Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 84


 

Kiinteistö Oy Toivakanhakan esitys taloudellisista tukitoimista vuodelle 2024

 

Kh 27.11.2023 § 260 

 

 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 5169 332, talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

 

Kiinteistö Oy Toivakanhaka on lähettänyt 17.11.2023 kunnalle esityksen taloudellisista tukitoimista vuodelle 2024, joilla parannetaan kiinteistö Oy:n taloudellisia mahdollisuuksia toimia.

 

Kiinteistö Oy Toivakanhaka esittää omistajlleen, että omistaja myöntäisi vapautuksen vuoden 2024 lainanlyhennyksistä ja korkojen maksusta sekä myöntäisi kiinteistöosakeyhtiölle de minimis -avustuksen.

 

Syy esitykselle on Kiinteistö Oy:n heikko taloudellinen tilanne. Ilman taloudellisia tukitoimia Kiinteistö Oy Toivakanhakan on mahdotonta pärjätä vuonna 2024.

 

De minimis -tuki

 

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

 

EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään "vähämerkityksinen tuki eli de minimis".

 

Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.

 

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tuki voi olla enintään 100 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Mukaan otetaan aina kunakin vuonna myönnetty tuki eli ajankohta, kun yritykselle on annettu laillinen oikeus tukeen. Sillä ei ole merkitystä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu.

 

Yhtiön saama de minimis -tuki

 

Yhtiö on toimittanut kirjallisen lausunnon saamastaan de minimis - avustuksesta.

 

Toivakan kunta on myöntänyt de minimis -avustuksia yhteensä 180 000 euroa. Vuonnan 2021 kunta myönsi avustuksena 70 000 euroa ja 110 000 euroa vuonna 2023.

 

Yhtiölle on myönnetty lainojen lyhennysvapaata vuosina 2021, 2022 ja 2023. Vuosina 2021-2023 korkokuluja on kerääntynyt yhteensä 23.772,90 euroa.

 

TEM:n oppaassa de minimis-tuesta todetaan näin:

 

Jos de minimis -tukea myönnetään julkisomisteiselle yritykselle, tuen kasautumista tarkasteltaessa ei tarvitse ottaa huomioon muiden kyseisen julkisyhteisön omistamien yritysten de minimis -tukia, jos yritysten välillä ei ole muuta sidosta kuin julkinen määräysvalta. Jos esimerkiksi kuntaomisteiselle yhtiölle myönnetään de minimis -tukea, huomioon ei oteta muiden kyseisen kunnan omistamien yhtiöiden saamia de minimis -tukia, elleivät yritykset muodosta "yhtä yritystä" muun sidossuhteen perusteella (esimerkiksi kuntaomisteisen yrityksen ja sen tytäryrityksen de minimis -tuet lasketaan yhteen).

 

Omistajaohjaus

 

Toivakan kunnan konserniohjeen luvun 5 mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konsernijohto neuvottelee tytäryhteisöjen kanssa asetettavista tavoitteista ennen niiden lopullista hyväksymistä. Yhteistyön tuloksena asetetuilla tavoitteilla pyritään varmistamaan, että tytäryhteisöjen toiminta on kuntakonsernin kokonaisedun mukaista. Tytäryhteisöjen taloussuunnitelmien tulee perustua valtuuston niille asettamiin tavoitteisiin. Tytäryhteisön hallitus vastaa asianmukaisen taloudenhoidon järjestämistä.

 

Konsernijohto pyrkii tukemaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kunnan talousarviossa ja suunnitelmassa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Tätä varten tytäryhteisöjen hallitusten tulee toimittaa kuntaan sen edellyttämät tiedot tytäryhteisöjen tulos-, rahoitus- ja investointisuunnitelmista sekä yhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tämän lisäksi tulee toimittaa tietoja mm. tulevista konserni-ja yhtiöjärjestelyistä, merkittävistä muutoksista liiketoiminnassa ja toimialassa sekä merkittävistä sitoumuksista konsernijohdon tarkemmin määrittelemällä tavalla.

 

Toivakan kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan omistajaohjauksesta. Kuntalain 46 §:n mukaan omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön. Omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omistajastrategia

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.4.2023 Toivakan kunnan omistajapoliittiset linjaukset ja omistajastrategiat.

 

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, kuvakaappaus, Fontti, dokumentti

Kuvaus luotu automaattisesti

 

 

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. Kiinteistö Oy Toivakanhakalle myönnetään 76.000,00 euron de minimis -avustus vuonna 2024, jotta yhtiön taloudellinen toimintakyky turvataan vuoden 2024 osalta. Tuen maksamisen ehtona on, että yhtiö laatii esityksen tarvittavista toimista omistajalleen siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimikelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle. Yhtiö toimittaa omistajalleen kustannuslaskelmat sisältävän ja aikataulutetun kokonaisesityksen tarvittavista toimista helmikuun loppuun 2024 mennessä.
2. Kiinteistö Oy Toivakanhakalle myönnetään lyhennysvapaata vuoden 2024 lainanlyhennyksistä.

