorvauksina, mutta varmuutta korvauksesta ei vielä ole. Myös erikoissairaanhoidon kustannukset kasvavat yli 16 prosenttia. Kaikkiin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntiin verrattuna Toivakan kasvu on kaikista suurin. Merkittävimpiä kasvusyitä ovat erityisalojen kustannusten kasvu. Vuoden 2021 talousarviosta kustannukset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon osalta yhteensä kasvavat vuoden 2022 talousarviossa peräti 1 178 241 euroa, mikä edellyttää vaativia toimenpiteitä kunnan talouden tasapainottamiseen.

Summassa varaudutaan 300 000 eurolla myös sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseen, joka hyvinvointialueuudistukseen liittyvän lainsäädännön vuoksi tulee kattaa jo vuonna 2022.

Kunnanhallitus esittää myös valtuustolle 400 000 euron lisämäärärahan myöntämistä perusterveydenhuollon kustannuksiin vuoden 2021 talousarvioon

 

Suur-Sähköä myyntiin

Toivakan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Toivakan kunta asettaa myyntiin 150 kappaletta Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita siten, että niitä tarjotaan ensin muille omistajakunnille ja mikäli hyväksyttävää tarjousta ei saada, myös muilla tahoilla on mahdollisuus antaa tarjous. Hyväksyttävän hinnan tulee olla vähintään 8000 €/osake. Kunnanvaltuusto valtuuttaa kunnanhallituksen hoitamaan kaupan yksityiskohtia. Kokouksessa Pentti Kovanen (sd.) teki vastaesityksen, ettei osakkeita laiteta myyntiin, vaan tilannetta tarkastellaan vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen. Kimmo Järvinen (kesk.) kannatti esitystä. Äänestyksen jälkeen pohjaehdotus voitti 4-3.

 

Ei veronkorotuksia

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto määrää vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 21 %, mikä on sama kuin tänä vuonna. Myös tuloveroprosentin nostosta keskusteltiin, mutta soteuudistuksen arvioidut vaikutukset kunnallisverotuloihin saivat kunnanhallituksen pidättäytymään nostosta.

Myöskin vuoden 2022 kiinteistöverotus ehdotetaan pidettäväksi ennallaan:
– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
– vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 %
– muiden asuinrak. kiinteistöveroprosentti 1,55 %
– rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %
– tuloverolain 22 §:ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00.

 

Maksuosuuksia ei tule korottaa

Keski-Suomen liiton talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024 on valmistumassa. Maakuntavaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion yhteydessä taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Sen lähtökohtana on jäsenkuntien maksuosuuksien korottaminen 3 433 300 euroon (korotus 2 % yht. + 67 300 €). Jäsenkuntien maksuosuus on ollut muuttumaton vuodesta 2016 lähtien.

Toivakan kunnanhallitus esittää näkemyksenään, että kuntien maksuosuuksia ei tule korottaa nykyisestä, vaan pitää ne ennallaan vuoden 2022 ajan.

 

Keski-Suomen Verkkoholding kokoustaa

Keski-Suomen Verkkoholding Oy kutsuu osakkeenomistajat 11.11.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Toivakan yhtiökokousedustajaksi on valittu kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen. Kunnanhallituksen kokouksessa Juha Juuselaa (KSVH Oy:n hallituksen jäsen) ja Heidi Hakkaraista (KSVH Oy:n hallituksen varajäsen) kuultiin asiantuntijoina. Kunnanhallitus evästi yhtiökokousedustajaa toimimaan KSVH Oy:n yhtiökokouksen esityslistan mukaisesti. Yhtiökokouksen esityslistan oheismateriaalit eivät ole julkisia.

 

Muutoksia hallintosääntöön

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että hallintosäännön pykäliä 42 ja 43 päivitetään. Pykälä 42 koskee hakumenettelyä ja 43 palvelussuhteeseen ottamista ja tehtäväkohtaista palkkaa.  Esitetyt muutokset ovat, että kunnanhallitus myöntää täyttöluvat vakituisiin työ- tai virkasuhteisiin ja toimialajohtajat valitsevat suorat alaisensa ja alaistensa alaiset lähiesimiehen esittelystä.

Kunnanvaltuusto valtuuttaa talous- ja hallintosihteerin ja kunnanjohtajan tekemään tekniset muutokset hallintosäännön sähköiseen dokumenttiin. Muutokset astuvat voimaan 1.12.2021 alkaen.

 

Täyttölupa Touhuvakkaan

Päiväkoti Touhuvakasta eläköityy lastenhoitaja alkaen 1.2.2022 jääden vuosilomalle joulukuun 2021 alussa. Kunnanhallitus myönsi täyttöluvan määräaikaisen lastenhoitajan palkkaamiseen ajalle 1.12.2021-31.7.2022. Toimi ja sen kustannukset huomioidaan vuoden 2022 talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa. Kevään 2022 aikana arvioidaan täytetäänkö toimi 1.8.2022 alkaen millaisin kelpoisuusehdoin edelleen määräaikaisena vai toistaiseksi voimassaolevana.

 

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

Takaisin ajankohtaisiin