Siirry sisältöön

Toivakan kunnanhallituksen kokouksen 30.8.2021 keskeiset päätökset

Kuva: Paikallisuutiset

Toivakan kunnanhallituksen kokouksen 30.8.2021 keskeiset päätökset

Biosfäärialuetunnuksen ohjausryhmän Toivakan edustajat valittu

Kunnanhallitus päätti 26.4.2021 Toivakan kunnan osallistumisesta Unescon biosfäärialuetunnuksen hakuprosessin valmisteluun ja tunnuksen hakemiseen Päijänteelle tai Pohjois-Päijänteelle.

Valmisteluun sitoutuneet kunnat (Joutsa, Jyväskylä, Muurame ja Toivakka) voivat nimetä ohjausryhmään kaksi edustajaa sekä Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä Metsähallitus kukin yhden edustajan. Myös Keski-Suomen liitolla hankkeen mahdollisena rahoittajana on edustaja ohjausryhmässä. Ohjausryhmä päättää keskuudestaan puheenjohtajan.

Toivakan kunnanhallitus nimesi edustajikseen ohjausryhmään Toivakan ympäristölautakunnan puheenjohtajan Erkki Ikosen ja hänelle varaedustajaksi Heidi Hakkaraisen ja Helena Vuopionperä-Kovasen ja hänelle varaedustajaksi Jari Vuopion.

Alkuvaiheessa vetovastuuta kaavailtiin Muuramen kunnalle, mutta kevään 2021 aikana on valmisteluun osallistuvien kuntien johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ja Muuramen omasta esityksestä päädytty valitsemaan hakemuksen valmistelijaksi Jyväskylän yliopiston Wisdom-yhteisö. Keskusteluja asiasta käytiin myös Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa. Jyväskylän yliopiston Wisdom-yhteisö kiinnittää hankkeeseen projektipäällikön, joka vastaa hakemusprosessin valmistelusta. Kesäkuun alussa jätettiin yhteistyössä Wisdomin kanssa valmisteltu rahoitushakemus Keski-Suomen liitolle. Rahoitushakemus on tulossa Keski-Suomen Liiton hallituksen ratkaistavaksi alkusyksystä.

 

Toivakka hakee harkinnanvaraista valtionosuutta

Toivakan kunnanhallitus päätti maanantaina, että kunta hakee 800 000 euron harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta perustuen hakemuksessa esitettyihin seikkoihin. Hakemus tulee toimittaa jo perjantaina 3.9.2021 mennessä valtiovarainministeriöön.

Perusteluissa on syytä painottaa sellaisia tietoja, joita ei voi saada yleisistä tilastoista. Hakemuksessa tulee arvioida erityisesti vuoden 2021 tilannetta. Perusteluissa on tuotava esiin ne toimenpiteet, jotka kunta on tehnyt tai on tekemässä poikkeuksellisten tai tilapäisten talousongelmien parantamiseksi.

Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 pykälän nojalla korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn tuen taloudellisessa tarpeessa. Sen arvioinnissa huomioidaan myös paikalliset erityisolosuhteet. Harkinnanvaraisen avustuksen kriteereissä huomioidaan myös koronakriisin vaikutukset, jotka on eriteltävä hakemuksessa.

Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Toimenpiteet aikatauluineen ja euromääräisine vaikutuksineen on esitettävä valtionosuuden korotusta koskevassa hakemuksessa. Jos toimenpiteitä ei ole päätetty hakuajan loppuun mennessä, on hakemukseen merkittävä se, milloin valtuusto käsittelee ne ja mitkä toimenpiteet ovat.

Viime vuonna Toivakka sai harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 330 000 euroa.

 

Toivakanhaka talousvaikeuksissa

Toivakan kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Kiinteistö Oy Toivakanhakalla lyhennysvapaata vuoden 2021 ensimmäisen erän lainanlyhennyksistä.

Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainanlyhennykset vuonna 2021 ovat 33 824,90 euroa. Korot tälle summalle ovat 5435,00 euroa. Toivakan kunta on myöntänyt kiinteistöyhtiölle lainaa kaiken kaikkiaan 633 173,62 euroa, josta jäljellä on vuoden 2020 lopussa 529 861,37 euroa. Maksuaika on 25 vuotta. Kiinteistö Oy Toivakanhaka perustelee taloudellisen tilanteen heikkenemistä tyhjien asuntojen lisääntyneellä määrällä sekä yleisten kustannusten nousulla.

Omistajaohjauksenaan kunnanhallitus velvoittaa yhtiön hallitusta ja toimitusjohtajaa laatimaan yksilöidyn suunnitelman aikatauluineen ja toimenpiteineen yhtiön talouden tasapainottamisesta sekä selvittämään, onko yhtiön taloutta mahdollista tasapainottaa esimerkiksi kiinteistörakenteen muutoksilla. Yhtiön hallituksen tulee antaa asiasta selvitys kunnanhallitukselle 1.11.2021 mennessä.

Toivakka päättää itse mahdollisesta kunnallis- ja kiinteistöverotuksesta vapauttamisesta

Toivakan kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Toivakan kunta pidättää toimivallan itsellään kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024.

Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa siirtyi Verohallinnolle 1.6.2013 alkaen veronkantolain muutoksella, joka tuli voimaan 1.1.2013. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kunta voi tehdä veronkantoviranomaiselle kunnallisveron sekä kiinteistöveron ratkaisuvaltaa koskevan ilmoituksen, jolloin ilmoituksensa mukaisesti kunta ratkaisee kunnallisverosta tai kiinteistöverosta taikka kummastakin verosta vapauttamista koskevat asiat noudattaen, mitä veronkantolain 47 pykälässä säädetään. Aiemmin tehty ilmoitus ratkaisuvallan pidättämisestä on voimassa viimeistään 31.12.2021 vireille tulevien hakemusten osalta. Ajalle 1.1.2019-31.12.2021 toimivallan pidätti itsellään sekä kunnallis- että kiinteistöveron osalta 23 kuntaa, pelkästään kunnallisveron osalta 1 kunta ja kiinteistöveron osalta 12 kuntaa

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee.

Täyttölupia kouluun ja kotihoitoon

Kunnanhallitus päätti myöntää laaja-alaisen erityisopettajan viran täyttöluvan määräaikaisesti ajalla 1.10.2021 – 30.6.2022, sekä täyttöluvan taito- ja taideaineiden (käsityö ja kotitalous) määräaikaisen tuntiopettajan palkkaamiseksi Toivakan kunnan perusopetukseen ajalle 1.10.2021 – 30.6.2022.

Kunnanhallitus myönsi myös täyttöluvan kahteen Toivakan kunnan kotihoidon lähihoitajan toimeen toistaiseksi 1.10.2021 alkaen.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan

 

Takaisin ajankohtaisiin