Dynasty tietopalvelu Haku RSS Toivakan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://www.toivakka.fi:443/poytakirjat/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 07.12.2022/Pykälä 62


 

Toivakan kunnan ympäristönsuojelun valvontaohjelma 2023

 

Ympltk 07.12.2022 § 62  

389/11.00.02/2022  

 

 

Valmistelija rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio, p. 040 660 5388 ja toimistosihteeri Minna Siltala, p. 040 683 4600

 

Yleistä valvontasuunnitelmasta ja valvontaohjelmasta

Valvontasuunnitelma vuosille 2021 - 2023 on hyväksytty ympäristölauta­kunnan kokouksessa 10.2.2021 §9. Jätelain mukainen valvontasuunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi (JL 124 §). Valvontakohteiden riskinarvioinnissa käytetään hyödyksi ympäristölautakunnan 6.11.2019 § 73 hyväksymää pisteytystä, jolla määritetään kyseisen kohteen valvontaluokka. Pohjavesi- tai muilla herkillä alueilla valvonnat suoritetaan tarvittaessa vuosittain, vaikka valvontaluokka osoittaisi harvemman tarkastustiheyden.

 

Valvonnan maksullisuus

Suunnitelmakauden valvontaohjelmaan sisältyvistä valvontatarkastuksista ja muista ohjelman mukaisista valvontatoimenpiteistä voidaan ympäristön­suojelulain 205 §:n ja jätelain 124 §:n perusteella periä maksu.

 

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaiset valvontamaksut on päätetty ympäristölautakunnan 10.11.2021 § 74 hyväksymässä Toivakan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Vuoden 2022 valvontakäynnit on laskutettu 1.1.2022 voimaan tulleen ympäristölautakunnan 10.11.2021 (§ 74) hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti.

Maa-aineslupakohteiden valvontamaksut on päätetty ympäristölautakunnan 10.11.2021 (§ 73) hyväksymässä Toivakan kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen maksuissa ja laskutettu 1.1.2022 alkaen voimaan tulleen ympäristölautakunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

 

Vuoden 2022 valvontaohjelman toteutuminen

Vuoden 2022 valvontaohjelmaan sisältyi suunnitelmallisia tarkastuksia lu­pavelvollisiin ja rekisteröityihin kohteisiin seuraavasti ja niiden toteuma oli seuraava

 

1. Ympäristönsuojelulain mukaiset kohteet

 

Toimiala

Suunnitellut tarkas­tukset (kpl)

Tehdyt tarkas­tukset (kpl)

Toteuma (%)

Polttoaineen jakeluasema pohjavesialueella

0

0

 

Betoniasemat (pv)

1

1

100 %

Kiven murskaamot

3

3

100 %

Muu toiminta

- ulkona sijaitsevat ampumaradat

 

0

 

0

 

 

Metsäteollisuus (1 pv)

1

1

100 %

Eläinsuojat

0

0

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelulain mukaisista suunnitelmallisista tarkastuksista toteu­tui suurin osa, koronan tuomista haasteista huolimatta. Tarkastukset pyrittiin suorittamaan suunnitelmallisesti eli esimerkiksi eläinsuojien tarkastukset ajoittuivat samaan ajankohtaan, jolloin pystyi tämän alan asioihin paneutumaan pelkästään. Kivenmurskaamojen tarkastukset suoritettiin puolestaan samanaikaisesti kuin maa-ainesoton valvontakäynnit.

 

Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi ympäristölupavelvollisiin ja rekiste­röityihin kohteisiin tehtiin lisäksi myös muita tarkastuksia (ELY-keskuksen tarkastuksille osallistuminen, vireillä ja voimassa olevien lupa- ja valvonta-asioiden vuoksi tehdyt tarkastukset, muut ajankohtaiset tarkastukset).

Ympäristölupien valvontamaksut suoritettiin Toivakan ympäristölautakun­nan hyväksymän taksan mukaisesti.

 

2. Maa-aineslupakohteiden valvonta

 

Valvottavia ottoalueita oli vuoden 2022 alussa 14 kappaletta. Kaikki koh­teet, joissa luvanmukainen toiminta oli käynnistynyt, tarkistettiin. Lisäksi kohteita viisi (5), joissa lupa on päättynyt ja näistä neljässä (4) maisemointi kesken ja valvontakäynnit suoritettu myös näissä.

 

Maa-ainesoton tarkastuksista laskutettiin Toivakan kunnan ympäristölau­takunnan 10.11.2021 (§ 73) hyväksymän Toivakan kunnan maa-aineslupa- ja valvontaviranomaisen taksan mukaisesti.

