Siirry sisältöön

Toivakka tänään

Toivakan kunnanhallitus 29.11.2021 keskeiset päätökset

Kompassin kiinteistö kiinnostaa

Kunnanvaltuusto on työstänyt syksyn aikana talousarviota vuodelle 2022 sekä investointiohjelmaa. Investointiohjelman osalta keskusteluun on noussut Toivakassa sijaitseva yksityisen toimijan lopettamisen jälkeen tyhjillään oleva päiväkotikiinteistö ja sen mahdollinen hankkiminen tai vuokraaminen kunnan omistukseen. Investointiohjelmaan kiinteistöä ei ole vielä lisätty.

Toivakan kunnalla on parhaillaan meneillään talouden tasapainotusohjelma, jolla pyritään taseessa olevan kumulatiivisen alijäämän kattamiseen vuoden 2024 loppuun mennessä.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Päiväkoti Touhuvakan nykyisissä tiloissa on puutteita esimerkiksi henkilökunnan työtilojen suhteen. Tällä hetkellä kunnalla on myös haaste nuorisotilaan käytettävän vanhan viraston tilan suhteen. Perusopetuksen aamu- ja iltapäiväkerholla ei myöskään ole tällä hetkellä tiloja, vaan ne toimivat vaihtuvissa tiloissa koulun C-rakennuksessa. Näiden pohjalta kunta on ryhtynyt arvioimaan tilojen riittävyyttä sekä toimintojen tarkoituksenmukaista sijoittamista. Päiväkoti Touhuvakan välittömässä läheisyydessä sijaitseva entinen yksityinen päiväkoti Kompassi on ollut useamman vuoden tyhjillään. Kunta on neuvottelut kiinteistön omistajan kanssa sekä myynti- että vuokraushinnasta kiinteistölle, sekä tehnyt niiden pohjalta kustannusarviot

Kiinteistön osto vaikuttaisi vuoden 2022 tulokseen siten, että talousarvio olisi ylijäämäinen noin 70 000 €. Kiinteistön vuokraus taas vaikuttaisi vuoden 2022 tulokseen siten, että talousarvio olisi ylijäämäinen noin 58 000 €. Ilman edellisiä talousarvion mukainen tilikauden tulos vuodelle 2022 on 117 842 € ja ylijäämä 139 286 euroa.

Kunnanhallitus päätti äänestyksen jälkeen esittää valtuustolle, että Toivakan kunta ostaa Kompassi-kiinteistön 350 000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti ja varautuu investointiin ja käyttökustannuksiin vuoden 2022 talousarviossa. Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan ja talous- ja hallintosihteerin tekemään kauppakirjaan mahdolliset tekniset muutokset.

Kokouksessa Paula Keteli esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Pentti Kovanen kannatti esitystä. Äänestyksessä pohjaesitys voitti äänin 5-2.

Päätös vaikuttaa myös loppusuoralla olevan talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 hyväksymiseen, joka siirtyi hallituksen 7.12.2021 pidettävään kokouksen.

 

Pitkän kaavan kautta

Toivakan rantaosayleiskaavan muutos ja laajennus on tullut vireille vuonna 2014 ja se on jaettu aluksi itäiseen ja läntiseen osa-alueeseen. Myöhemmin itäinen alue on jaettu kahdeksi osa-alueeksi. Itäinen osa-alue 1 on hyväksytty ja saatettu voimaan pääosin 24.5.2018 ja valitusten alaisten kiinteistöjen osalta 20.6.2019. Itäinen osa-alue 2 on hyväksytty 26.9.2019 ja saanut pääosin lainvoiman 26.9.2019 ja valitustenalaisten kiinteistöjen osalta 22.4.2021. Myös läntinen alue on jaettu kahdeksi osa-alueeksi. Läntisen alueen rantaosayleiskaavan muutos, osa-alue 1 ja Nisulan kylän osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.8.2021 § 71, mutta on valituksen johdosta ilman lainvoimaa.

Kunnanhallitus hyväksyi Toivakan läntisen rantaosayleiskaavan muutoksen (osa-alue 2) luonnoksen lausuntojen pyytämistä ja nähtäville asettamista varten 30 päivän ajaksi. Ennen nähtäville asettamista kaavaluonnokseen voidaan tehdä vähäisiä muutoksia tai korjauksia esilletulleista puutteista, virheistä tai piirtoteknisistä syistä johtuen.

 

Tekninen johtaja vaihtuu

Toivakan kunnan tekninen johtaja Jukka Paalanen on irtisanoutunut 7.1.2022 alkaen toisiin tehtäviin siirtymisen vuoksi.

Tekninen johtaja vastaa kunnan teknisen toimialan johtamisesta ja toimii lautakunnan esittelijänä sekä kuuluu kunnan johtoryhmään. Teknisen johtajan virka on syytä laittaa hakuun heti. Teknisen johtajan virkajärjestelyt rekrytointiprosessin ajaksi hoidetaan sisäisin järjestelyin. Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Viran hakuilmoitus julkaistaan Kuntarekryssä sekä kunnan kotisivuilla. Viran hakuaika on 30.11.2021-11.1.2022.

