Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 75 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä tasa-arvo-ja yhdenvertaisuussuunnitelman 2023
hyväksyminen

 

Kh 27.03.2023 § 75  

98/01.03.00/2023  

 

 

Valmistelija kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, p. 050 307 6114 ja henkilöstö- ja koulusihteeri Piia Saarela, p. 050 5516 470

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadintaa ohjaavat laki työnantajan ja

henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella

(449/2007), laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

kehittämisestä (1136/2013) sekä laki koulutuksen korvaamisesta

(1140/2013).

 

Kunnallisen YTL 4 a §:n mukaan kunnassa ja hyvinvointialueella on

laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja

koulutussuunnitelma, jonka sisällön työnantaja lopuksi vahvistaa. Lailla

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä edistetään

työntekijöiden ammatillisen osaamisen kasvua. Tässä yhteydessä

ammatillisen osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan työntekijöille tarjottavaa

suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen

osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.

(1 §) Lailla koulutuksen korvaamisesta puolestaan tuetaan työnantajan

taloudellisia mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen heidän ammatillista

osaamistaan kehittävää koulutusta.

 

Kunnallisen yhteistoimintalain 4 a §:n mukaan henkilöstö- ja

koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen

ainakin:

1) toteutuneiden määräaikaisten työ- ja virkasuhteiden määrä sekä arvio

näiden kehittymisestä;

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan

alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan

alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen

osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä

tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma henkilöstöryhmittäin tai

muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä

5) 1-4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja

seurantamenettelyt.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tulee lisäksi sisällyttää periaatteet,

joiden mukaan työnantaja hankkii henkilöstölleen työsopimuslain 7 luvun

13 §:n ja kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 37 b §:n

mukaista työllistymistä edistävää valmennusta ja koulutusta.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee lisäksi kiinnittää huomiota:

1) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin; sekä

2) joustaviin työaikajärjestelyihin.

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan on lisäksi kirjattu jokaisen

henkilöstöryhmän koulutustarpeet ja -suunnitelmat vuonna 2023.

 

 

 

Tasa-arvolain 6 a §:n (1329/2014) mukaan työnantajan, jonka

palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on laadittava vähintään joka toinen vuosi erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskeva tasa-arvosuunnitelma, jonka mukaisesti toteutetaan tasa-arvoa edistävät toimet.

 

Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa eli kyse on

vain sukupuoleen perustuvasta käsitteestä. Työelämässä tasa-arvoa tulee

edistää palkkauksessa, työolosuhteissa, työsuhteen ehdoissa ja

urakehityksessä. Toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi työelämässä

säädetään tasa-arvolaissa (609/1986).

 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 7 §:n mukaan työnantajan on arvioitava

yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon

ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan

henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

 

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

 

Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja

koulutussuunnitelmaan. Yhdenvertaisuussuunnitelman voi yhdistää osaksi

tasa-arvosuunnitelmaa.

 

Toivakan kunnan johtoryhmä on käsitellyt henkilöstö- ja

koulutussuunnitelmaa 13.3.2023 ja yhteistoimintaelin on käsitellyt sitä

21.3.2023.

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuodelle 2023.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.