Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.02.2024/Pykälä 36


 

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö hallintosääntömuutoksiin koskien työvoimapalvelujen järjestämistä

 

Kh 26.02.2024 § 36  

143/00.01.02/2023  

 

 

Valmistelija työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen, 040 635 8088

 vt. kunnanjohtaja Touko Aalto, 040 516 9332

 

Valmistautuminen työvoimapalvelujen järjestämiseen

Kuntien on ennen vuotta 2025 valmistauduttava työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain (380/2023) voimaantuloon. Toimet kunnissa sisältävät esimerkiksi uuden toimielimen perustamisen, mikä tarkoittaa muutosten tekemistä hallintosääntöön. Kuntien on myös valmisteltava mahdolliset kuntalain 54 §:n mukaiset sopimukset viranomaistehtävien hoitamiseksi. Henkilöstön siirtoon liittyvät toimet tulevat työllistämään kuntia merkittävästi vuoden 2024 aikana. Palveluhankintoja on syytä suunnitella ja kilpailuttaa ennen kuin TE-palveluiden järjestäminen siirtyy kunnille.

Hallintosääntö

Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Päätösvallan osalta kysymys on kunnan hoidettavaksi lain mukaan tai muuten kuuluvista asioita, joissa kunnassa tehdään tai edellytetään tehtäväksi päätöksiä. Hallintosäännössä määritellään myös kunnan toimielin- ja henkilöstöorganisaatio. Työvoimapalveluihin liittyvät tehtävät ja henkilöstö on otettava huomioon hallintosäännössä. Vastuukunnassa toimiva työllisyysalueen kuntien yhteisesti sopima toimielin, kuten lautakunta, vastaa koko työllisyysalueen TE-palveluiden järjestämisestä. Kuntien yhteinen toimielin on tällöin myös lain tarkoittama työvoimaviranomainen. Mahdollisuus päätösvallan edelleen siirtämiseen tulisi käydä ilmi hallintosäännöstä. TE -palveluja koskevilta osin hallintosääntöä joudutaan päivittämään ja täydentämään vuoden 2024 aikana useamman kerran. Näillä hallintosääntömääräyksillä turvataan lähinnä työllisyysalueen toiminnan käynnistyminen.

Toimivalta ennen vuotta 2025

Lakisääteisten TE-palvelujen tuottaminen kunnalle voi alkaa vasta järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen 1.1.2025. Kuntien yhteinen toimielin voidaan perustaa vasta, kun työllisyysalue on valtioneuvoston päätöksellä vahvistettu. Tavoitteena on, että työllisyysalueet perustetaan kuluvan vuoden 2024 helmikuun aikana. Toimielimen perustaminen kuuluu vastuukunnan valtuuston toimialaan. Valtuusto delegoi päätösvaltaansa aina hallintosäännöllä. Toimielin tulee perustamisenkin jälkeen toimivaltaiseksi järjestämislain mukaisiin asioihin vasta vuoden 2025 alusta lähtien. Sille voidaan kuitenkin hallintosääntömuutoksen yhteydessä delegoida toimivaltaa toimia jo aiemmin.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen kuntien yhteistoimintasopimuksen kohdan 17 mukaan

"Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoon 1.1.2025 alkaen liittyvä valmisteluvastuu on vastuukunnan tehtävä. Ajalla 1.5.-31.12.2024 työllisyysalueen lautakunta toimii työllisyysalueen valmistelevana toimielimenä, joka laatii taseyksikön talousarvion sopimuksen kohdan 8. mukaisesti, hyväksyy työllisyysalueen toimintasuunnitelman työllisyyspalveluiden järjestämisestä sekä käsittelee muut keskeiset valmisteluun liittyvät linjaukset. Vastuukunta perustaa valmistelua varten tulosyksikön ajalle 1.1.-31.12.2024, jolle kirjataan valmistelusta aiheutuvat suorat ja välilliset kustannukset. Valmistelusta tehdään erillinen talousarvio, josta päättää vastuukunta. Ministeriön myöntämän valmistelurahoituksen mekanismista riippuen vastuukunta esittää, mitkä kaikki kustannukset voidaan sisällyttää tälle tulosyksikölle. Talousarviosta pyydetään lausunnot sopijakunnilta. Lopullinen päätösvalta talousarviosta on vastuukunnalla. Valmistelun nettokustannukset veloitetaan sopijakunnilta tämän sopimuksen 8 kohdan 2 alakohdan mukaisesti."

Sopimus yhteisestä toimielimestä määrittää vastuukunnan hallintosääntömääräykset. Sen lisäksi, mitä kuntalain 8 pykälässä on säädetty, vastuukunnan hallintosääntöön ehdotetaan lisättäväksi alla oleva kursivoitu teksti:

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta:

Kokoonpano

Kuntien yhteisenä toimielimenä työllisyyspalveluiden järjestämiseksi toimii Jämsän kaupungin konsernipalveluiden toimialaan kuuluva Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueen lautakunta. Lautakunta vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa määriteltävistä työvoimaviranomaisen tehtävistä 1.1.2025 alkaen.