 

3. Jätelain mukainen valvonta

 

Yhteistyö Jyväskylän seudun jätelautakunnan kanssa jatkunut, sisältäen kompostointitarkastuksia muutamalla kiinteistöllä ja rakennusten käyttötar­koitusten tarkistuksilla.

 

Roskaamisasioita oli viranhaltijakäsittelyssä vuoden 2022 aikana joitakin, joista myös lautakunnan käsittelyssä kaksi.

 

Jätelain 100 §:n mukaisesti jätehuoltorekisterissä Toivakan kunnan alueelta on jätteiden hyötykeräyspisteitä kaikkiaan seitsemän (7) kpl, Tarkastukset suoritettu vuoden 2022 aikana kaikkien hyötykeräyspisteiden osalta. Keräyspisteiden osalta ei tullut yleisöilmoituksiakaan, joiden perusteella olisi ollut syytä muihin tarkastuksiin.

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2023

 

1. Ympäristönsuojelulain mukaiset kohteet

Vuoden 2023 alussa ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen toiminto­jen lukumäärä toimialoittain, niiden toimialakohtainen tarkastusväli sekä vuodelle 2023 suunnitellut tarkastukset ovat seuraavat:

 

Toimiala

 

Tarkastusväli (vuotta) (*)

Kohteiden luku­määrä (kpl)

Suunniteltujen tarkastusten määrä vuonna 2023 (kpl)

Ympäristöluvanvaraiset

 

 

 

Polttoaineen jakeluasema pohjavesi­alueella

1

1

1

Betoniasemat (pv)

1

1

1

Kiven murskaamot

1

2 - 3

2 - 3

Jätteiden ammattimainen tai laitos­mainen käsittely (hakemus käs.)

 

1

 

1

 

1

Eläinsuojat

1 - 3

3

0 - 3

Muu toiminta

- ulkona sijaitsevat ampumaradat

 

1 - 3

 

1

 

0 - 1

 

 

 

 

Ilmoituksenvaraiset

 

 

 

Metsäteollisuus (1 pv)

1 - 5

2

2

Eläinsuojat

1 - 3

3

0 - 3

 

 

 

 

Rekisteröitävät toiminnot

 

 

 

Energiantuotantolaitos

1 - 3

1

1

 

 

 

 

Jätehuoltorekisteriin rekisteröidyt

 

 

 

Jätteiden hyötykeräyspisteet

1 - 3

7

0

(*) = laitoskohtaisesti tarkastusväli voi olla lyhyempi esim. pohjavesialueilla

 

2. Maa-aineslupakohteiden valvonta

Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 7 §:n mukaan val­vontaviranomaisen on suoritettava tarkastus riittävän usein toiminnan seu­raamiseksi, ottaen huomioon luvan saajan järjestämä omavalvonta ja asiantuntemus sekä ottamistoiminnan laatu laajuus. Asetuksen mukaisesti kaikilla lupa-alueilla tehdään alkutarkastus ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä ja lopputarkastus, kun ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen.

 

Valvottavia ottoalueita on vuoden 2023 alussa 12 kpl. Maa-ainesten otto­kohteista tarkastetaan kaikki kohteet niiden suhteellisen pienen määrän vuoksi. Päättyneitä kohteia on viisi (5), joista neljässä (4), joissa maisemointitoimet on kesken. Valvontaa suoritetaan, kunnes lopputarkastus suoritettu hyväksytysti.

 

3. Jätelain mukainen valvonta

Jätelain 124 §:n mukaan toiminnat ja laitokset, joissa muodostuu vaarallisia jätteitä sekä keräystä harjoittavat sekä jätteen välittäjänä toimivat tulee tarkastaa määrävälein asianmukaisesti. Määräaikaistarkastusten piiriin kuuluvia vaarallisen jätteen keräyspisteitä ei ole ja muita keräyspisteitä on seitsemän kappaletta. Nämä kohteet tarkistetaan tarvittaessa vuoden 2023 aikana.

Viranomaisten valvontatieto perustuu erityisesti toiminnanharjoittajien il­moituksiin ja määräaikaisraportointeihin sekä yleisöilmoituksiin.

 

Kompostointitarkastuksia tullaan tarvittaessa tekemään vuonna 2023 Jy­väskylän seudun jätelautakunnan kanssa yhteistyössä. Yhteistyö jätelautakunnan kanssa on muutoinkin säännöllistä.

 

Roskaamisasioiden käsittely jatkuu vuonna 2023.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja-ympäristösihteeri Jari Vuopio

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää merkitä tiedokseen ympäristönsuojelun valvontaohjelman toteutumisen vuodelta 2022 ja suunnitelman vuodelle 2023.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.