Siirry sisältöön

Selvitys seudun Linkki-paikallisliikenteen laajentumismahdollisuuksista valmistunut

Miten seudun joukkoliikennettä kehitetään jatkossa? Jyväskylän kaupunkiseudun kunnat ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat laatineet yhteistyössä selvityksen siitä, miten seudun joukkoliikenteen järjestäminen muuttuisi ja millaisia vaikutuksia sillä olisi, mikäli Jyväskylän seudun Linkki-paikallisliikenne laajenisi joko kaikkiin tai osaan kaupunkiseudun kunnista.

Nykyisellään Jyväskylän seudun joukkoliikenne (Linkki) järjestää paikallisliikenteen palvelut Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella. Linkin toimivalta-alueeseen liittymistä pohtivissa kunnissa (Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski) asia etenee valtuustojen päätettäväksi vielä kuluvan vuoden puolella. Näissä kunnissa joukkoliikenteen järjestämisestä vastaa nykyisin Keski-Suomen ELY-keskus.

 

Lisäarvoa yhtenäisellä joukkoliikennealueella

Valmistunut selvitys on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen vuosien 2021–2023 keskeisistä toimenpiteistä. MAL-sopimuksella ohjataan seudun maankäytön, asumisen ja liikkumisen kestävää kehitystä. Liikennejärjestelmän kehittämisessä painopiste on etenkin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisessä. 

Selvityksessä on tarkasteltu vaihtoehtoisia joukkoliikenteen järjestämismalleja sekä arvioitu Linkin toimivalta-alueen mahdollisen laajentumisen vaikutuksia muun muassa palvelutasoon ja kustannuksiin. Selvityksen perusteella toimivalta-alueen laajentumiselle koko kaupunkiseudun alueelle on olemassa edellytykset ja tämä edistäisi lähes kaikkia MAL-sopimuksessa joukkoliikenteen kehittämiselle asetettuja tavoitteita.

Seudun asukkaille konkreettisin muutos olisi yhtenäiseen lippu- ja informaatiojärjestelmään siirtyminen. Se lisäisi matkustuksen sujuvuutta ja mahdollistaisi muun muassa maksuttoman vaihto-oikeuden Linkki-paikallisliikenteessä. Joukkoliikenteen houkuttelevuus paranisi, mikä luo edellytyksiä joukkoliikenteen käytön kasvamiselle. Laajemmalle toimivalta-alueelle voitaisiin yhtenäisemmällä suunnittelulla tuottaa kustannustehokkaammin parempia joukkoliikennepalveluja.

Kaupunkiseudun joukkoliikenteen laajentuminen koko alueelle toisi mukanaan suotuisia imagovaikutuksia osana vahvaa Linkki-brändiä. Joukkoliikenne järjestettäisiin myös aiempaa ympäristöystävällisemmin EU:n kaupunkiliikennettä koskevien puhtaiden ajoneuvojen (CVD) direktiivin mukaisesti. Kuntien mahdollisuudet vaikuttaa oman alueensa joukkoliikenteen palvelutasoon kasvaisivat, sillä Linkin joukkoliikenneasioista päättää kuntien nimeämistä edustajista koostuva Jyväskylän seudun joukkoliikennelautakunta. Jyväskylän seudun nykyisen toimivalta-alueen kuntien kannalta suurempi toimivalta-alue voi lisätä alueen painoarvoa ja merkittävyyttä yhtenäisenä MAL-kaupunkiseutuna.

 

Kustannukset tarkentuvat siirtymäaikana vuosina 2024-2027 

Linkin toimivalta-alueen muuttuminen toisi muutoksia joukkoliikenteen rahoitukseen. ELY-keskus ei maksaisi enää valtionavustusta Linkin toimivalta-alueeseen liittyville kunnille. Linkin toimivalta-alue saa valtionavustusta Traficomilta, joka korvaa ELY-keskuksen rahoitusosuuden vuosien 2024–2027 siirtymäaikana, jotta kuntien kustannukset eivät kasvaisi liikaa. Siirtymäajan korvaus on toimivalta-alueen laajentumisen keskeinen reunaehto. Tämän jälkeen liikenteen kustannukset jakautuisivat kunnille palvelutason mukaisesti. Tavoitteena on siirtymäajan aikana kasvattaa matkustajamäärää ja lipputuloja sekä tehostaa liikenteen hankintaa. 

