Pohjavesialueet

Toivakan kunnassa on seitsemän kartoitettua ja luokiteltua pohjavesialuetta, joista viisi kuuluu luokkaan 1 ja kaksi luokkaan 2. Pohjavesialueiden pinta-ala on yhteensä 9,44 km2 ja pohjavettä arvioidaan muodostuvan 3 500 m3/d. Toivakan kunnassa on kolme käytössä olevaa vedenottamoa.


Pohjavesien suojelusuunnitelma