Helmikuun loppuun saakka teknisen johtajan sijaisuus hoidetaan sisäisin järjestelyin jaettuna kunnanjohtajan, rakennustarkastaja-ympäristösihteerin, sekä teknisen toimen toimistosihteerin kesken heidän omien toimiensa ohella. Lisätehtäviin liittyvistä korvauksista kyseiselle ajalle päätetään KVTES:n mukaisesti.

Haastattelutyöryhmään nimettiin teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kari Parviainen, kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen, valtuuston varapuheenjohtaja Juha Juusela ja kunnanhallituksen jäsen Pentti Kovanen.

 

Rakennusperinnöstä ollaan huolissaan

Toivakan kunnanvaltuutetut ovat tehneet valtuustoaloitteen Toivakan puukoulun peruskorjauksesta järjestöjen ja muiden toimintojen käytön mahdollistamiseksi, sekä toivonut selvitystä Silanderin torpan tilanteesta ja kunnan vastuista.

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kuntotutkimuksen perusteella puukoulun rakennukselle ei ole taloudellisesti järkevää teetättää korjaussuunnitelmaa v. 2021, koska todennäköinen peruskorjaustaso ylittää 100 %, eli ei ole taloudellisesti mahdollista tässä taloustilanteessa peruskorjaamaan kiinteistöä vaan se jätetään varastokäyttöön. Rakennuksessa on kuitenkin syytä pitää peruslämpö päällä.

Silanterin torpan kunnostuskustannukset ovat vauriokartoituksen perusteella tasosta riippuen 60 000 – 100 000 euroa. Mikäli kunnostushankkeelle saadaan ulkopuolinen vetäjä, esim. järjestöt tms., ja se pystytään rahoittamaan suurimmaksi osaksi ulkopuolisella rahoituksella ja kohde kannattaa korjata vauriokartoituksessa esitetyllä tavalla.

 

Koirapuisto Toivakkaan?

Varja Oksanen ja Mika Mäkelä jättivät valtuuston 8.11.2021 kokouksessa valtuustoaloitteen koirapuiston saamiseksi Toivakkaan. Aloitteen on allekirjoittanut yhteensä 13 valtuutettua.

Kunnanhallitus päätti lähettää aloitteen valmisteltavaksi tekniseen lautakuntaan

 

Ei vielä muutoksia ympäristöterveyteen

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät säilyvät hyvinvointialueiden toiminnan alkamisen jälkeen kuntien järjestämisvastuulla, eikä kuntien yhteistoiminnan organisointivaihtoehdoissa tapahdu muutoksia. Kuitenkin niiden valvontayksiköiden, jotka sijaitsevat sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhteydessä, on organisoitava tehtävät uudelleen 1.1.2023 mennessä. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueista on yhä voimassa ja valvontayksiköiden on täytettävä organisointitavasta riippumatta myös tämän lain vaatimukset. Monialaisen maakunnan parlamentaarisessa selvityksessä 12.1.2021 on yksimielisesti esitetty ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2026. Asiasta ei ole poliittista päätöstä.

Toivakan kunta ei näe järkevänä ympäristöterveydenhuollon siirtämistä hyvinvointialueelle 31.12.2022 ja antoi pyydettäessä väliaikaiselle valmistelutoimielimelle seuraavan kannanoton: Ympäristöterveydenhuollon siirtäminen hyvinvointialueelle 31.12.2022 ei ole tarkoituksenmukaista. Siirtäminen tarkoittaisi päätöksen ja valmistelutyön osalta kiireistä aikataulua. Keski-Suomen osalta hyvinvointialueiden aloittaminen ei myöskään aiheuta uudelleenorganisoitumisen tarvetta yhdessäkään ympäristöterveydenhuollon yksikössä, joten tämän välttämiseksikään siirtäminen ei ole tarpeellista. Mikäli poliittinen päätös ympäristöterveydenhuollon siirtämisestä hyvinvointialueille vuonna 2026 tulee, valmistelutyöt ehditään hoitaa hyvissä ajoin ja perusteellisesti.

 

Ehkäisevä päihdetyön toimielimeksi kunnanhallitus

Ehkäisevän päihdetyön järjestäminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä edellyttää, että kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimeää ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen.

Kunnanhallitus päätti, että lain mukaan nimettäväksi toimielimeksi, jonka tehtäviin kuuluu ehkäisevän päihdetyö, nimetään kunnanhallitus ja operatiivisesti asiasta vastaa johtoryhmä. Perusturvalautakunnan toiminta päättyy vuoden 2022 lopulla, joten tarkoituksenmukaista on varmistaa toiminnan jatkuvuus myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen. Käytännön työtä koordinoi aluksi myös työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija, jonka tehtävä sijoittuu kunnan hallintopalveluihin.

Palkinto jaksamisesta

Kunnanhallitus päätti palkita jokaisen vakituisen sekä 31.12.2021 mennessä vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti määräaikaisessa työ- tai virkasuhteessa kuntaan olleen henkilöstön jäsenen arvokkaasta työpanoksesta vuonna 2021 koronapandemian aikana. Palkkio annetaan Smartumin liikunta- ja kulttuurisaldona tai -seteleinä 80 euron arvosta per työntekijä. Smartum-setelit ja -saldo jaetaan vuoden 2022 puolella.

Kunnanhallituksen pöytäkirja kokonaisuudessaan.

 

Takaisin ajankohtaisiin