Siirry sisältöön

Kuulutus ympäristölupapäätös

Toivakan kunnan lupa- ja ympäristöjaosto on 10.5.2023 (§ 21) myöntänyt ympäristöluvan ja luvan aloittaa ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristöluvan mukainen toiminta koskee biopolttoainejakeiden haketus- ja kierrätysterminaalin toimintaa. Toiminta sijaitsee kiinteistöllä Setsuuri 850-402-82-3, Toivakan kunnan Ruuhimäen kylässä.

Kuulutuksen julkaisupäivä 17.5.2023.

Kuulutus, pöytäkirjanote ja lupapäätös on nähtävänä 17.5. – 26.6.2023. Toivakan kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Muutoksenhaku

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat kuulutuksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 26.6.2023.

Lisätiedot: rakennus- ja ympäristötarkastaja Jari Vuopio p. 040 660 5388

Lupa- ja ympäristöjaosto


Kuulutus julkaistu 21.12.2022
Korjattu kuulutus julkaistu 22.12.2022, virheellinen kiinteistötieto korjattu

 

Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyyn on saapunut ympäristönsuojelulain (527/2014) 39 §:n mukainen lupahakemus, mikä koskee haketus- ja kierrätysterminaalin toimintaa. Hakija hakee lisäksi YSL:n 199 §.n mukaista lupaa aloittaa ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminta sijoittuu Toivakan kunnan Ruuhimäkeen, Moottoriradantien varteen. Lievestuoreen keskustaan matkaa noin 5 km. Bioterminaali perustetaan entiselle kalliolouhinta-alueelle. Alueella on tarkoitus hakettaa, murskata ja varastoida erilaisia biopolttoainejakeita (kuten energiapuu, hakkuutähde), enintään 50 000 tonnia, kantoja 15 000 tonnia ja rakennusjätepuuta 5 000 tonnia. Lisäksi alueella varastoidaan tukkeja ja ainespuuta enintään 10 000 tonnia vuodessa.

 

Hakija:            Setsuuri Oy

Kiinteistö:       Setsuuri 850-402-82-3, Ruuhimäki, Toivakka

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä ajalla 21.12.2022 – 31.1.2023. Toivakan kunnan yleisessä tietoverkossa www.toivakka.fi

 

Lisätietoja: rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio p. 040 660 5388

 

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnan jäsenellä. Muilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 31.1.2023 klo 15.00 mennessä, osoitteeseen Toivakan kunta, lupa- ja ympäristöjaosto, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka tai sähköpostitse kirjaamo@toivakka.fi

 

Toivakassa 21.12.2022

Toivakan ympäristölautakunta

 

Toivakan kunnan ympäristölautakunta muuttuu 1.1.2023 alkaen lupa- ja ympäristöjaostoksi.