Päätösvaltaa lautakunnassa käyttävät sopijakuntien nimeämät 12 jäsentä. Jämsän kaupungilla on kolme paikkaa. Lautakuntapaikat muutoin määräytyvät työvoiman määrän perusteella niin, että kun työvoima on - 6000 tai yli, kunta nimeää 3 jäsentä - 2000-5999, kunta nimeää 2 jäsentä - alle 2000, kunta nimeää 1 jäsenen. Yhteistoimintasopimuksen laatimishetkellä Mänttä-Vilppula ja Keuruu nimeävät kumpikin kaksi jäsentä.

Muut sopijakunnat Joutsa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja Toivakka nimeävät jokainen yhden jäsenen. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Työvoimamäärää vastaava jäsenmäärä tarkistetaan valtuustokauden alussa toimielimen nimeämisen yhteydessä. Työvoimamääränä huomioidaan Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston 18-64-vuotiaiden työvoiman määrä.

Lautakunnan kokoonpanoa muodostettaessa tulee huomioida tasa-arvolain (tasa-arvolaki 8.8.1986/609) säännösten noudattaminen. Lähtökohtana tulisi olla, että kukin kunta ehdottaa sekä naista että miestä. Lautakunnan toimikausi on valtuustokausi. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Jämsän kaupungin edustaja, jonka valitsee Jämsän kaupunginvaltuusto. Varapuheenjohtajan nimeää vuorollaan kahden vuoden välein muut sopijakunnat kiertävässä järjestyksessä.

Toimivalta ja tehtävät 1.5.2024 - 31.12.2024

 1. toimii työllisyysalueen valmistelevana toimielimenä
 2. laatii taseyksikön talousarvion yhteistoimintasopimuksen kohdan 8 mukaisesti
 3. hyväksyy työllisyysalueen toimintasuunnitelman työllisyyspalveluiden järjestämisestä sekä käsittelee muut keskeiset valmisteluun liittyvät linjaukset
 4. valmistelee työllisyysalueen hankintojen kilpailuttamisen ja päättää palveluhankinnoista sekä siirtyvistä sopimuksista
 5. valmistelee kuntalain 54 § mukaiset toimivallan siirtoon liittyvät sopimukset
 6. valmistelee henkilöstön siirtoon liittyvät sopimukset

 

 

Toimivalta ja tehtävät 1.1.2025 lukien

Työvoimapalveluiden järjestämisestä ja muista työvoimapalveluihin liittyvistä lakisääteisistä tehtävistä säädetään työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023). Lautakunta toimii alueen työvoimaviranomaisena. Lautakunnan tehtävänä on vastata siitä, että lain, L 380/2023, mukaisia työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyviä velvoitteita noudatetaan. Mikäli työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa määritetyt työvoimapalveluiden järjestämiseen liittyvät tehtävät lainsäädännössä muuttuvat, vastaa lautakunta säädetyistä tehtävistä uusien säännösten mukaisesti.

Lautakunta johtaa ja kehittää vastuullaan olevaa toimintaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Lautakunta edustaa työllisyysaluetta ja käyttää puheoikeutta toimivaltaansa kuuluvissa asioissa.

Ratkaisuvalta

 1. Päättää laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) 13 § 2 momentissa tarkoitetusta viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä ja sen siirtämisestä noudattaen kuntalain 54 §:ssä säädettyä.
 2. hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman yhteisen työllisyysalueen työllisyyspalveluiden järjestämisestä.
 3. valmistelee ja hyväksyy yhteisen työllisyysalueen talousarvion ja tilinpäätöksen esitettäväksi vastuukunnan talousarvion laadinta- ja hyväksymisprosessien mukaisesti.
 4. valmistelee mahdolliset muutokset yhteistoimintasopimukseen.
 5. seuraa, arvioi, ohjaa ja kehittää toimintaa ja sen vaikuttavuutta toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti yhteistyössä ohjausryhmän kanssa. Toiminnan ja sen vaikuttavuuden seurantaa tehdään valtakunnallisesti, maakunnallisesti, alueellisesti sekä kunnittain.
 6. hyväksyy muut merkittävät hankintasopimukset ja yhteistoimintasopimukset ja kehittää yhteistyötä palveluiden järjestämisessä, tuottamisessa ja organisoinnissa muiden kuntien, viranomaisten, koulutuksenjärjestäjien sekä yhteisöjen kanssa.
 7. vahvistaa lakisääteistä toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset.
 8. valvoo, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti.
 9. antaa toimivaltaansa kuuluvista asioista lausuntoja.
 10. seuraa vuosittain sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan toteutumisen.
 11. päättää sille säädetyn toimivallan edelleen siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.
 12. ratkaisee muut hallintosäännössä lautakunnille määrätyt asiat.

 

Lautakunnan esittelijänä toimii työllisyysalueen johtaja.

 

 

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan Jämsän kaupungille, että Toivakan kunnanhallitus hyväksyy esittelytekstissä olevat Jämsän kaupungin hallintosääntömuutokset koskien työvoimapalvelujen järjestämistä. Lausunto on ehdollinen siihen saakka, kunnes valtioneuvosto on tehnyt työllisyysalueita koskevan päätöksen.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.