Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja ympäristöjaosto
Pöytäkirja 11.10.2023/Pykälä 42


 

Lausunto jätehuoltomääräysten päivittämisestä

 

LuYmjaos 11.10.2023 § 42  

219/00.04.01/2023  

 

 

Valmistelija rakennus- ja ympäristötarkastaja Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja palvelusuunnittelija Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

D/3381/14.06.00.00/2019

 

Jyväskylän seudun jätelautakunnan lausuntopyyntö 11.9.2023 jätehuoltomääräysten päivittämisestä

 

Yleistä jätehuoltomääräyksistä ja niiden päivittämisestä

Jyväskylän seudun jätelautakunnalla on käsittelyssä jätehuoltomääräysten päivittäminen.

Jätehuoltomääräykset ovat jätelain nojalla annettavia sitovia paikallisia määräyksiä, joilla edistetään jätteiden synnyn ehkäisyä, kierrätystä sekä varmistetaan alueella toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu roskaantumista, ympäristö- tai terveyshaittoja.

 

Määräyksiä tarkistetaan vastaamaan muuttunutta jätelainsäädäntöä jätelakiin 19.7.2021 tulleiden muutosten vuoksi. Jätehuoltomääräykset koskevat kokonaisuudessaan asumisessa syntyvän jätteen sekä kuntien hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän jätteen jätehuoltoa. Tämän lisäksi jätehuoltomääräykset koskevat valtion ja yritysten jätehuoltoa vain rajoitetusti.

 

Keskeisimmät muutosehdotukset

Kierrätettävien jätteiden lajittelu on lisääntynyt, joten määräysluonnoksessa esitetään tietyin edellytyksin mahdollisuutta saada sekajäteastialle 12 viikon tyhjennysväliä sekä laajennusta 8 viikon tyhjennysvälin ehtoihin. Muutoksella yhä useampi kotitalous voi pidentää sekajäteastian tyhjennysväliä, kun tunnollisella lajittelulla sekajätettä syntyy vähemmän.

 

Biojätteen kompostointiin esitetään tarkennuksia. Luonnoksessa esitetään, että jatkossa biojätteen kompostointiin ei hyväksytä lantaloita eikä alkuperäisestä käytöstä poistettuja pakastimia tai jääkaappeja. Lantalat eivät täytä lainsäädännön asettamia vaatimuksia kompostorille. Vanhat pakastimet ja jääkaapit luokitellaan sähkö- ja elektroniikkaromuksi, jota pidetään vaarallisena jätteenä niiden sisältämien ympäristölle haitallisten yhdisteiden vuoksi. Lantaloille sekä vanhoille kylmälaitteille on määritelty määräysluonnokseen siirtymäaika, jonka aikana niiden käytöstä on siirryttävä määräysten mukaiseen biojätteen käsittelyyn.

 

Biojäteastioiden suojasäkkien käyttöä esitetään lopetettavaksi. Biojäteasioiden suojasäkit aiheuttavat ongelmia biojätteen käsittelyprosessissa, jolloin myös aiheutuu ylimääräisiä huoltokustannuksia.

 

Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueella on ollut 1.1.2023 alkaen kokeilu, jonka aikana biojäteastioiden suojasäkkien käyttö lopetettiin ja lopettamisen vaikutuksista kerättiin tietoa.

 

Jätteiden kuormausaikaa esitetään muutettavaksi aiempaa joustavammaksi. Kuormaus sallittaisiin lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 7-22. Laajennuksen perusteena on taata toimiva jätehuolto viikonloppuisin myös yrityksille ja yleisötilaisuuksille.

 

Kaikki muutokset on esitetty liitteinä olevissa määräysluonnoksissa ja niiden perusteluissa. Tarkoitus on, että määräykset tulevat voimaan 1.1.2024.

 

Lausunto tulee antaa 13.10.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo@jyvaskyla.fi

 

Lisätietoja: Jyväskylän seudun jätelautakunta, johtava jätehuoltosuunnittelija Saana Minkkinen, puh. 040 6488 200

 

Esittelijä Rakennus- ja ympäristötarkastaja Jari Vuopio

 

Päätösehdotus Lupa- ja ympäristöjaosto päättää todeta lausuntonaan jätehuoltomääräysten päivittämisestä seuraavaa:
Edellytysten täyttyessä, mahdollisuutta saada sekajäteastialle 12 viikon tyhjennysväli sekä laajennusta 8 viikon tyhjennysvälin ehtoihin, pidetään hyvinä uudistuksina.
Muita muutoksia pidetään myös tarkoituksenmukaisina ja perusteltuina. Unohtamatta tiedottamista kuluttajille ennen muutosten voimaantuloa.

Toivakan kunnan lupa- ja ympäristöjaostolla ei ole muuta huomautettavaa jätehuoltomääräysten päivittämisestä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.