Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 85


Liite 2 Visit Jyväskylä Region

 

Visit Jyväskylä Region -kuntayhteistyösopimus vuosille 2025-2027

 

Kh 27.05.2024 § 85  

101/14.02/2024  

 

 

Valmistelija Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 5169 332

 

Visit Jyväskylä Region on Keski-Suomen matkailun alueorganisaatio (DMO/Destination Management Orgaization). Suomessa jokaisella isolla toimivalla matkailualueella toimii alueorganisaation tehtävät ottanut DMO, joka vastaa tyypillisimmin oman alueensa matkailun edistämisestä, kehittämisestä, markkinoinnista, myynninedistämisestä ja edunvalvonnasta. Alueelliset DMO:t toimivat myös muun maussa Visit Finlandin verkoston yhteysorganisaatioina alueille ja operatiivisina yhteistyökumppaneina.

 

Visit Finland on jakanut Suomen neljään suuralueeseen matkailullisen Suomi-brändin kehittämiseksi. Jako neljään suuralueeseen - Helsingin seutuun, Lappiin, Järvi-Suomeen sekä rannikon ja saariston alueeseen - luo perustan vahvalle matkailupalveluiden ja tuotteiden tarjonnalle sekä vetovoimaisten alabrändien rakentumiselle.

 

Visit Jyväskylä Region on toiminut Keski-Suomen matkailustrategiaan (2021-2025) pohjautuen maakunnan matkailuln alueorganisaationa (DMO) vuodesta 2022 alkaen ja nykyinen sopimuskausi on päättymässä vuoden 2024 lopussa.

 

Tällä hetkellä sopimuksellisessa matkailuyhteistyössä on kaikkiaan 18 kuntaa Keski-Suomen 22:sta kunnasta. Edellä mainittua ajanjaksoa on edeltänyt myös pitkä 5-7 kunnan seudullisen matkailun yhteistyökausi. Nykyisten yhteistyösopimusten arvo on vuositasolla noin 250 000 euroa. Lisäksi yhteistyökuntien alueen yritykset osallistuvat maksullisiin yhteismarkkinointitoimiin vuosittain noin 60 000 eurolla.

 

Maakunnallisen yhteistyön tausta-ajatuksena on ollut se, että matkailu ei tunne kuntarajoja ja alueet, jotka tekevät yhteistyötä, menestyvät paremmin. Kuntayhteistyön resursoinnin kautta saadaan alueen matkailun edistämiseen volyymia ja vaikuttavuutta sekä lisätään matkailualueen kiinnostavuutta sisällöllisesti. Sopimusten määräaikaisuus lisää toiminnan suunnitelmallisuutta ja ennustettavuutta.

 

Keski-Suomen DMO-toiminnassa on kyse kuntien välisestä yhteistyöstä, jossa maakunnan keskuskaupunki ottaa vetovastuun matkailuasioiden eteenpäinviemisestä valtakunnallisesti tunnetulla mallilla ja alueen virallisena alueorganisaationa.

 

1.1.2025-31.12.2027 (määräaikainen sopimus) yhteistyösopimuksella Toivakan kunta on mukana Keski-Suomen matkailun yhteisessä DMO-toiminnassa, josta vastaa Jyväskylän kaupungin alainen, Elinkeino- ja työllisyys -toimialaan kuuluva toimiva Visit Jyväskylä Region -palveluyksikkö. Visit Jyväskylä Regionin DMO-toiminta

perustuu sopimuskaudella kulloinkin voimassa olevaan Keski-Suomen

matkailustrategiaan, sen sisältöihin, painopisteisiin, tavoitteisiin ja mittareihin.

 

Sopimuksen myötä Toivakka on osa Visit Jyväskylä Regionin markkinoimaa Keski-Suomen matkailualuetta. Toivakan matkailutarjonta ja -alue huomioidaan Visit Jyväskylä Regionin markkinoinnissa ja sisällöissä, neuvontatyössä, sidosryhmäviestinnässä sekä DMO:n yhteisissä kehittämistoimissa ja -ohjelmissa, mukaan lukien Visit Jyväskylä Regionin hallinnoimat, Keski-Suomen matkailustrategian mukaiset, yhteisesti omarahoitetut hankkeet.

