uk de

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden palvelut tiedottaa

Toivakan lapsiperheiden palveluita vahvistetaan

Toivakan perusturvalautakunta on käsitellyt kokouksessaan 8.5.2018 seuraavaa:

§ 48 Lapsiperheiden maksuton kotipalvelu lapsen syntymän jälkeen

Toivakan kunnan sosiaalitoimen perhetyön kehittämiseksi halutaan tiivistää yhteistyötä seututerveyskeskuksen lastenneuvolan kanssa. Tavoitteena on yhteinen kotikäynti vauvaperheisiin neuvolan terveydenhoitajan ja sosiaalitoimen edustajan kanssa. Toivakan kunnasta kotikäynnille osallistuu sosiaaliohjaaja tai perhetyöntekijä. Tavoitteena on parantaa Toivakan lapsiperheiden palveluja ja samalla vahvistaa ennaltaehkäisevää perhetyötä.

Toivakkalaisille lapsiperheille myönnetään 1.6.2018 alkaen lapsen syntymän jälkeen 4 x 2 tuntia maksutonta kotipalvelua.

Maksuton kotipalvelu aloitetaan perheen toiveiden ja tarpeiden mukaisesti puolen vuoden sisällä lapsen syntymästä. Kotipalvelun koordinoinnista vastaa ja lisätietoa antaa sosiaaliohjaaja Elisa Mustonen.

§ 50 Perhenuvolan palveluiden jalkautuminen Toivakkaan

Toivakan kunta tiivistää yhteistyötään Jyväskylässä toimivan perheneuvolan kanssa. Perheneuvola jalkautuu Toivakkaan syyskuusta 2018 alkaen kuuden viikon välein puoleksi päiväksi. Tavoite on madaltaa perheneuvolapalveluiden käyttämisen kynnystä, koska käyttäjämäärät ovat vähentyneet. Asiakkaat voivat varata aikoja kunnan sosiaalitoimen kautta tai suoraan perheneuvolasta.

Perheneuvolan työntekijät tavattavissa Toivakkatalolla seuraavasti: ti 11.9. klo 12 - 15.30; ti 23.10. klo 12 - 15.30; ti 27.11. klo 12 - 15.30; ti 8.1. klo 12 - 15.30

Myös muut toivakkalaisten perheiden kanssa toimivat tahot, kuten varhaiskasvatus. opetustoimi ja terveydenhuolto voivat varata tapaamisaikoja em. päiviltä. Jalkautuvien palveluiden lisäksi Jyväskylän perheneuvolan palvelut, kuten konsultaatiot työntekijöille ja puhelinneuvonta perheille, ovat käytettävissä entiseen tapaan. Lisätietoa perheneuvolan toiminnasta tästä linkistä. (htt://www.jyvaskyla.fi/perheneuvola) Lisätietoa jalkautuvista palveluista: sosiaaliohjaaja Elisa Mustonen 050 400 4608 (puhelinaika ma-to klo 12-13)

 

 

 


Lasten ja perheiden palveluja Toivakassa ovat muun muassa aikuissosiaalityön kautta tehtävä lapsiperhekohtainen työ, lapsiperheiden kotipalvelu sekä perhetyö, sekä Jyväskylän perheneuvolanKriisikeskus Mobilen ja Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelut.

Toivakan kunnassa lapsiperheiden toimintakykyä pyritään tukemaan matalan kynnyksen palveluilla. Kunnan omien palveluiden sekä Seututerveyskeskuksen tuottaman neuvola- ja kouluterveydenhoidon sekä muun terveydenhuollon lisäksi Toivakan seurakunnat, yhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat ovat aktiivisia lapsiperheille suunnattujen palveluiden järjestämisessä.


PERHETYÖ (SHL 18 §)

Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa perhe tarvitsee tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Toivakassa perhetyötä tarjotaan kunnan omana, asiakkaalle maksuttomana palveluna. Perhetyön myöntäminen perustuu sosiaaliohjaajan ja perheen yhteistyössä tekemään palveluntarpeen arviointiin. Arvioinnin tukena toimii tarvittaessa moniammatillinen tiimi.


LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU (SHL 19 §)

Lapsiperheellä on oikeus saada perheen huolenpitotehtävän turvaamiseksi välttämätön kotipalvelu, jos lapsen hyvinvoinnin turvaaminen sitä edellyttää. Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalvelua voidaan järjestää tarpeesta riippuen tilapäisenä tai jatkuvana, säännöllisesti annettuna palveluna.

Sosiaaliohjaaja tekee lapsiperheiden kotipalvelusta päätöksen, joka perustuu Toivakan perusturvalautakunnan hyväksymiin kriteereihin. Arviointityö tehdään yhteistyössä perheen kanssa ja tarvittaessa arviointityön tukena toimii myös sosiaalityön tiimi.

Toivakassa kotipalvelua järjestetään enimmäkseen kunnan omana, perhetyöntekijän toimenkuvaan sisältyvänä palveluna. Lisäksi palvelua on ostettavissa palvelusetelirahalla yksityisiltä, kunnan erikseen hyväksymiltä palveluntuottajilta.

Kotipalveluun oikeuttavia tilanteita perheessä ovat esimerkiksi:

  • raskauteen tai synnytyksen liittyvä erityinen avuntarve
  • aikuisen tai lapsen pidempiaikaisesta sairastamisesta johtuva avuntarve
  • vanhemman väsymys tai uupumus
  • äkillisestä erityistilanteesta tai kriisistä johtuva käytännön avuntarve
  • muu erityinen tarve (arvioidaan yhdessä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa)

Kriteerien mukaan kotipalvelua ei myönnetä;

  • Päivähoitoikäisten lasten pelkkään lastenhoidolliseen tarpeeseen, vaan päivähoito on ensisijainen palvelu.
  • Pienten koululaisten aamu-, iltapäivä- ja loma-ajoista johtuviin lastenhoitotarpeisiin.
  • Vanhempien terapia, lääkäri tai muiden asiointikäyntien ajalle.

Asiointikäyntien ajalle kotipalvelua myönnetään vain erityisen harkinnan kautta.


PERHETYÖN JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN HAKEMINEN

Kotipalvelua haetaan puhelimitse tai lomakkeella. Sosiaaliohjaaja arvioi perheen avun tarvetta puhelinkeskustelun sekä mahdollisen toimistotapaamisen tai kotikäynnin pohjalta. 

Sosiaaliohjaaja
Elisa Mustonen
Puh: 050 400 4608 (Puhelinaika ma-to klo 12-13)


LASTENVALVONTA

Lastenvalvojan tehtävänä on isyyden selvittäminen ja elatus-, huoltajuus- ja tapaamissopimusten vahvistaminen.

Vs. perusturvajohtaja 
Anne Ikonen
Puh:  0400-393 009

Katso lastenvalvojalta usein kysyttyjä kysymyksiä