uk de

Vaalien ulkomainonta

EUROPARLAMENTTIVAALIEN 2019 ULKOMAINONTA

 

Kunnan järjestämät vaalimainospaikat

Kuntavaalien ulkomainontaa varten keskustaajamaan on varattu vaalimainospaikka torille (Apteekin vieressä). Vaalimainonta sallitaan aloitettavaksi 8.5.2019. Muualla kunnan hallinnoimilla ja määräysvallassa olevilla alueilla vaalimainonta on kielletty.

Kullekin puolueelle/valitsijayhdistykselle on varattu yksi (1) julistepaikka vaalimainospaikasta. Paikat telineissä on varattu puolueille/valitsijayhdistyksille vasemmalta oikealle ehdokaslistan mukaisessa järjestyksessä. Taustalevyt jokaisen tulee hoitaa itse. Taustalevyjen koko 120x80 cm.

Vaalimainosjulisteet tulee poistaa viikon kuluessa siitä, kun vaalien tulos on vahvistettu.

Yleistä vaalien ulkomainonnasta

Ulkomainospaikkoja valittaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

Mainoksen sijoittamiselle tarvitaan maanomistajan/-haltijan suostumus. Kunta ei voi määrätä muiden kuin omistuksessaan ja hallinnassaan olevien alueiden vaalimainontapaikoista.

Tienvarsimainonnasta ja –ilmoittelusta säädetään maantielain 52 ja 52 a §:ssä. Vaalimainoksia ei koske ilmoitusvelvollisuus tienpitoviranomaisille. Vaalimainokset saa asettaa paikalleen aikaisintaan kuukautta ennen vaalipäivää ja ne on poistettava viikon kuluessa vaalipäivästä. Liikennevirasto ohjeistaa vaalimainontaa maanteiden varsilla ja asemakaava-alueiden ulkopuolella.

Vaalimainonnassa on lisäksi otettava huomioon järjestyslain 6 §:ssä ja tieliikennelain 56 §:ssä säädetyt kiellot. Yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavan häikäisevän tai harhauttavan valon taikka liikenteenohjauslaitetta muistuttavan tai muuten turvallisuutta vaarantavan mainoksen käyttäminen on kielletty. Tielle tai sen välittömään läheisyyteen ei saa asettaa merkkiä, kilpeä tai muuta laitetta, jonka voi erheellisesti käsittää liikennemerkiksi tai muuksi liikenteen ohjauslaitteeksi taikka joka voi huonontaa sellaisen näkyvyyttä.

Vaalimainosten sijoittamisessa liikenneväylän varteen tulee noudattaa Liikenneviraston ohjeita.