Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 19.03.2024/Pykälä 19 

Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen

 

Ympltk 20.04.2022 § 26 

 

 

 

Valmistelija rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee. Hallitus on sopinut asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta toteutetaan. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä, ja laki tulisi voimaan 1.1.2024. Esitys käsittää esityksen uudeksi rakentamislaiksi RakL sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, jolla nykyiset rakentamisen pykälät kumottaisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta. Lakiehdotus julkaistaan perjantaina 8.4.2022.

 

Rakentamislain (RakL) muutos lupajärjestelmään.

Rakentamislaissa rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuisivat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Rakentamislupamenettelyssä harkittaisiin samalla kertaa toteutuvatko sekä rakennuksen sijoittamisen että toteuttamisen edellytykset. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voisi halutessaan pyytää kuntaa arvioimaan sijoittamisen edellytykset erillisellä päätöksellä, sijoittamisluvalla.

 

Rakentamislaissa lupakynnystä nostettaisiin. Lupaa edellyttäisi:

1) asuinrakennus;

2) kooltaan vähintään 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva rakennus;

3) kooltaan vähintään 50 neliömetriä oleva katos;

4) yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa vähintään viisi luonnollista henkilöä;

5) vähintään 30 metriä korkea masto tai piippu;

6) vähintään 2 neliömetriä oleva valaistu mainoslaite;

7) energiakaivo;

8) erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia sitä ympäröivien alueiden käytölle.

. Muiden kuin edellä mainittujen rakennushankkeiden osalta kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, ettei lupaa tarvita, jos hanke on vähäinen.

 

Rakentamislupaa tarvittaisiin muissa tapauksissa, kun rakentamisella on vähäistä merkittävämpää vaikutusta alueiden käytölle, kaupunkikuvalle, maisemaan, kulttuuriympäristöön tai ympäristönäkökohtiin, rakentaminen edellyttää viranomaisvalvontaa olennaisten teknisten vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi taikka rakennusvalvonnan on tarpeen valvoa rakennuskohteen rakentamista yleisen edun kannalta.

 

Kunta voisi määrätä rakennusjärjestyksellään, ettei näille edellä mainituille rakennushankkeille tarvita lupaa, jos ne ovat vähäisiä.

 

Kaiken rakentamisen olisi myös jatkossa noudatettava kaavassa osoitettua rakennusoikeutta, rakentamismääräyksiä sekä rantarakentamisen säännöksiä.

 

Jatkossa kaavan ja rakennusjärjestyksen mukaisen alle 30 neliömetrin saunan voisi rakentaa ilman rakentamislupaa. Ranta-alueella pihapiirin ulkopuolelle sijoittuva alle 30m2 saunarakennus edellyttäisi edelleen ranta-alueen poikkeamislupaa. Kooltaan alle 30m2 rakennuksien tietojen toimittaminen verottajalle jäisi kiinteistön haltijoiden tehtäviksi.

 

Sijoittamisen edellytykset suunnittelutarvealueella ei edellyttäisi erikseen suunnittelutarveratkaisua, vaan sijoittamisen edellytykset ratkaistaan osana rakentamislupaa. Hanke ei saisi olennaisesti vaikeuttaa kunnan kaavoituskatsauksen mukaista yleis- tai asemakaavan laatimista.

 

Haja-asutusalueella sijoittamisen edellytyksenä olisi rakennuspaikan vähimmäiskoko 1 000 m2. Kunta voisi rakennusjärjestyksellään määrätä suuremmasta rakennuspaikan koosta. Rakentamisen tulisi olla sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saisi vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

 

Edellä olevat tiedot perustuvat ministeriön tiedotteeseen https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/maankaytto-ja-rakennuslain-uudistuksen-jatkosta-linjaus-uusi-rakentamislaki-seka-alueidenkayton-digitaalisuus-eduskuntaan-syksylla ja RTY-päivillä kuultuun ministeriön esitykseen.

 

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki (1999/132) 14 §:

 

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

 

Toivakan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on tullut voimaan 7.6.2018 alkaen.

 

Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä on käsitteitä, joiden merkitystä tulee täsmentää ja selkeyttää sekä lainsäädännön muutosten tuomia velvoitteita rakennusvalvonnalle, joita on hyvä huomioida myös rakennusjärjestyksessä.

 

Rakennusjärjestyksen uudistamisen käynnistäminen nähdään ajankohtaiseksi jo tässä vaiheessa, jotta saadaan kunnan jäsenten näkemyksiä kerättyä laajasti ja kattavasti ennen varsinaista rakennusjärjestysehdotusta. Oheismateriaalina on Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen päivittämisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), mikä asetetaan nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se käynnistää rakennusjärjestyksen uusimisen ja asettaa osallistumis- ja arviontisuunnitelman yleisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

LuYmjaos 19.03.2024 § 19  

14/10.03.01/2022  

 

 

Valmistelija palvelusuunnittelija Minna Siltala, puh. 040 683 4600

 

Kunnanhallitus asetti päätöksellään 25.4.2022 § 102 rakennusjärjestyksen uusimisen ja siihen liittyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville.

 

Nähtävillä olon jälkeen julkaistiin hallituksen esitys eduskunnalle rakentamislaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. Tässä yhteydessä todettiin, että tiedossa oleva lainsäädännön laaja uudistus kannattaa huomioida rakennusjärjestyksen uudistamisessa, joten rakennusjärjestyksen uudistamista päätettiin lykätä.

 

Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2023 kolme rakentamislain sisällön avaavia yleiskirjeitä. Kolmannessa yleiskirjeessä todettiin, että rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen erityisesti lupajärjestelmään liittyvien muutosten vuoksi. Lisäksi todettiin, että Kuntaliitto tulee laatimaan yhdessä kuntien kanssa uutta rakennusjärjestystä. Ohjeistuksen laadinta on käynnistynyt syksyllä 2023 ja yhtenäisen ohjeen on tarkoitus tulla kuntien käyttöön kevätkaudella 2024.

 

Koska rakennusjärjestyksen uudistaminen on ollut seisahduksissa edellä kuvatuista syistä jo kahden vuoden ajan, Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen uudistamistyö käynnistetään uudelleen.

 

Oheismateriaalina on Toivakan kunnan rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), mikä asetetaan nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

Esittelijä Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä

 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle, että se asettaa rakennusjärjestyksen uudistamisen osallistumis- ja arviontisuunnitelman yleisesti nähtäville vähintään 30 vuorokauden ajaksi.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.