Siirry sisältöön

Muksuraha

Lasten kotihoidon tuki on lakisääteinen, ja sitä maksetaan perheille, jotka vanhempainvapaan jälkeen hoitavat alle kolmevuotiaita lapsiaan muulla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen piirissä tai yksityisen hoidon tuella. Lapsen huoltajat hakevat itse kotihoidon tukea Kansaneläkelaitokselta. Kela perii kaikki kotihoidon tuen osuuden kustannukset lapsen kotikunnalta.

Toivakan kunnan laadukasta varhaiskasvatusta ja esi- ja perusopetusta täydentämään käynnistetään lapsiperheiden  Muksuraha -kokeilu alkaen 1.1.2025. Muksurahan tarkoituksena on tarjota on erilaisia vaihtoehtoja, erilaisille perheille, erilaisiin elämäntilanteisiin tarkoituksena mahdollistaa yhteinen tavoite eli lapsen ja perheen paras.

 

Muksuraha-kokeilu käynnistyy 1.1.2025 alkaen. Kokeilua arvioidaan talousarviovuoden 2026 valmistelun yhteydessä.

Muksuraha koostuu

1. Mahdollisuudesta saada lapsi yksityisen perhepäivähoidon piiriin ja saada perhepäivähoitajalle omasta lapsesta 500 euron lisä. Perhepäivähoidossa tulee olla vähintään yksi perheen ulkopuolinen lapsi perheen omien lasten lisäksi. Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta määrittää perhepäivähoidon maksiryhmäkooksi neljä lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa (329/2000). Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajan tulee täyttää varhaiskasvatuslain 43 a § (13.5.2022/326) yksityisen varahaiskasvatuksen harjoittamisen yleiset edellytykset.

2. Mahdollisuudesta saada kotona hoidettavasta kotihoidontuen kuntalisää 500 euroa / kuukaudessa alle kaksivuotiaasta lapsesta.

Kotihoidon tuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi.

 

Muksurahaan tullaan talousarviossa varaamaan vuosittain noin 100 000 euron määräraha varhaiskasvatuspalveluiden talousarvioon.

Toivakan kunta ja Kela tekevät kuntalisäsopimuksen.

Kuntalisää voi hakea Kelalta lasten kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä kuntalisäsopimuksen mukaan 1.1.2025 lukien ja se maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidontuen lisäksi. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena ja se on verotettavaa tuloa.

Kuntalisän saamisen muita ehtoja ovat

–          perhe asuu Toivakassa

–          lapsen huoltaja hoitaa perheen lapset kotona ja on työlainsäädännön tarkoittamalla hoitovapaalla

–          perheen kaikki lapset hoidetaan kotona ja/tai jos perheen muut lapset ovat esiopetuksessa.

–          Kuntalisää ei makseta, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha).

–          Kotihoidon tukea eikä kuntalisää voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen eikä kuntalisään ole oikeutta.

 

Lue tästä Toivakan kunnanvaltuuston päätös Lapsiperheiden ”Toivakka-lisästä”, joka 29.4.2024 kokouksessa nimettiin uudestaan Muksurahaksi.