uk de

Rakennusluvan hakeminen

Sähköinen rakennuslupahakemus

Rakennuslupahakemuksen voi jättää sähköisesti Lupapiste.fi -asiointipalvelun kautta.

Toivomuksena on, että sähköisen lupahakemuksen täyttää rakennushankkeen pääsuunnittelija, joka tuntee parhaiten hankkeen sisällön ja rakentamiseen liittyvät käsitteet ja toimintatavat.

 

Rakennuslupahakemukseen tulee liittää ainakin seuraavat asiakirjat:

 • Lupahakemus lomake
 • Selvitys Rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  Rakennuspaikan omistusta tai hallintaa osoittava asiakirja; kauppakirja, vuokrasopimus, lainhuutotodistus
 • Tonttiasiapaperit ja karttaote:
  • Pääpiirustukset (asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset 2 kpl:na)
  • Karttaote ympäristökartasta, asemakaavasta, rantaosayleiskaavasta tai ranta-asemakaavasta, josta suunnitellun rakennuksen sijainti selviää.
  • Rakennuspiirustukset on oltava laadittu Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (216/2015) mukaisella tavalla.
 • Rakennushankeilmoitus RH1 lomake
 • Huoneistotiedot RH2 lomake
  Asuinhuoneistolomake silloin, kun on kysymyksessä kaksi tai useampia huoneistoja käsittävä rakennus
 • Naapurien kuuleminen lomake    Jokaisesta kuultavasta naapurista täytetään oma lomake
 • Naapurin suostumus lomake       Jokaisesta naapurista oma lomake
 • Liittyminen vesi- ja viemärilaitokseen asemakaava-alueella lomake
  • KVV -suunnitelma toimitettava, kun liitytään kunnalliseen vesihuoltoon 
 • Jätevesijärjestelmä haja-asutusalueille
  -Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen edellyttää luvan hakemista
  -jos kohdetta ei liitetä kunnalliseen jätevesiverkostoon, suunnitelma jätevesijärjestelmästä pätevän suunnittelijan laatimana talousvesiasetuksen 11.6.2003 liitteen 1 kohdan 2 mukaisesti. 
 • Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä -lomake (Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n malli)
 • Ilmoitus rakennustyöstä vastaavasta työnjohtajasta lomake
  Vastaavan työnjohtajan vastuu alkaa välittömästi, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työjohtajana toimimisesta on jätetty.

 

 • Poikkeamispäätös
  jos hakemuksen perusteeksi on saatu kunnan tai ympäristökeskuksen myöntämä poikkeamispäätös, on poikkeamispäätös liitettävä rakennuslupahakemuksen liitteeksi lainvoimaisuustodistuksella varustettuna.
 • Rakennuksen energiaselvitys
  Ennen lupahakemuksen käsittelyä on toimitettava energiavertailulaskelma ja energiatodistus asuinrakennuksesta ja vähintään 4kk/vuodessa loma-asuntoina käytettävistä rakennuksista
 • Kosteudenhallintaselvitys, lisätietoja
 • Savuhormisuunnitelma, lisätietoja

 

Muuta huomioitavaa:

 • Kyltti työmaalla
  Rakennushankkeen vireilläolosta on lupahakemusvaiheessa tiedotettava rakennuspaikalla. Tiedottaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuus. Kyltin koko tulee olla niin iso, että se on luettavissa läheiseltä kadulta. Siitä tulee ilmetä rakennuspaikan osoite, rakennushanke ja laajuustiedot, rakentaja, rakennusaika ja pääsuunnittelija.
 • Purkamislupahakemus / purkamisilmoitus lomake
 • Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9
 • Rakentamisilmoitus verohallinnolle lisätietoja

 

Hakemus suunnittelutarveratkaisulle tai poikkeamiselle, lomake


Ympäristöministeriön ohjeistusta poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuun.

 

HUOM! 1.1.2018 alkaen rakentamista koskevia lainsäädännön muutoksia astuu voimaan.

Ympäiristöministeriön uutinen

 

Rakennuslupa/ympäristöasioista vastaa

           vs. rakennustarkastaja Jari Vuopio puh. 040 660 5388

           rakennusvalvonnan toimistosihteeri Minna Siltala puh. 040 683 4600

 

Rakennusvalvonnan maksut 1.6.2019 alkaen

 Rakennusvalvonnan maksut