Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 29.05.2024/Pykälä 47


Liite 2 Tilintarkastuskertomus 2023 Toivakan kunta

 

Toivakan kunnan tilinpäätös 2023

 

Tarltk 22.05.2024 § 39 

 

 

Kh 25.03.2024 § 52

Valmistelija Touko Aalto, vt. kunnanjohtaja, 040 516 9332

Kunnan tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain (410/2015), kirjanpitolain (1336/1997) ja kuntalain 112 § § momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen tarkempia säännöksiä. Kirjanpitolautakunnan hyvinvointi- ja kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja säännösten soveltamisesta.

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi.

Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

 

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä

kunnanjohtaja tai pormestari.

 

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä.

Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen.

 

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli 3.293.935,84 ylijäämäinen. Ylijäämä muodostui Suur-Savon Sähkö Oy:n 500 kpl osakkeen myynnistä.

 

Hyvinvointialueuudistus vaikutti merkittävästi kunnan talouteen.

Toimintakulut puolittuivat verrattuna edelliseen vuoteen. Toimintakate oli 6.747.015,23 euroa vuonna 2023 ja 15.693.830,66 euroa vuonna 2022. Toimintatuottoihin muutoksella ei ollut merkittävää vaikutusta.

 

Asiakaspalvelujen ostoissa muutos oli merkittävän suuri. Asiakaspalvelujen ostoihin kunta käytti 372,383,20 euroa vuonna 2023 ja 9 176 196,46 euroa vuonna 2022.

 

Verotuloja kertyi odotusten mukaisesti 5,3 miljoonaa euroa.

Valtionosuuksia kertyi 2,7 miljoonaa euroa. Valtionosuudet pitävät sisällään 150 000 euron harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen.

 

Tilikauden tulokseksi muodostui 3.272.491,88 euroa, mikä on 2.887.184,84

euroa talousarviota parempi.

 

Tilinpäätökseen sisältyy esitys tuloksen käsittelystä. Esityksen mukaisen tuloksen käsittelyn jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää 3.293.935,84 euroa.

 

Kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää 31.12.2023. Taseen ylijäämä on 1.679.415,01 euroa.

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia / korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston vahvistettavaksi.

 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 3.272.491,88 euroa kirjataan poistoeron vähennys 21 443,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 3.293.935,84 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

 

Vt. kunnanjohtajan kokouksessa tekemä muutosehdotus:

Kunnanhallitus päättää muodostaa 600 000 euron pakollisen varauksen Toivakan kunnan tilinpäätökseen vuodelle 2023. Kunta varautuu tällä pakollisella varauksella Kiinteistö Oy Toivakanhakan saatavien alaskirjaukseen.

 

Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia / korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston vahvistettavaksi.

 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 2.672.491,88 euroa kirjataan poistoeron vähennys 21 443,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 2.693.935,84 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

Kh 22.04.2024 § 66

59/02.06.01/2024

Valmistelija Henna Breilin, talous- ja hallintosuunnittelija, 040 5908 235

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti on vuoden 2023 tilinpäätökseen muodostettu 600.000,00 euron pakollinen varaus Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten alaskirjaukseen. Kiinteistö Oy Toivakanhakan lainasaamisten pääoma on 589 991,37 euroa. Pakollisen varauksen muodostamisen yhteydessä on kirjattu myös lainasaamisiin liittyvät korkosaamiset ajalta 1.1.2021-31.12.2023 yhteensä 23.772,88 euroa.

 

Esittelijä vt kunnanjohtaja Touko Aalto

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023 allekirjoitettavaksi ja jätettäväksi tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle. Allekirjoituksen jälkeen tilinpäätökseen voidaan tehdä teknisiä tarkennuksia / korjauksia, ennen kuin se tuodaan valtuuston vahvistettavaksi.

 

Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että kunnanvaltuusto päättää, että tilinpäätöksessä tilikauden tulokseen 2.696.264,76 euroa kirjataan poistoeron vähennys 21 443,96 euroa ja tilikauden ylijäämä 2.717.708,72 euroa kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti

                                                   

 

Valmistelija puheenjohtaja Juha Juusela, 040 552 4582

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt oleellisten muutosten jälkeen 22.4.2024 alun perin 25.3.2024 hyväksymänsä Toivakan kunnan tilinpäätös 2023 -asiakirjan. Oleelliset muutokset olivat kunnanhallituksen 25.3.2024 päättämän pakollisen varauksen ja vesihuoltolaitoksen tilinpäätöksen sisällyttäminen tilinpäätökseen. Tämän jälkeen tilinpäätökseen on tehty muutamia vähäisiä teknisiä korjauksia, jonka johdosta tilinpäätös on allekirjoitettu uudelleen.

 

Tilintarkastaja on 22.5.2024 tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle 22.5.2024.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023,

- saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja

- esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

 

Päätös Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

 

 

Tarltk 29.05.2024 § 47  

59/02.06.01/2024  

 

 

Valmistelija puheenjohtaja Juha Juusela, 040 552 4582

 

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus on luovutettu tarkastuslautakunnalle 29.5.2024.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

- merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2023,

- saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kunnanvaltuustolle ja

- esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

 

Päätös Merkitään pöytäkirjaan:
Tilintarkastaja Lilja Koskelo osallistui kokoukseen Teams -etäyhteydellä ja poistui kokouksesta tämän pykälän esittelyn ja keskustelun jälkeen klo 16.09.

Hyväksyttiin yksimielisesti.