Toivakan vesihuoltolaitos

Toivakan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Haja-asutusalue

  • tällä hetkellä toimii Kankaisten vesiosuuskunta alueellaan
    • vesiosuuskunta vastaa toiminnasta, kunta toimittaa veden ja ottaa vastaan jätevedet

Jari Lämsä

Kuntaympäristöjohtaja

040 630 4035

Pekka Koivunen, Olli Manninen

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitajat

040 660 4004 (Pekka), 040 6555 411 (Olli)

Liittymiset ja rakentamiset  kunnan toiminta-alueilla sovitaan kuntaympäristöjohtajan kanssa.


Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Vesihuoltolain 6 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta. Vesihuoltolaitoksella on vastuu vesihuollon järjestämisestä niillä alueilla, jotka on hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-alueiksi.

Vesihuollon toiminta-alueeksi hyväksyminen

Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden hyväksyminen kuuluu kunnan viranomaistehtäviin. Alueella toimiva vesihuoltolaitos (esimerkiksi vesiosuuskunta) tekee kunnalle esityksen laitoksen toiminta-alueesta. Kunta hankkii asiasta lausunnot valvontaviranomaisilta ja varaa alueen kiinteistöjen omistajille sekä haltijoille tilaisuuden tulla kuulluiksi.

Toivakan kunnan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymisestä.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, kun alue on vahvistettu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeksi.

Linkki vesihuoltolakiin: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119

Käsittelyssä olevat toiminta-alueet

Ei käsittelyssä olevia.