Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 46


850-2023-44 Poikkeamishakemus, karttaotteet

 

Poikkeamispäätös 850-2023-44

 

LuYmjaos 11.10.2023     

222/10.03.00/2023  

 

 

Valmistelija 

rakennus- ja ympäristötarkastaja Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja palvelusuunnittelija Minna Siltala p. 040 683 4600

 

Rakennuspaikka ja rakennustoimenpide

Kiinteistö -------------------- (RA, 2500 m2) sijaitsee Toivakan kunnassa, Kankaisten kylässä, Leppänen -järven rannalla.

 

------------- hakee poikkeamislupaa RA -rakennuspaikan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vakituiseksi asuinrakennukseksi kiinteistöllä ------------.

Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 200,0 m2.

 

Rakennuspaikan nykyinen rakennuskanta

Kunnan rakennusrekisterin mukaan rakennuspaikalla sijaitsevat vuonna 1997 valmistunut vapaa-ajan asunto (42 m2), v. 1993 valmistuneet saunarakennus (20 m2) sekä talousrakennus (20 m2) ja 2005 valmistuneet talousrakennukset (16 m2, 6 m2 ja 9 m2).

 

Kaavatilanne ja kaavamerkinnän selitys

Alueella on Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaava (osa-alue 1), Huikon kylän osayleiskaava, Toivakan kunnanvaltuuston hyväksymä 11.12.2017 § 124 ja tullut voimaan 24.5.2018.

 

RA -määräys:

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna -ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 350 m2, kuitenkin niin, että tehokkuusluku 0,08 ei rakennuspaikkakohtaisesti ylity. Tehokkuusluku tarkoittaa kerrosalan suhdetta tontin tai rakennuspaikan pinta-alaan.

 

Rakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25m2 suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintääån 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Jos RA -alue ei rajaudu rantaviivaan, rakennukset on sijoitettava RA-rajauksen määräämälle etäisyydelle rantaviivasta.

 

Hankkeen poikkeamiset

 

(poikkeamishakemuksen lisäosa, jonka hakija täyttää)

Hakemuksen perustelut

Hakija -------------------------------a viettää pääosan ajastaan vapaa-ajan asunnollaan. Vapaa-ajan asunto on aikoinaan rakennettu vakituisen asunnon määräysten mukaisesti.

 

Keskeiset vaikutukset

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lisätiedot

-------------- kunnostettu 2023 pelastusviranomaisia silmällä pitäen palokunta, ambulanssi, jäteauto.

Harmaan veden järjestelmä päärakennuksessa ja saunassa rengas kaivot ja kantovesi.

 

Toimivalta

Toivakan kunta

 

Toivakan kunnan hallintosääntö (1.3.2023 alkaen) 28 § lupa- ja ympäristöjaoston tehtävät ja toimivalta, hallintosäännön liitteenä oleva taulukko: maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 171 § poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset

 

Lausunnot ja naapurien kuulemiset

 

Hakija on kuullut naapurikiinteistöjen ------------ ja ------------ omistajia/edustajia, eikä heillä ole huomautettavaa poikkeamishankkeesta. Kiinteistön ------------ omistajan kuulemista ei ole hakemuksen yhteydessä esitetty.

 

Hakemus liitteineen oheismateriaalina..

 

Esittelijä Rakennus- ja ympäristötarkastaja Jari Vuopio

 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto päättää, että haettua poikkeamista ei myönnetä, RA -määräyksen mukaisesta rakennuspaikan käyttötarkoituksesta poikkeamiseksi, jolloin kiinteistöllä sijaitsevan loma-asunnon käyttötarkoitus muutettaisiin vakituiseksi asuinrakennukseksi.

 

Perustelut: Alueella on Toivakan itäisen alueen rantaosayleiskaava, osa-alue 1, Huikon kylän osayleiskaava, Toivakan kunnanvaltuuston 11.12.2017 § 124 hyväksymä. Kaava on tullut voimaan pääosin 25.5.2018 ja lopuilta osin 20.6.2019.

 Kaavan valmistelu- ja liiteaineistoon kuuluvan vakituisen asumisen edullisuusaluekartan perusteella kyseinen kiinteistö sijoittuu edullisuusalue 3 -merkinnällä olevalle alueelle. Merkinnän selitys kertoo, että "Edullisuusalue 3. Vakituiseen asumiseen sopimaton alue. Alueella ei ole vanhaa asuinrakentamista eikä alueelle ohjata vakituista asumista."

 

Toivakan kunnan yleinen kanta on aiemmin ollut, että poikkeamisen edellytykset nojautuvat kaavoituksen yhteydessä tutkittuun vakituisen asumisen edullisuusaluetarkasteluun. Poikkeamishakemuksen yhteydessä ei ole esitetty sellaisia perusteluita tai erityisiä syitä joiden perusteella tulisi myönteinen päätös tehdä tai poiketa vakituiseen asumiseen sopimattomaksi alueeksi tulkitusta alueesta. Kulkuyhteydet rakennuspaikalle ovat haastavat ympärivuotisesti.

 

Hankkeessa on kyse MRL 171 §:n mukainen poikkeaminen 41 §:n mukai-sista yleiskaavamääräyksistä, kun poiketaan voimassa olevan rantaosayleiskaavasta rakennuspaikan käyttötarkoituksesta.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 § Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edel-lytykset:

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

 

 Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

 

1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;

 

 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;

 

3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai

 

4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Lupa- ja ympäristöjaosto on käyttänyt päätöksessään tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

 

 Sovelletut oikeusohjeet:

 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 §:t 171, 173, 174, 190, 193

 Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 §:t 85, 86, 88

 

Toivakan kunnan rakennusjärjestys ja rakennusvalvontaviranomaisen maksutaksa

 

 Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet

 --

 

 Maksut

Jos rakennusvalvontamaksutaksan 11 §:n kohdan 11.2 mukainen hakemus hylätään, maksu on enintään 300 €.

Maksua peritään   225 euroa.

 

 Päätös annetaan julkipanon jälkeen  17.10.2023.

 Viimeinen muutoksenhakupäivä  17.11.2023

 Päätös on lainvoimainen   20.11.2023

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Toimenpiteet: Ote päätöksestä hakijalle

 Jäljennös päätöksestä Keski-Suomen ELY-keskukselle ja Toivakan kunnanhallitukselle

 

Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (MRL 193 §). Valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.