 

Näkyvyydet tuotetaan toiminnan ja kanavien mukaisten sisältölinjausten mukaisesti, jotka käydään läpi vuosittain matkailun ohjausryhmässä. Kunnan alueen yritysten oma aktiivisuus ja sisällön laadukkuus vaikuttavat myös näkyvyyden laajuuteen.

 

Yhteistyösopimuksella Toivakan matkailuyritykset ja -toimijat voivat myös

osallistua Visit Jyväskylä Regionin järjestämiin valmennusohjelmiin

veloituksetta, hyödyntää ympärivuoden veloituksettomia näkyvyysmahdollisuuksia sekä osallistua isompiin yhteismarkkinoinnin

toimenpiteisiin yhteisesti sovitulla rahoitusperiaatteella: Visit Jyväskylä Region 50-60 % ja osallistuvat yritykset yhteensä 40-50 %.

 

Lisäksi Toivakan kunta voi valita vuosittain kaksi nostettavaa kohdetta Visit

Jyväskylä Regionin verkkosivuille kuvalliseen tuotekorttinäkyvyyteen.

Visit Jyväskylä Region toimii solmittavan yhteistyöalueen sidosryhmäviestinnän vastuullisena rekisterinpitäjänä.

 

Yhteistyösopimuksen myötä Visit Jyväskylä Region nimeää Toivakan oman kuntakummin, jonka kunta jakaa yhdessä max. neljän muun yhteistyökunnan kanssa. Kuntakummin tehtävänä on:

 

. Toimia nimetyn kunnan yhteyshenkilönä

. Perehtyä erityisesti Toivakan alueen matkailusisältöön

. Pitää säännöllisesti yhteyttä kunnan alueen yrityksiin ja muihin

matkailutoimijoihin sekä aktivoi heitä mukaan yhteisiin matkailutoimiin

. Konsultoida ja sparrata alueen yrityksiä Keski-Suomen matkailustrategian

mukaisissa teemoissa ja toimissa

. Välittää ja kerätä tietoa alueen matkailutarjonnasta

. Raportoida kunnan toimijoiden aktiivisuudesta vuosittain (kooste)

Sopimuksen mukaisesti myös Visit Jyväskylä Regionin muu henkilökunta vastaa omien asiantuntija- ja vastuualueidensa mukaan yhteisen matkailualueen toimenpiteistä ja kehittämisestä.

 

Sopimus on voimassa määräaikaisesti kolmen (3) vuoden ajan: 1.1.2025 -

31.12.2027.

 

Sopimushinta muodostuu matkailun operatiivisiin markkinointi- ja kehittämistoimiin suunnattavasta perusmaksusta sekä henkilöstöosuuksista. Perusmaksu määräytyy kunnan asukasluvun ja kunnan matkailullisen vetovoiman, eli sopimuksen hyödynnettävyyden mukaan. Sopimuksen tekohetkellä Toivakan asukasluku on 2370 ja vetovoimakerroin 0,8. Henkilöstökulun osuus on 8750 €/vuodessa (KVTES), joka on 1/5 yhden työntekijän vuosikustannuksista. Hallintokulun osuus on 1050 €/vuodessa (sis.tilat, työvälineet, henkilöstöhallinnon ja työterveyden). Kuntakummin vuosittaisten matkakulujen osuus Toivakan osalta on 319 €.

 

Toivakan matkailuyhteistyön sopimuksen hinnaksi edellä mainituin perustein on sovittu vuoden 2025 osalta 12 015 € (ALV 0 %).

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää hyväksyä Toivakan kunnan matkailuyhteistyösopimuksen Visit Jyväskylä Region kanssa ajalle 1.1.2025-31.12.2027.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.