– Ratkaisut liittymisestä kannattaa tehdä nyt, sillä Traficomin siirtymäajan tuki voi olla ainutlaatuinen tilaisuus. Valtionavun suuruutta vuodesta 2028 eteenpäin ei voida täsmällisesti arvioida. Valtion rahoitussuunnitelmassa joukkoliikenteen rahoituksen painotus on siirtymässä kaupunkiseudulle ja sen myötä valtionavustuksen odotetaan kasvavan. Kuntien kustannukset riippuvat valtionavustuksen määrän lisäksi kuntakohtaisen palvelutason määrittelystä, linjastosuunnitelmasta sekä kilpailutuksen tuloksista. Päätös Linkin toimivalta-alueeseen liittymisestä on erityisesti päätös houkuttelevaan ja kehittyvään joukkoliikennejärjestelmään liittymisestä, jonka imagohyötyjä on vaikea mitata rahassa. Ratkaisuun vaikuttaa se, mitkä ovat kunnan tavoitteet joukkoliikenteen kehittämisessä, summaa palvelupäällikkö Kari Ström.

Yhtenä toimivalta-alueen laajentumisen mahdollisena vaikutuksena on pidetty markkinaehtoisen liikenteen toimintaedellytysten heikkenemistä. Toisaalta kuntien näkökulmasta markkinaehtoisen liikenteen jatkumiseen ja palvelutason säilymiseen liittyy myös nykyisellään epävarmuustekijöitä. Toimivalta-alueen laajentuminen ei kuitenkaan poissulje markkinaehtoisen liikenteen jatkumista. Jatkovalmistelun lähtökohtana on, että liikennöitsijä saa jatkossakin nousukorvauksen.

 

Periaatepäätökset vuoden 2022 loppuun mennessä

Ensimmäisessä vaiheessa Jyväskylän seudun Linkki-paikallisliikenteeseen liittymistä pohtivien kuntien (Hankasalmi, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski) tulee tehdä päätös siitä, haluavatko ne jatkaa maaseutuliikennekuntina vai liittyä mukaan Linkki-paikallisliikenteeseen. Asia tulee valtuustojen päätettäväksi vielä vuoden 2022 puolella. Tämän jälkeen myös Linkin toimivalta-alueeseen jo nykyisin kuuluvien kuntien tulee hyväksyä uudet kunnat mukaan.

Kun Linkin toimivalta-alueessa jatkossa mukana olevat kunnat ovat tiedossa, aloitetaan yhteistoimintasopimuksen valmistelu, jossa sovitaan kustannusten ja tulojen jakamisesta kuntien kesken. Yhteistoimintasopimuksella varmistetaan, että jokainen kunta voi päättää oman alueensa liikenteen palvelutasosta ja siitä, kuinka paljon kunta haluaa joukkoliikenteeseen panostaa. Yhteistoimintasopimus hyväksytään mukana olevien kuntien valtuustoissa kesään 2023 mennessä. Seudun joukkoliikenteen toimivalta-alueen laajentuminen edellyttää myös muutoksia liikennepalvelulakiin. Uusi toimivalta-alue aloittaisi toimintansa vuoden 2024 alussa, jonka jälkeen suunnitellaan ja päätetään palvelutasosta sekä kilpailutetaan liikenne.

Selvitysaineisto löytyy nettisivuilta osoitteesta: https://linkki.jyvaskyla.fi/linkinajankohtaista/toimivalta-alueselvitys-2022

Lisätiedot:

Kari Ström, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki/Jyväskylän seudun joukkoliikenne p. 050 609 43

Jaakko Selin, Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-ohjausryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginhallituksen puheenjohtaja, p. 0400 778 779

Matti Mäkinen, kunnanjohtaja, Hankasalmen kunta, p. 014 2671 210

Mikko Latvala, kunnanjohtaja, Petäjäveden kunta, p. 040 190 6904

Helena Vuopionperä-Kovanen, kunnanjohtaja, Toivakan kunta, p. 050 307 6114

Juha Valkama, kunnanjohtaja, Uuraisten kunta, p. 040 552 5703

Matti Tuononen, kaupunginjohtaja, Äänekosken kaupunki, p. 020 632 2010

Takaisin ajankohtaisiin