 

 

Käydyn keskustelun jälkeen vt. kunnanjohtaja teki muutosehdotuksen

 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

1. Kiinteistö Oy Toivakanhakalle myönnetään 76.000,00 euron de minimis -avustus vuonna 2024, jotta yhtiön taloudellinen toimintakyky turvataan vuoden 2024 osalta. Avustuksen maksamisen ehtona on, että yhtiö laatii esityksen tarvittavista toimista omistajalleen siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimikelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle. Yhtiö toimittaa omistajalleen kustannuslaskelmat sisältävän ja aikataulutetun kokonaisesityksen tarvittavista toimista helmikuun loppuun 2024 mennessä. Avustus maksetaan, kun kunnanhallitus on hyväksynyt kokonaisesityksen.
2. Kiinteistö Oy Toivakanhakalle myönnetään lyhennysvapaata vuoden 2024 lainanlyhennyksistä.

 

 

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kv 11.12.2023 § 69 

 

 

 

 

 

 

  

 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto päättää

1. myöntää Kiinteistö Oy Toivakanhakalle 76.000,00 euron de minimis -avustus vuonna 2024, jotta yhtiön taloudellinen toimintakyky turvataan vuoden 2024 osalta. Avustuksen maksamisen ehtona on, että yhtiö laatii esityksen tarvittavista toimista omistajalleen siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimikelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle. Yhtiö toimittaa omistajalleen kustannuslaskelmat sisältävän ja aikataulutetun kokonaisesityksen tarvittavista toimista helmikuun loppuun 2024 mennessä. Avustus maksetaan, kun kunnanhallitus on hyväksynyt kokonaisesityksen.
2. myöntää Kiinteistö Oy Toivakanhakalle lyhennysvapaata vuoden 2024 lainanlyhennyksistä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kh 27.05.2024 § 84  

34/02.07.00/2023  

 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 5169 332, talous- ja hallintosuunnittelija Henna Breilin, 040 5908 235

 

 

Kiinteistö Oy Toivakanhaka on lähettänyt 17.11.2023 kunnalle esityksen taloudellisista tukitoimista vuodelle 2024, joilla parannetaan kiinteistö Oy:n taloudellisia mahdollisuuksia toimia.

 

Kiinteistö Oy Toivakanhaka esittää omistajlleen, että omistaja myöntäisi vapautuksen vuoden 2024 lainanlyhennyksistä ja korkojen maksusta sekä myöntäisi kiinteistöosakeyhtiölle de minimis -avustuksen.

 

Syy esitykselle on Kiinteistö Oy:n heikko taloudellinen tilanne. Ilman taloudellisia tukitoimia Kiinteistö Oy Toivakanhakan on mahdotonta pärjätä vuonna 2024.

 

Toivakan kunnanhallituksen 27.11.2023 hyväksymän päätöksen mukaisesti Kiinteistö Oy Toivakahakan 76.000,00 euron de minimis -avustuksen ehtona vuonna 2024 on, että yhtiö laatii esityksen tarvittavista toimista omistajalleen siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimikelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.

 

Päätöksen mukaan yhtiö toimittaa omistajalleen kustannuslaskelmat sisältävän ja aikataulutetun kokonaisesityksen tarvittavista toimista helmikuun loppuun 2024 mennessä. Avustus maksetaan, kun kunnanhallitus on hyväksynyt kokonaisesityksen. Valtuusto käsitteli ja hyväksyi esityksen 11.12.2023

 

KOY Toivakanhaka ja Toivakan kunnanhallitus käsittelivät yhteisessä tapaamisessa 18.3.2024 KOY Toivakanhakan hallituksen näkemystä yhtiön tervehdyttämiseksi. Yhtiön hallituksen toimittama esitys ja sen johtopäätökset toimivat kunnanhallituksen ja valtuuston päätösesityksen pohjana. Yhtiön toimittama esitys täyttää de minimis -avustukselle asetetut (27.11.2023) ehdot. Valtuusto on käsitellyt KOY Toivakanhakan hallituksen näkemystä yhtiön tervehdyttämiseksi ja yhtiön hallituksen toimittamaa esitystä valtuuston iltakoulussa 13.5.2024

 


 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää laittaa maksuun KOY Toivakanhakan hakeman 76.000,00 euron de minimis -avustuksen, jonka maksuunpanon ehdot KOY on täyttänyt toimittamalla esityksen tarvittavista toimista siitä, miten yhtiö saatetaan liiketoimintakelpoiseksi ja taloudellisesti vakaalle pohjalle.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.